munkatársak

munkatársak

tanszéki munkatársak

Dr. Barna R. Emília, egyetemi adjunktus

Dr. Barna R. Emília adjunktus, szociológus és a populáris zene kutatója. 2011-ben szerzett doktori fokozatot a Liverpooli Egyetem Populáris Zenei Intézetében, disszertációja a zenei színterek, hálózatok és az internet viszonyát vizsgálta kortárs liverpooli zenekarok tevékenységén keresztül. Főbb kutatási témái közé tartoznak a zenei színterek és műfajok mellett a populáris zene médiareprezentációjának és –diskurzusainak vizsgálata, valamint a zenei közösségek, zenei tevékenység szociológiai vizsgálata. Oktatóként részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem nevű populáris zenei tanulmányok képzésében is. Alapító tagja az IASPM (a populáris zene tudományos tanulmányozásáért alakult nemzetközi szervezet) magyar ágaként létrejött Zenei Hálózatok Egyesületnek, az IASPM nemzetközi folyóirata (IASPM@Journal) szerkesztői tanácsadói bizottságának, valamint szerkesztője a Zenei Hálózatok Folyóiratnak.

R. Emília Barna, PhD, Assistant Professor, sociologist and popular music studies scholar acquired her doctoral degree at the University of Liverpool Institute of Popular Music in 2011. Her thesis examined the relationship between music scenes, networks and the internet through a case study of contemporary Liverpool indie rock bands. Her main areas of research include the study of music scenes and genres, media representations and discourses of popular music, as well as the sociological study of music communities and music making. She also teaches as part of the ‘University of Music’ programme of the University of Pécs. She is a founding member of the Hungarian branch of the International Association of the Study of Popular Music, a member of the editors’ Advisory Board of IASPM@Journal, and editor of the Hungarian-language Music Networks Journal.

Dr. Bárány Tibor, egyetemi adjunktus

Bárány Tibor egyetemi tanársegéd, filozófus 2012 januárjában védte meg „Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok” című doktori disszertációját (ELTE, Filozófiatudomány). Kutatási területek: intenzionalitás, figuratív nyelvhasználat, képi aktusok, a kommunikáció pragmatikai elméletei, fikcióelméletek, a kortárs irodalomkritika módszertani kérdései, magasművészet és populáris kultúra megkülönböztetése. Rendszeresen közöl hosszabb-rövidebb kritikákat filozófiai, társadalomtudományos és irodalmi tárgyú kötetekről.

Dr. Bátori Zsolt, egyetemi docens

Dr. Blaskó Ágnes, egyetemi adjunktus

Dr. Dúll Andrea, habilitált egyetemi docens

Dúll Andrea pszichológus, habilitált docens 1998-ban védte meg Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata című disszertációját. A Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszicológiai Szekciójának alapítója, az ELTE Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, emellett több egyetemen ismerteti meg a hallgatókat a témakör alapjaival. Tanszékünkön a kommunikáció képzés környezeti kommunikáció specializációját és a Környezeti Kommunikáció Műhelyt irányítja.

Dr. Farkas János, professor emeritus

Farkas János (1933) professzor emeritus, szociológus, a filozófiai tudományok kandidátusa (Moszkva, 1967), a szociológiai tudományok doktora (1980). Sok egyéb tisztésge mellett az MTA Szociológiai Intézet igazgatóhelyettese (1969–1973), a Nemzetközi Szociológiai Társaság Tudományszociológiai Kutatási Bizottságának elnöke (1982–1986) és a Magyar Szociológiai Társaság elnöke (1997) volt. 1971 óta tanít a Műegyetemen. A Szociológia Tanszék alapító tanszékvezető egyetemi tanára (1985–1998) Kutatásai során elsősorban tudományszociológiával foglalkozott, a tudomány és az ipar kapcsolatának társadalmi feltételeit vizsgálta. Ma is aktív óraadó.

Dr. Hamp Gábor, tanszékvezető, egyetemi docens

Hamp Gábor kommunikációkutató, tanszékvezető docens, 2005-ben védte meg Kölcsönös tudás című disszertációját. Az interaktív episztemiológia társadalomelméleti alapjai mellett kiemelten foglalkozott az írás-módszertan oktatásának kérdéseivel. E tárgyban készült egyetemi jegyzetét széles körben használják. Részt vett a BME Etikai Kódexének kidolgozásában és vezetője volt a tanszéken 2009-ben induló kommunikáció- és médiatudományi képzés előkészítésének. 2009-től vezeti a Szociológia és Kommunikáció Tanszéket.

Dr. Janky Béla, egyetemi docens

Janky Béla docens, szociológus-közgazdász 2003-ban védte meg Szolidaritás és jóléti preferenciák című disszertációját. Többek között gazdaságszociológiával, a kollektív cselekvések elméletével és a hazai romák integrációjával foglalkozott. Számos publikációjában vizsgálta a társadalompolitikai vélemények gyökereit. Jelenlegi kutatásainak fókuszában az etnikai sztereotípiák jóléti preferenciákra gyakorolt hatása áll. A BME kutatóegyetemi program Fenntartható Energetika projektjének tanszéki témavezetője.

Béla Janky, associate professor, studied sociology and economics in Budapest, finishing his PhD on solidarity and welfare preferences in 2003, and has published a book and several articles on the roots and consequences of norms of solidarity in modern welfare states. His current research focuses on social capital in local communities in Hungary. His research interests also include the integration of the Roma population in Hungary, economic sociology and rational choice models of non-selfish behavior.

Dr. Kocsis János Balázs, egyetemi docens

Kocsis János Balázs, egyetemi docens, okleveles villamosmérnök (BME, 1995), okleveles szociológus (ELTE, 1999), várostörténész (Leicester-i Egyetem, Egyesült Királyság) 2008-ban védte meg doktori fokozatát az ELTE Társadalomtudományi Karán „Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985” című dolgozatával. Kutatási területei kiterjednek a városi folyamatok szociológiájára, történetére, lakáspolitikára, helyi fejlesztésre; illetve a városi és a szuburbán területek társadalmi és gazdasági átalakulására az elmúlt száz esztendőben. Jelenlegi kutatása a budapesti agglomeráció délnyugati szektorának társadalmi és gazdasági átalakulását vizsgálja a rendszerváltás óta.

János B. Kocsis, associate professor of sociology, received diploma in Sociology from ELTE University in Budapest, Hungary, in 1999 and received MA in Urban History from the University of Leicester, UK, in 2002. He earned his PhD in Sociology from ELTE in 2008. He is specialised in urban studies, major foci of his researches are present phenomena and history of urban affairs, housing policy and local development, transformation of urban and suburban society and economy in the last hundred years. He had carried out some large-scale researches related to suburbanisation of the south-western metropolitan area of Budapest, social and institutional background of energy effcient urban planning in EU, gentrification of near-core areas of Budapest and practice of participation and involvement of local population in Hungarian municipalities. (See detailed CV)

Dr. Lakatos Zoltán, egyetemi tanársegéd

Lakatos Zoltán szociológus, tanársegéd Besançonban a Franche-Comté Egyetemen és Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult. A végzését követő 10 évben a piac- és közvélemény-kutató Szonda Ipsos munkatársaként fogyasztói viselkedést és attitűdöket kutatott. Az ELTE Társadalomtudományi Kar doktorjelöltje, disszertációjában a kulturális értékváltás kritikai kutatásának lehetőségeit vizsgálja. További kutatási területe a katonai-ipari komplexum kapcsolatai a médiagazdasággal és az eliteket kiszolgáló propagandarendszerekkel.

Zoltán Lakatos, sociologist, lecturer studied at the University of Franche-Comté, Besançon and Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest. Upon graduation he went to work at the opinion and market research institute Szonda Ipsos where he would spend 10 years specializing in research into consumer behavior and attitudes. Currently he is a doctoral candidate at ELTE’s Faculty of Social Sciences, working on a dissertation on critical approaches to research into value change. His other research areas include the connections between the military-industrial complex and the media, with special focus on elite propaganda.

Dr. Mészáros József, egyetemi docens

Mészáros József okleveles matematikus és szociológus, a szociológiai tudományok kanditátusa (1991). A Nyugat-magyarországi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az Országos  Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója. Többek között a játékelmélet szociológiai- és politikatudományi alkalmazásaival, szervezetelmélettel és a társadalombiztosítás elméletével foglalkozott. E témákban kilenc könyvet publikált az elmúlt bő két évtizedben. 1986 óta oktat tanszékünkön.

 

Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs

Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs, okleveles építészmérnök (BME, 1980) a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezetője, a RÉV8 Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Igazgatóságának elnöke, a DRO Studio tervezési igazgatója, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségének, a Falu, Város, Régió szerkesztőbizottságának, és az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak tagja. 1997-2010 között 13 nemzetközi kutatási és alkalmazás-fejlesztési projekt hazai alprojektjének megvalósítását irányította. Érdeklődésének fókuszában a stratégiai tervezés, a tervezési kommunikáció és tudatosság növelés, a társadalmi részvétel, és a környezeti stratégia tervezése, szervezése, a tervezés innovációja áll.

Richárd Ongjerth, research fellow, Diplome architect (BME, 1980), managing director of the Hungarian Urban Knowledge Centre, Leader of the UN-Habitat Hungarian Information Office, chair of Board of the RÉV8 Józsefváros Urban Renewal and Development Co., planning director of the DRO Studio, member of the Presidium of the Hungarian Urban Planner’s Association, member of the editorial board of the periodical Falu, Város, Régió (Village, Town, Region) periodical and of the National Board of Crime Prevention. His professional activity covers wide scale of urban planning and research. He has up till now led 13 mainly EU-co-financed international research projects between 1997 and 2010. In the focus of his work lie strategic planning, planning communication and awareness raising, public participation, environment strategy planning, and innovation of planning.

Dr. Orbán Annamária, egyetemi docens

Orbán Annamária közgazdász, docens, 2003-ban védte politikatudományi Ph.D. fokozatát angol nyelven a Közép-Európai Egyetemen. Érdeklődési köre, kutatási és oktatási területe multidiszciplináris, a gazdaságszociológiától az összehasonlító gazdaságtanon át a nemzetközi és Európa tanulmányokig terjed. Fő kutatási témái az elmúlt években a kooperáció, bizalom, társadalmi tőke, szolidaritás, fenntartható fejlődés, helyi közösségek, önsegítő közösségi modellek, energiapolitika. Az elmúlt években több nemzetközi kutató (HOPES/How to Progress European Solidarity) és oktatási programban (CoDe/Joint European Master in Comparative Development) vett illetve vesz részt.

Annamária Orbán, senior lecturer is asenior lecturer at the Department of Sociology and Communication of Budapest University of Technology and Economics (BME), has an MA in Economics and earned her PhD in Political Science at the Central European University in 2003. Her teaching as well as research interests are multidisciplinary: ranging from economic sociology through comparative and international studies to European politics, while her main field of interests are cooperation, trust, social capital, solidarity, sustainable local/community development, self-help community models.

Dr. Rajkó Andrea, egyetemi adjunktus

Rajkó Andrea adjunktus, szociológus, life és business coach. A BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Programjának doktorjelöltje. Disszertációját a modern kori tabuképzés kommunikációs mechanizmusáról írja. Kutatási területek: tabu és titok társadalmi funkciója, művészeti kommunikáció, a képi kifejezés eszközei, valamint munka és magánélet egyensúlya a vállalati kultúra kialakításában, különös tekintettel a női közép- és felsővezetőknél.

Andrea RAJKÓ (Ms.) assistant professor, sociologist, life and business coach. PhD student at the Doctoral Program of Communication / Arts Department, University of BCE/. Writing her thesis on the communicational mechanisms of modern age taboo. Research areas: social functions of taboo and secret, communication in arts, means of visual expression, as well as poising career and private life in corporate cultures, especially in case of female executives and top managers.

Dr. S.Nagy Katalin, egyetemi tanár

S.Nagy Katalin egyetemi tanár, művészettörténész, a szociológai tudományok doktora (1997). A hetvenes-nyolcvanas években a lakókörnyezetet, mint kulturális tényezőt vizsgálta: a lakásmódot, a lakberendezés alapmodelljeit,a lakás térkihasználatát, a tárgyak elrendezését, mint az életmódok és kulturális különbségek mutatóit. Később érdeklődése a nyilvános városi terek, mint kommunikációs szinterek felé fordult. 1998-2009 között a Szociológia és Kommunikáció Tanszék vezetője volt. 1998-ban Nagykanizsán főiskolát hozott létre (www.pen.hu), amiért 2000-ben díszpolgári kitüntetésben részesült. Három tankönyvet írt, ötöt szerkesztett, 25 könyve jelent meg.

Katalin S.Nagy, professor. In the seventies-eighties, she investigated the living environment as a cultural factor: the ways of housing, the basic models of interior decoration, the utilisation of space, the arrangement of objects as indicator of lifestyle on the one hand and cultural inequalities on the other, in Budapest, in the counties of Borsod-Abauj-Zemplén and Zala. In the eighties and nineties her fields of research were: public space and urban space as scenes of communication in Budapest, in Mosonmagyaróvár as well as in Nagykanizsa.  She has been carrying on research work in the field of the sociology of art since 1969, including the reception of paintings and the changing role of the artist.  She has published three textbooks, 25 books and has compiled and edited five textbooks and seven books. Between 1998 and 2009 she was head of the Department of Sociology and Communication at the Budapest University of Technology and Economics. She founded a college, Nagykanizsa Campus of Pannon University in 1998 in Nagykanizsa, for which she was awarded the honorary citizenship of the named town in 2000.

Dr. Szabó Levente, egyetemi adjunktus

Szabó Levente, egyetemi adjunktus, kommunikációkutató, 2013-ban védte a PTE Kommunikáció Doktori Programban a „Terek színterei. A fizika egyes nyelveinek kommunikációelméleti rekonstrukciói” c. disszertációját. Gépészmérnök (1992, Kolozsvári Műszaki Egyetem), kulturális antropológus (2000, ELTE) Kutatási területei: fizikai elméletek és változásaik kommunikációs rekonstrukciói, a kommunikáció participációs elmélete, kommunikációelméletek, a kommunikáció káoszelmélete, logika, interkulturális kommunikáció. A tanszéki Tudományos Diákkonferenciák felelőse, koordinálója. A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának titkára volt. A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Communicatio Alumni tagozatának alapítója, a Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia projektjének résztvevője, a communicatio.hu portál szerkesztője.

Szabó Levente, assistant professor, researcher of communication. He is participating in the Communication Doctorate Programme (PhD) of the University of Pécs. The title of his thesis is The Scenes of Spaces. Communicational reconstructions of certain languages of physics. He graduated as a mechanical engineer at the Technical University of Cluj Napoca in 1992. Between 1994 and 2000 he did his studies at the Cultural Antropology Department of Eötvös Loránd University Faculty of Humanities. The research areas he is specialized in are phisical theories and their changes, communicational reconstructions, participation theory of communication, communication theories, the chaos theory of communication, logics and intercultural communication. He is at the department responsible for the coordination of the Scientific Student's Association Conference (TDK). He was the coordinator of the XXIXth National Scientific Students’ Association Conference (OTDK) in Social Sciences. He is a member of the Hungarian Communication Society and a founder of the department Communicatio Alumni. He was participating in the Open Encyclopedia in Communication Sciences. He is the editor of the communicatio.hu homepage.

Dr. Tófalvy Tamás, egyetemi adjunktus

Tófalvy Tamás, egyetemi adjunktus, kultúrakutató, kommunikációs szakember és szakújságíró. Jelenleg a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) főtitkára, az International Association for the Study of Popular Music (IASPM) magyar tagozata, a Zenei Hálózatok Egyesület vezetője, és a Magyar Narancs külső munkatársa. Doktori disszertációját a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájának doktorjelöltjeként írja. Kutatóként közösségek és médiaplatformok változásaival és interakcióival, valamint zenei színterekkel foglalkozik, kommunikációs szakemberként leginkább a média-önszabályozás és a média közpolitikái érdeklik. Kommunikációs szakújságíróként főleg internetről, közösségi médiáról és technológiáról ír. A 2012-13-as tanévet New Yorkban töltötte a Columbia Egyetem Fulbright-ösztöndíjas Phd-kutatójaként, korábban az Indiana University Bloomington kutatója és az École normale supérieure és a Centre national de la recherche scientifique (CNRS) által működtetett párizsi Institute Nicod PhD-hallgatója is volt.
Blog: http://kontent.blog.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/Kontentblog
Honlap: https://sites.google.com/site/tofalvytamas/
Twitter: https://twitter.com/tamastofalvy
Academia.edu: http://columbia.academia.edu/TamasTofalvy
Prezi: http://prezi.com/user/tamastofalvy/

Tamas Tofalvy, assistant professor, researcher, analyst and journalist interested in recent developments and interactions of knowledge communities and media platforms. Currently he is the secretary general of the Association of Hungarian Content Providers (MTE), and the chair of the Hungarian branch of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM), the Music Networks Association. In the 2012-13 academic year he lived in New York City as a Fulbright fellow at Columbia University Graduate School of Journalism. Previously he held a Julius Rezler visiting research fellowship at Indiana University Bloomington, College of Humanities and Arts, and was an associate PhD-student at Institute Nicod, Paris, a research institute maintained by the École normale supérieure and the Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Web: https://sites.google.com/site/tamastofalvy/
Twitter: https://twitter.com/tamastofalvy
Academia.edu: http://columbia.academia.edu/TamasTofalvy
Prezi: http://prezi.com/user/tamastofalvy/

Dr. Szakadát István, egyetemi docens

Szakadát István docens, matematikus-mérnök, szociológus 1999-ben szerezte meg a kandidátusi (Ph.D) minősítését a szociológiai tudományok terén. 1987-től oktat a tanszéken. Kutatási témái közé tartoznak a cselekvéselméletek, a politikai cselekvések, az új média, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeinek bemutatása, kutatása. A magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva résztvett különböző kísérleti projektekben, majd csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is. 1984-87 között egyik vezetője volt az ABCD Magazin CD-ROM-os periodikának, majd részt vállalt a Matáv internetes projektjeinek tervezésében, irányításában. Legutóbb a Mindentudás Egyeteme 2.0 portál felépítését irányította. 2002-től a Magyar Telekom és a BME által közösen alapított Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) szakmai vezetője.

István Szakadát graduated as mathematical engineer in 1982, and as a sociologist in 1985. He got his PhD in Sociology in 1999. From 1987 he is working for the Technical University of Budapest as a teacher at the Department of Sociology. During his academic career he was CD-ROM editor and developer for IDG Hungary between 1994 and 1997, and adviser, finally chief scientist for Hungarian Telekom between 1997 and 2004. From 2002 he participated in a lot of R&D-projects like Web of Words (developing deep web search engine based on semantic-like standards) and Data Riddle (building a web traffic analyzer for the largest Hungarian portal). He designed the metadata model of National Audiovisual Archive (2005) and the open archive based architecture for the Hungarian National Digital Archive (2003-2004). In 2005-2006 he was the leader of a big national R&D Consortium called MEO. The most important objective of the MEO project was to build a top ontology and to form an ontology infrastructure. In 2009 he joined the ENCOMPASS 2.0 team, and he is responsible for the portal development. In 2007 he published a book about the new media (‘All in One‘), and in 2008 another one about the theory of action. Recently, he is trying to develop a formal approach of the theory of action.

Dr. Szaló Péter, tudományos munkatárs

Szaló Péter tudományos munkatárs, okleveles építészmérnök, közgazdász egyetemi doktor (1988). 8 évig regionális tervező a VÁTI-ban, 4 évig kutató az MTA Regionális Kutatások Központjában. A rendszerváltás óta állami vezető, jelenleg a Belügyminisztérium területrendezési és építésügyi helyettes államtitkára. A csatlakozási tárgyalásokon a kohéziós politika felelőse volt, majd az NFH elnökeként a végrahajtásért felelt. Regionális politikát és tervezést tanít.

Péter Szaló, reseach fellow, state secretary of Ministry for National Development and Economy responsible for regional development and construction. Regional planner for 8 years, researcher for 4 years, high level representative of government since the Transition and the socio-economic changes of 1990. Responsible for negotiation before accession and later the implementation of cohesion policy. Teaches regional policy and planning. Married, four children.

 

CsatolmányMéret
Curriculum Vitae KJB 2016 autumn.pdf447.36 KB

Brózik Péter, egyetemi tanársegéd

 

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10005705

Dr. Barna R. Emília, egyetemi adjunktus

elérhetőségek

publikációk

Végzettség

2011.

PhD - Populáriszene-kutatás (nappali tagozat)

University of Liverpool Institute of Popular Music

 

2007.

szociológus

Szeged Tudományegyetem, Társadalomtudományi Intézet, Szociológia Tanszék

 

2005.

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Szeged Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet

 

2000.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

 

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

2011.
Doktori disszertáció (Online and Offline Rock Music Networks: A case study on Liverpool, 2007-2009)

 

Oktatás

 
Jelenleg oktatott kurzusok:
 
Szubkulturális gazdaságok, kreatív iparágak (MA)
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás (MA)
Digitális zeneipar (MA)
Kultúraszociológia/Sociology of Culture (szabadon választható)
Rögzített zene/Recorded Music (szabadon választható)
 
2016 -
Kulturális terek (Kommunikáció- és médiatudomány MA) specializációvezető
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 
2013 -
MA szakvezető
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 
2013 -
Kulturális iparágak (Kommunikáció- és médiatudomány MA) specializációvezető
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 
2012 -
egyetemi adjunktus 
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 
2012 -
A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetemének vendégoktatója
oktatott kurzusok:
Brit popikonok (2014);
So 90’s – a grunge az USÁ-ban és a Britpop Nagy-Britanniában (2015); 
Popzene és feminizmus - nők a popzenében (2017)
 
2013-2014. vendégoktató: Zeneipari Hivatal; Majdnem Híres Rocksuli
 
2011 – 2012. óraadó oktató 
SZTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
SZTE Szociológia Tanszék
SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
 
2008. tanársegéd
University of Liverpool, School of Music

 

Kutatási területek, témavezetések

populáriszene-kutatás: a zenei közösségek szociológiája; zenei színterek, műjok és az internet; populáris zene és város/lokalitás; zene és technológia; zene és gender

zeneipari tanulmányok: digitális zeneipar

 

kulturális iparágak, kultúrakutatás

 

Kutatások

2013.

Cultural Intermediation – Connecting Communities in the Creative Urban 

Economy. A cross-Research Council research programme in the UK. Arts and

Humanities Research Council

 

 

2012 – 2013.

Innovative Media and Music Heritage Impacting Vocational Education. A

Leonardo Partnership Project

Partnerek: Birmingham City University School of Media; Budapest University of

Technology and Economics Centre of Media Education and Research; Dublin

Contemporary Music Center; Newthinking Communications GmbH, Berlin; New

Music Labs, Groningen; Foundation Modern Science and Education, Dobrich;

Tampere College

 

2012-2013.

BLAT. Szubkulturális gazdaságokkal és online hálózatépítéssel foglalkozó

hallgatói projekt a BME Kulturális iparágak specializációs hallgatóival, Dr. Vályi

Gábor és a saját vezetésemmel. A projekt része volt egy birminghami

tanulmányút, amelynek támogatója a Campus Hungary.

 

Konferenciák, műhelymunkák

2017.

Communicating Music Scenes: Networks, Power, Technology. Budapest, 2017.

május 19-20. szervezők: Barna Emília, Tófalvy Tamás, Ignácz Ádám. MTA

Zenetudományi Intézet, IASPM Hungary, BME Szociológia és Kommunikáció

Tanszék

 

2013-

Zenei Hálózatok Szeminárium sorozat

 

2007-2008.

Kutatói szemináriumok szervezése, University of Liverpool School of Music

 

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2015-

Az International Association for the Study of Popular Music (IASPM) pénzügyi

titkára és elnökségi bizottságának tagja. A szervezetnek 2005-től tagja.

 

2014.

Doktori bizottsági tag (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

 

2014-

A magyarországi populáriszene-kutatókat és -kutatást összefogó Zenei Hálózatok

Egyesület elnöke

2012-től a szervezet alapító tagja, 2012-2014 között alelnöke

tevékenységek: Zenei Hálózatok Estek és Zenei Hálózatok Szeminárium-sorozat

szervezése, szakmai kommunikáció, a Zenei Hálózatok Folyóirat megalapítása,

szerkesztése és kiadása

 

2013-2015.

MR2 Petőfi Rádió Kultúrfitnesz Szabadegyetem c. műsorának rendszeres

vendége 

Sorozatok: A brit indie (15 rész); A Beatles története (15 rész); A Rolling Stones története (15 rész); David Bowie (15 rész)

 

2013-

Az IASPM Hungary (az International Association for the Study of Popular Music

magyarországi szervezete) elnöke

2010-2013-ig a szervezet alapító tagja és pénzügyi titkára

 

2012-

Az IASPM@Journal szerkesztői bizottságának tagja

 

2012-

A Zenei Hálózatok Folyóirat alapító szerkesztője. A folyóirat az első magyar

nyelvű populáris zenével tudományosan foglalkozó folyóirat

 

2012-

OTDK bizottsági tag

 

2010-

Az E-Pisteme folyóirat (Newcastle) szakmai bizottságának tagja

 

Egyéb

2014- 2016.

A Kék Pont “Csere Csak Csajoknak” programjának, 2015-től az Alternatíva Alapítvány önkéntese

Tevékenységek: intravénás szerhasználók és (női) szexmunkások körében végzett alacsony küszöbű, ártalomcsökkentő szociális munka Budapest 8. kerületében

 

2014-2015.

A Nőkért Egyesület alelnöke. A szervezet feladatai: a női kultúra terjesztése,

köztudatba, emelése; női öntudatnövelés, küzdelem a szexizmus ellen; az

aktivista és az egyetemi feminizmus közti hazai együttműködés előmozdítása;

együttműködés más feminista és nőszervezetekkel, valamint a társadalmi

egyenlőtlenségek, elnyomás, erőszak más formái ellen küzdő civil szervezetekkel.

2012-től a szervezet alapító tagja.

 

Publikációk

Dr. Blaskó Ágnes, egyetemi adjunktus

elérhetőségek

publikációk

 

Végzettség

2007-    Pszichodráma asszisztensi kiképzés

2001 -  Kommunikáció doktori iskola Janus Pannonius Tudományegyetem BTK, Pécs - BME, Budapest
1995-1999    Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, esztétika és magyar nyelv és irodalom középiskolai tanári diploma

Eddigi oktatási tapasztalat

2007 –     BME, tanársegéd
2005 - 2007    Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kommunikáció Intézet, tanársegéd (Társadalmi kommunikáció, Írástechnika, Vizuális kommunikáció stb)
2004 –    Budapesti Média Intézet (SZTE), óraadó tanár (Kommunikációelmélet; Kommunikáció- és médiatzudomány, Személyközi kommunikáció)
2005    International Business School, Írástechnika kurzus vezetése
2000 – 2006    Eötvös József Gimnázium, félállású, majd óraadó tanár

Oktatás a BME-n

Írástechnika kurzus
Kommunikációs zavarok - szeminárium
Közvetlen emberi kommunikáció – szeminárium
Művészeti kommunikáció – szeminárium

Tanszéki megbízások

Kommunikáció szak BA, első évfolyamosok évfolyamfelelőse
Első évesek projektmunka-felelőse
A Tudományos írásmű és a  Kommunikációs zavarok című tárgy koordinálása

Kutatási terület

Vizuális kommunikáció szöveggyűjtemény összeállítása
Az egyetemi kommunikációs színtér változása – szerepek és szerepzavarok
 
 

Publikációs jegyzék

 

Hazai konferenciák

Egyetemes tudomány előadás a Magyar Kommunikáció Tudományi Társaság konferenciáján, 2007. január
Tanári szerepváltozás az egyetemen címmel előadás a Kommunikációkutatás 2006 c. konferencián, Szeged, Médiatudományi Tanszék
„Tanárnő, de minek ez?!” – a vizuális kommunikáció tudományként való oktatása az új funkciójú egyetem és a tanári szerepek tükrében c. előadás A romániai magyarnyelvű vizuális nevelésért szakkonferencián, Nagyvárad,2006 november
Kódok között címmel előadás a Kommunikációkutatás 2005 c. konferencián, Szeged, Médiatudományi Tanszék
Nosztalgikus elemek az ember és technika viszonyáról szóló elméletekben – előadás a Kommunikáció- és médiakutatás 2004 című konferencián, Szeged, Médiatudományi Tanszék
A szóbeliség – írásbeliség paradigma előfeltevései technika és ember viszonyáról – előadás a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Doktori iskolájának elköszönő konferenciáján, Horány, 2004 május
Írható-e a történelem kommunikációtechnikai találmányok mentén? – előadás a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Doktori programjának elköszönő konferenciáján, Kán, 2003 május

Tankönyv, tananyag

Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig egyetemi tankönyv Hamp Gáborral, Typotex, 224 oldal. 2007
Megoldjuk – a magyar írásbeli kétszintű érettségi új típusú feladataihoz. Szerzőtárs: Kertész Rita; Pedellus, 87 old. Debrecen, 2004
Életpálya-építés C programcsomag kidolgozása 7-12.osztályos diákok számára a Sulinova Kht. megbízásából
A KOMA támogatásával virtuális szöveggyűjtemény kitalálása, megtervezése, szerkesztésének elkezdése 2003
A Soros Alapítvány támogatásával óraadás és honlapkészítés Erdély Miklós: Verzió című filmjéről
A Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programjával kötött szerződés alapján E-szövegkultúra című Cd-rom készítése Benedek Andrással, Bódi Zoltánnal

Hazai publikációk

Tárgy és módszer nélküli tudomány a felsőoktatásban? - A vizuális kommunikáció tanításáról Margitházi Bejával, Balkon, 2008. 10. 8 o
Macskát nem ölünk – publicisztika Varga Balázzsal, Magyar Narancs, 2007.május
Ügyfél-e a diák? Élet és Irodalom, 50.évf. 18.sz.
Kommunikációs formák a könyvnyomtatás szolgálatában. in: Vigilia, 2003/1.
 

Recenziók, kritikák, ismertetések, fordítások

Metaforakeresés (György Péter: Memex) in: Magyar Tudomány, 2004/8 (http://www.matud.iif.hu/04aug/08.html)
Kérészéletű jóslatok (Virtuális egyetem Magyarországon) in: Magyar Tudomány, 2004/8 
Tárgyak kereszttűzben Balkon, 2000/ 6
Between and Including - Renee Green. Balkon, 2000/ 3-4
Kristályosodás – Lehóczky Ágnes verseskötetéről – in: Magyar Napló, 2001 április-május-június
Fordítás: Martin D’Arcy: Waugh katolizálásáról in: Vigilia 2001/4, 290-301.

Dr. Bodó Balázs, egyetemi adjunktus

szakirányvezető (kommunikáció és médiatudomány MA szak, kulturális iparágak szakirány)

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb 

Publikációk

 

Dr. Bárány Tibor, egyetemi adjunktus

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

2012        PhD, filozófiai tudományok (analitikus filozófia szakterület), ELTE
2004        Filozófia, magyar nyelv és irodalom szakos előadó, ELTE BTK
 

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

2011–        egyetemi tanársegéd (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
2008–2011    tudományos segédmunkatárs (MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport)
2008–2009    egyetemi tanársegéd (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)
 

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

2010–2011    Deák Ferenc ösztöndíj
2008        Junior Prima Díj (Irodalom kategória)
2004–2007    PhD-ösztöndíj (ELTE BTK, Filozófiatudományi Doktoriskola)
1998        OKTV, Magyar irodalom, ötödik helyezés
 

Oktatás

 

Kutatási területek, témavezetések

 

Konferenciák, műhelymunkák

 

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2011–        az Erasmus Kollégium Egyesület elnöke
2006–        a József Attila Kör tagja
2004–        a Szabad Változók Egyesület elnökségi tagja
 

Egyéb

2004–        Erasmus Kollégium, senior diák (a „Nyelv, nyelvi ismeretterjesztés, nyelvfilozófia” és az „Analitikus művészetfilozófia” kutatócsoport tagja)
2003–2004    Erasmus Kollégium, junior diák
 

Publikációk

Tanulmányok

Nagyrecenziók, kritikák


Rövidkritikák, napilapkritikák, publicisztikák

Utószó

Bibliográfia

 

Fordítások

 

Szerkesztett tanulmánykötetek

Szerkesztett folyóiratszámok

Szerkesztett kötetek

Dr. Bátori Zsolt, egyetemi docens

Személyes honlap / Personal webpage

Dr. Dúll Andrea, habilitált egyetemi docens

 

 

 

 

 

 

PhD (pszichológia, ELTE)

szakirányvezető (kommunikáció és médiatudomány BA és MA, környezeti kommunikációs specializáció)

 

 

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Graduális egyetemi képzések

Posztgraduális képzések

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Részvétel kutatási pályázatokban

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb

Mind kutató-, mind oktatómunkám terén egyik legfontosabb szakmai eredményemnek tekintem, hogy kezdeményezésem és évtizedes munkám nyomán Magyarországon is meghonosodott a környezetpszichológia tudományterülete. Jelenlegi elsődleges szakmai célkitűzésem a környezeti kommunikáció tudományterületének megteremtése, az ezen a területen folyó munka kiszélesítése mind az oktatás (kurzusok, oktatási programok, egyetemi segédanyagok, jegyzetek összeállítása, stb.), mind a kutatás terén (kutatómunka, hallgatók bevonása a kutatómunkába, publikálás, stb.).

Környezetpszichológiai munka egyéb keretek között, rendszeres együttműködések, kutatások, szakértői tevékenység

Egyéb szakmai képzések (pszichológia)

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/

Dr. Farkas János, professor emeritus

Dr. Farkas Sándor

Cím

1111 Budapest, Egry József u. 1. E épület 709. szoba
Telefon (+36 1) 463-1914
Fax (+36 1) 463 4294
E-mail h4872far[at]ella.hu

 

elérhetőségek

publikációk

 

CV

Dr. Farkas János   professor emeritus

Képzés

1997: Advisory, Conciliation and Arbitration Service (angol munkaügyi szervezet) diplomája
1974. Research Fee Student. London School of Economic and Political Sciences, London
1964-1967: Aspirantúra és kandidátusi fokozat. Lomonoszov Egyetem, Moszkva
1961-63: ELTE TTK. Elméleti fizika szakon továbbképzés.
1958-59: Vallástörténeti kurzus. ELTE
1952-1957: ELTE Bölcsészettudományi Kar Lenin Intézete. Filozófia-logika szakos tanár.

Tudományos fokozatok

2008. Díszdoktorrá (Doctor honoris causa) fogadta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1980: Budapest, TMB: szociológiai tudomány doktora.
1967: Moszkva Lomonoszov Egyetem: filozófiai tudományok kandidátusa (honosítva)
1960: ELTE BTK: filozófiai doktorátus.

Nyelvtudás

Angol középfokú állami nyelvvizsga
Orosz felsőfokú vizsga
Német munkanyelvként

Munkahely
Budapesti Műszaki Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék. H-1111, Budapest, Egry József u. 1. E épület  709.  Tel: (36-1) 463-24-10, 463-32-18. Fax: (36-1) 463-42-94
Mellékfoglalkozás: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1014. Budapest. Úri u. 49.
Tel: (36-1) 375-9011/417

Korábbi munkahelyek

2008. Címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Karára.
2007-től a SOTE Testnevelési Egyetem Ph.D. iskolájának meghívott előadója.
2008. A Corvinus Közgazdasági Egyetem Doktori Tanácsának tagja.
2008. Corvinus Közgazdasági Egyetem gazdaságszociológiai Ph.D. iskolája
által felkért előadó.

1998-tól: MTA Szociológiai Kutató Intézet. Tudományos tanácsadó.
1990-től: MTA Társadalmi Konfliktus Kutató Központ. Tudományos tanácsadó
1969-től: MTA Szociológiai Kutatóintézet
tudományos tanácsadó: 1984 - 1990
osztályvezető: 1976-1984
főmunkatárs: 1974-1975
igazgatóhelyettes: 1969-1973
1957-1968 Veszprémi Vegyipari Egyetem. Tanársegéd, adjunktus, docens.

Kutatási területek

Rézler Gyula életműve
Egyetemek hatása a régiók fejlődésére
A társadalomelmélet matematikai modellezése
A tudástársadalom lehetőségei Magyarországon
Tudomány- és technikaszociológia
Környezetszociológia
Információs társadalom
Mérnökszociológia
Modernizáció
Társadalmi elméletek
Település-, regionális és városszociológia

BME beosztások
2003 március 1-től Professor Emeritus
1998-2003 március 31-ig: MTA által támogatott K+F Kutatócsoport vezetője.
1998 július 1-től egyetemi tanár. BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék.
1984- főállásban TTTK, TGI, Szociológia Tanszék alapító vezetője, egyetemi tanár
1971-84 BME: mellékállás: szociológia; címzetes docens

Tanszéki/kari megbízatások

Doktori-Habilitációs Bizottság tagja

MTA Doktora eljárások
2002. Neményi Mária védésén bizottsági tag (Védés: június 4.)
2002. Örkény Antal-Székelyi Mária védésén opponens (június 27)
2003. jan. 31. Vinkler Péter MTA Doktori védésén titkár. Téma: A kémia tudományos kommunikációs rendszereinek tudománymetriai vizsgálata.
2003 jún. 11. Rudas Tamás MTA Doktora védési bizottságának tagja.
2004. jan. 27. Bírálóbizottsági tag Orosz Éva MTA Doktori védésén. Habilitációs és doktori programok
2004. Opponensi bírálat Bakonyi Tibor civil álom és politikus állam: Adalékok a civil sportszervezetek státusának legújabb kori politikatörténetéhez Magyarországon c. Ph.D. értekezéséről. SOTE-Testnevelési Egyetem.
2004. Opponensi bírálat Hédi Csaba Az állami, a civil és az üzleti szféra részesedése az egyetemi-főiskolai sportban a 90-es években. (SOTE: Testnevelési Egyetem)
2005. Opponensi bírálat Freyer Tamás Rendvédelmi erők harca a football-huliganizmus ellen c. Ph.D. értekezéséről. (SOTE: Testnevelési Egyetem)
2006. február 17. Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar. Egressy Jánps Ph.D. értekezésének opponense. Téma: Társadalmi esélyegyenlőtlenségek a versenysportban: az úszás példája.
2002. ápr. 29. Tarnai András doktori szigorlatán elnök
2002. ápr. 30. Kelemen Katalin Ph.D. védésén bizottsági tag. BKE.
2000. okt. 27. Róbert Péter eljárásában Habilitációs Bizottsági tag. (ELTE)
2000. aug. 30. Galántai Zoltán szigorlatán elnök
2000. jún. 8. Szász Gábor védésén opponens. Téma: A kelet-európai országok műszaki fejlődésének sajátosságai: 1945-1990
2000. máj. 26. Galántai Zoltán vizsgáztatása
1996: BME Gépészkar Habilitációs Bizottság tagja Szántó Borisz ügyében.
Ph.D. konzulenciaKrémer András szakmai vezetője (védés: 2002. március 11)
Faragó Péter témavezetője
Mészáros Ottó István témavezetője
Kolozsi Ádám témavezetője
Buláth Zsolt témavezetője
Paulik Mónika témavezetője

Egyetemi Bizottságok

TDK-munka

2002. november 12. 11 hallgató konzulense.
2001. november 14. 6 TDK hallgató konzulense.
2001. tavaszán: Országos TDK versenyen 2. helyezett hallgatója volt.
2000 őszén BME TDK-napon 6 hallgató konzulense.Más egyetemeken végzett munka
1995-98: ELTE-BKE. Doktori képzés szociológia szakosok számára: technikaszociológia;
1995-98: ELTE TTK: Humán ökológia másoddiplomásképző kurzus. Környezetszociológia.
1994-1998: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, ill. ma Nemzetvédelmi Egyetem. Szociológia tárgy oktatása vezérkari tisztek számára;
1992-től: Soproni Erdészeti-Faipari Egyetemen környezet- és technikaszociológia előadások
1991-1994: Külkereskedelmi Főiskola
1975: College of Arts, Baghdad University, Nehru University, New Delhi) vendégelőadó.
1973-1978: MKKE: Budapest.
1969-1989: MLEE: Esti Egyetem szociológia tanszék vezetője
1969-1984: ELTE TTK: Nevelésszociológia;
1958-63: Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia (óraadó, filozófia);
1957-1968: Veszprémi Vegyipari Egyetem. Tanársegéd, adjunktus, docens. Oktatott tárgyak: filozófia-logika;

Oktatott tárgyak

A társadalomelemzés alapjai
A tudomány- és technikai innováció szociológiája
Környezetszociológia
Település- és városszociológia
Urban sociology (külföldi építészhallgatók számára)
Tudomány- és technikapolitika szociológiája (BME, PhD-kurzuson)
Technikaszociológia (ELTE–BKE PhD-képzés)
Tudományszociológia (PhD-kurzus)
Technikaszociológia (PhD-kurzus)
Tudásszociológia (speciális kurzus a doktori képzésben)
1997–2000: BME Építészkar Ökológiai építészet posztgraduális kurzusa
1990-es évek: TEMPUS-programban előadó (BME)

Díjak

2003. BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Emlékérme.
2002: OTDK Emlékplakett
2002: "Tudással Magyarországért" Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott emlékplakett és oklevél.
1998 A Hadtudomány szolgálatában, Tudományos Tiszteletdíj (ZMNE) 2002. OTDK Emlékplakett
1993 A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
         Ipar a Környezetért Alapítvány Díj
1992 Az év legjobb publikációja a Magyar Szociológiai Társaságtól A Szürke zóna című könyvért
1988 Nemzetközi (Akadémiai) Társadalomtudományi Díj
1986 TIT Aranykoszorús Jelvény
1982 Szocialista Kultúráért kitüntető jelvény
1980 a Munka Érdemrend ezüstfokozata
1975 Testnevelési Főiskola Emlékplakett
1969 Veszprém város, plakett
1968 Veszprémi Vegyipari Egyetem, plakett
1967 A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója
1965 Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés

Kutatások

OTKA: Egyetemek hatása a régiók fejlődésére
Rézler Gyula munkássága
A társadalomelmélet matematikai modellezése
1965-67: A Veszprémi Vegyipari Egyetemet végzett hallgatók életútja (MTA Szociológiai Kutatócsoport megbízásából)
1968: Életfelfogások vizsgálata: UNESCO-vizsgálat. (MTA Szoc. Kut Csop.)
1968: Közvélemény a külpolitikáról Veszprém megyében
1968: Nemzeti önismeret és előítélet-vizsgálat Veszprém megyében.
1969-1972: A magyar vegyipar és gyógyszeripar K+F folyamatainak vizsgálata. (OMFB-NIM)
1973-74: Egyetemek és ipar együttműködése. (OMFB)
1975-76: A K+F regionális vonatkozásai. (VEAB)
1977-78: A műszaki értelmiség társadalmi helyzete. (MTESZ)
1976-80: Műszaki fejlesztés a szénhidrogéniparban. (OKGT)
1983: Az elektronizáció hatása a foglalkoztatottságra. (OMFB)
1980-84. Társadalmunk innovációs és adaptációs képessége (MTA)
1988: A társadalomtudományok értékközvetítő szerepe (MM)
1988: Érdekkonfliktusok a magyar tudományban. (MTA)
1988-90: A technikai kultúra. (MM)
1991: Kockázati és környezeti kommunikációs irányok (KVM)
1989-92: Az Elektronizációs Gazdasági Kormányprogram implementációja. (OMFB)
1985-94: Szakértők szerepe az államszocializmusban. (MTA-CEU)
1994: Osztrák-Magyar Akcióalapítvány szakértői vizsgálata (OMAA)
1994-95: Országos Területfejlesztési Koncepció: Innovációs szempontok az OTK kidolgozásához.
1994-96: Sikeres magyar vállalatok. (OTKA)
1996-98: A nem-tudományos ismeretek kölcsönhatása. (OTKA)
1997-98: A gazdasági elit nemzetközi összehasonlító vizsgálata c. kutatás koordinátora. (PHARE-ACE)
1999: TEMPUS- kutatások: Vizuális társadalom. (együttműködés az ELTE Szociológiai Intézetével, MTA Szociológiai Intézetével, angol, holland és finn egyetemekkel.)
1999-2000: Tudománypolitika, társadalmi struktúra és érdekviszonyok. (A tudománypolitika 2000-ben c. MTA stratégiai kutatás keretében szakértői bizottság keretében végzett vizsgálat. A bizottság elnöke: Glatz Ferenc.)
1999-2000: A Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Tervező Központ (STRATEK) felkért szakértője az Információs Társadalom és Nemzeti Információs Stratégia kidolgozásában.
2000: HIF Egységes Hírközlési Törvény társadalmi hatáselemzése vizsgálat. HIF- Szerződés Kréta Kft-val.
2000: Az információs és tudástársadalom szociológiai kérdései (MTA Szociológiai Kutató Intézetben)
2000: A MEH megbízásából tematikus bibliográfia összeállítása az Információs Társadalom szakirodalmából. Munkatársak: Krémer András, Faragó Péter, Lakovich Nándor
1999-2001: A társadalmi tér fogalma és mérési módszerei. (OKTK)
1999-2002: MTA K+F kutatócsoport: tudomány-és technológiapolitikai kutatások.
2000-2002: Információs Társadalom szociológiája

Közéleti megbízások (2002)

MTA Szociológiai Bizottság elnöke (október 15.-ig) és tagja
Rézler Kuratórium társelnöke, elnöke 2003 január 1-től.
BME Ph.D Doktori tanács tagja
BME Ph.D. alprogram vezetője (2002 májusig)
MTA K+F Kutatócsoport vezetője 2003. Március 31.-ig.
MAB Szociológiai Szekció társelnöke
OTKA Posztdoktori kuratórium tagja
MSZT Elnökség tiszteleti tagja
HIF Elnöki Tanácsadó Testület tagja
MTA Szervezés-vezetés Tud. Osztály, Környezetmenedzsment Albizottság tagja
Ápr. 26. Testnevelési Egyetemen a Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencián elnök.
LSE Magyarországi Baráti Kör tagja
MTA - VEAB Környezetpedagógiai Szakbizottság tagja
Magyar Szociológiai Társaság tagja
MTA Szociológiai Bizottság tagja
Magyar Szociológiai Elnök tagja
Magyar Szociológiai Társaság tagja
Rézler Gyula Alapítvány elnöke

Hazai szakbizottságok
Akadémiai Bizottságok, megbízatások:- MTA Társadalomtudományi Komplex Bizottság tagja (Complex Social Science Committee of Hungarian Academy of Sciences)
- MTA Szociológiai Bizottságának tagja (1969-) (Committee of Sociology of HAS), elnöke 2001 októbertől.
- MTA Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság tagja (Committee of History of Science and Technology of HAS)
- MTA Tudománytörténeti Bizottság Oktatási Albizottságának tagja (Committee for History of Science, Educational Subcommittee)
- MTA Tudomány és Technika társadalmi hatásaival foglalkozó Elnökségi Bizottság tagja (Presidential Committee of the HAS for Social Problems of Science and Technology)
- MTA Rendszerkutatási Komplex Bizottság tagja (Complex Committee of System Research of HAS)
- MTA Jövőkutatási Bizottság tagja (Committee for Future Studies of HAS)
- MTA Pedagógiai Bizottság Oktatási Albizottságának tagja (1991 dec-től) (Committeee for Pedagogy of HAS, Educational Subcommittee)
- MTA TTF társadalmi hatásai Koordinációs Tanácsának titkára és a főirány vezetője (1973-től tagja) (Coordinative Council for Study of Social Consequences of STR. Secretary and leader of the project.)
- MTA Társadalmunk Innovációs Képessége c. kiemelt kutatási téma vezetője (leader of project on Innovative Capacity of Society)
- MTA gazdaságpolitikai döntések összefüggései és a döntések megvalósítása, az eddigi gazdaságpolitika tapasztalatainak komplex elemzése alapján c. kutatási irány koordinációs tanácsának tagja (Committee for decisions of economic policy of HAS)
- Magyar Tudományos Akadémia közgyülési tagja, doktori küldötte (1996-97) (Member of the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences)
- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (Member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences)
- MTA Doktori Tanácsa Szociológiai Szakbizottságának tagja, 2001 óta elnöke.
- MTA - VEAB Környezetpedagógiai Szakbizottság tagja
- MTA IX. Osztály: Szervezés-vezetéstudományi Szakbizottság: Környezetmenedzsment Albizottság tagja

MTESZ-bizottságok:

- MTESZ Tudományok Tudománya Köre (Magyar Tudománytani Társaság) alelnöke, ill. titkára (1970-től) (Vice-president of Society on Science of Science, Federation of Unions of Technical and Natural Sciences)
- MTESZ Tudomány-Technika Történeti Bizottság tudománytani szekciójának elnöke, majd a Bizottság Intéző Bizottságának tagja (President of the Committee on History of Science and Technology, Science of Science Section of MTESZ (FUTNS)
- MTESZ Érdekvédelmi Bizottságának tagja (Association for the protection of common interest of MTESZ)
- MTESZ Prognosztikai Munkacsoport tagja (Working Group for Prognostic of MTESZ)

TIT-bizottságok:

- TIT Országos Szociológiai-Demográfiai Választmányának elnöke (President of Sociological-Demographical Section of Society for Dissemination of Knowledge)
- TIT Miskolci Nyári Egyetemének elnöke (President of Miskolc Summer School)
- TIT Országos Elnökség tagja (Member of National Presidium of Society for Dissemination of Knowledge)

Magyar Szociológiai Társaság:

- Magyar Szociológiai Társaság tagja (Hungarian Sociological Association)
- 1995-ben és 1997-ben a Magyar Szociológiai Társaság alelnöke (Vice-President of the Hungarian Sociological Association)
- Magyar Szociológiai Társaság elnöke (President of the Hungarian Sociological Association. Elected in 1994 for 1996)
- Magyar Szociológiai Társaság Tudomány-technikaszociológiai Szakosztályának elnöke (President of Section of Sociology on Science and Technology. Hungarian Sociological Association)
- 1998-tól a Magyar Szociológiai Társaság elnökségének meghívott tagja, tanácsadója.

Habilitációs Bizottságok:

- 1995: ELTE Bölcsészkar Szociológiai Habilitációs Bizottság tagja. (Member of Committee for Habilitation of Sociology (ELTE, Faculty of Humanities)
- 1995-1998. ZMKA, ZMNE) Habilitációs Bizottság tagja. (Member of Committee for Habilitation of Zrínyi Miklós Military Academy)

OTKA:- 1996. OTKA Posztdoktori Pályázat Kuratóriumának tagja
- OTKA Szociológiai Szakzsűri elnöke (1995-1996)

MAB:

1997. Magyar Akkreditációs Bizottság Szociológiai Szekciójának tagja.

Tudományos Minősítő Bizottság

- Szakirodalmi-Informatikai (alkalmi) TMB-bizottság tagja (Member of Qualifications Committeee for Informatics) 1998-ig.
- Szociológiai TMB-szakbizottság tagja (Committee of Scientific Qualification on Sociology)

Egyéb:

- Művelődésügyi Minisztérium Szociológiai Oktatási Bizottságának tagja (Educational Committee for Sociology of the Ministry of Education and Culture)
- Országos Közművelődési Tanács tagja (1972-1974) (member of National Council for Public Education)
- Környezetvédelmi Tanács tagja (Politikai Főiskola) (member of Council for Protection of Environment)
- Magyar Politikatudományi Társaság tagja (Hungarian Association for Political Sciences)
- HIF Elnöki Tanácsadó Testületének tagja (1999-től)
- Rézler Gyula Kuratórium tagja (1994-től)

Alkalmi bizottságok:

- Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottsága Titkársága által létrehozott "A K+F munkaerőállomány távlati (2010-es) prognózisa: a népgazdasági ágak kutatásigényességének várható alakulása" c. munkabizottság szakértôje
- OTTKT (Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv) előkészítő MTA Elnökségi Bizottság tagja (1959-60)
- TMB munkáját felülvizsgáló MTA Elnökségi Bizottság titkára (1973)
- Munkásosztály helyzetével foglalkozó MTA Bizottság titkára (Nemzetközi Együttműködés Szocialista Akadémiák között) (1972-75)
- MSZMP Tudománypolitikai Irányelveket előkészítő elméleti munkabizottság vezetője (1968)
- MTESZ Társadalomelméleti Bizottság elnöke (1970-71)
- Az alkotó munka emberi és társadalmi feltételei c. OMFB témabizottság tagja (1970-73)
- Az egyetemek és az iparvállalatok együttműködése c. OMFB témabizottság titkára (1968-72)
- A mérnöki munka hatékonysága OMFB témabizottság tagja (1973-74)
- A tudományos minősítés és a posztgraduális képzés rendszerét felülvizsgáló MTA Bizottság titkára (Elnök: Jánossy Lajos akadémikus. 1972)
- A 15 éves Országos Távlati Kutatási Tervet kidolgozó akadémiai bizottság tagja. (Elnök: Straub F. Brunó akadémikus. 1972)
- A torontói szociológiai világkongresszus Magyar Előkészítő Bizottság titkára (1974)
- A hazai szociológiai élet felmérését irányító MTA Szociológiai Bizottság Albizottságának vezetője (1972)
- Mérnökök, közgazdászok helyzetéről készített MTA koncepciót kidolgozó bizottság vezetője (1981-83)
- A műszaki felsőoktatás korszerűsítése OMFB-MM Szakértői Bizottság tagja (1985-86)
- A gazdasági propagandamunka felülvizsgálata MSZMP KB Agit. prop. Oszt. szakértő Bizottsága tagja, (1986)
- Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján a szociológiai szekció elnöke (1975. ápr. 23-36)
- Elektronizációs (Vámos Tibor vezette) OMFB-tématanács tagja (Társadalomtudományi Intézet)
- Gazdaság és társadalom (Nyers-bizottság) tagja (1986-87)
- Művelődési Minisztérium társadalomtudományi képzés korszerűsítése Szakbizottság tagja (1988)
- Tulajdonreform Egyesület tagja (1989-90)
- OTDK szociológiai szekció elnöke. Esztergom. 1995. ápr.6-8.
- OTDK Szociológiai szekció elnöke. Eger, 1997. ápr. 2-4.
- OTDK szociológiai szekció elnöke, 2oo1. április, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
- 1997: MTA 1997 dec. 15.-i Közgyűlés választásait előkészítő Jelölőbizottság tagja.
- 1999: Tudománypolitika 2000-ben c. program albizottságának tagja. (Elnök:Glatz Ferenc)

Nemzetközi szakmai bizottságok

- Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) tagja
- Európai Szociológiai Társaság (ESA) tagja
- Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) tagja
- President of the Research Committee on Sociology of Science of International Sociological Association (Member from 1970, Member of Board from 1978 (Uppsala), President between 1982-86)
- Member of the Society for Social Studies of Science (USA) (1975-1982)
- International Council for Science Policy Studies (International Union of History of Philosophy of Science) member from 1975, member of Board from 1985)
- International Sociological Summer School of Varna. (Várnai Nemzetközi Szociológiai Nyári Iskola Tudományos Tanácsa.) Member of the Board; President between 1985-87.
- Member of International Sociological Association Research Council (1982-1986)
- Coordinator of the COMECON on STS studies no:1.25.1. (1972-86)
- Member of Research Committee on Science and Politics of International Political Sciences Association (from 1987)
- Member of Research Committee on Sociology of Environment of International Sociological Association (from 1980)
- Member of the Editoral Board of International Council for Science Policy Studies on Science-Technology-Society (ed. by Derek de Solla Price-Ina Spiegel Rösing. Sage Publications. London and Beverly Hills. 1977.
- Coopted member of the Board of EASST (European Association for Study of Science and Technology.
- President of the International Programme Committee preparing of EASST conference. (1992-94)
- NATO Advanced Research Workshop szervezőbizottság elnöke. (1994)
- International Sociological Association magyar tagszervezetének titkára 1974-1978-(Nemzetközi Szociológiai Társaság)
- European Association for Social Study of Science and Technology (EASST) Member.

Szerkesztői munka
- Science of Science folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Warsaw. 1970-89.
- Praxeology c. folyóirat (Varsó) szerkesztőbizottságának tagja. (1989)
- Scientometrics (Elsevier Publ. Co. és Akadémiai Kiadó Budapest) koordináló szerkesztője. (1983-1990)
- Pályaválasztás c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. (Journal for Vocational Guidance) 1984-ig)
- Szakszervezeti Szemle (Journal of Trade Unions) szerkesztőbizottsági tagja.
- Jelző c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
- Tudomány-technikatörténet c. MTESZ folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 1986 (History of Science and Technology. MTESZ)
- Szerkesztőbizottsági tag: Szociológiai Szemle. (1992-1994)
- Philosophy and Social Action. New-Delhi szerkesztőbizottságának tagja. (1993-tól máig)
- Szerkesztőbizottsági tag: Science Studies. Helsinki (1993-tól máig) - 2001-2002: Az "Információs társadalom" c. új szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Tanácsadás és szakértés

- ENSZ ATAS-System (1994-1996)
- ENSZ University szakértője (1995)
- Soros-Foundation pályázatainak szakértője (folyamatosan)
- OTKA-pályázatok elbírálója (folyamatosan)
- Testnevelési Egyetem doktori program bírálója (folyamatosan)
- K+F program elkészítése a FIDESZ számára. KIWI-Csoport, (1993-94)
- Országos Innovációs Koncepcióhoz (OMFB) szakértés. (1996)
- Szakértő a NATO budapesti és prágai konferenciáján (1995)
- Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (AÖU) szakértője. (1994)
- A kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos társadalmi tudatossági program (Phare no. 705/91.) keretében elkészült anyagok szakértője. (1996)
- Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja 1996-tól az Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Anglia) Certificate of Accomplisment diplomája alapján.
- Híradásipari Főfelügyelőség Elnöki Tanácsadó Testületének tagja (1999-től)
- 1999: Tudománypolitika 2000-ben c. program albizottsági tagja. (Elnök: Glatz Ferenc) - Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Tervező Központ szakértője a Nemzeti információs Stratégia kidolgozásában. (1999-2001)
- Európai Unió V. kutatási keretprogram bejegyzett szakértője. (1999 augusztustól)
- Informatikai Kormánybizottság számára szakértő a monitoring ügyekben. (megvalósíthatósági tanulmányok szakértője) 2001.
- Nemzeti Információs Stratégia fókuszcsoport tagja. (2001)
2002: Informatikai és Hírközlési Minisztérium Információs Társadalom Stratégia készítésében szakértő
2002: NHIT monitoring vizsgálatában külső szakértő IHM-ben.

Nemzetközi konferenciák

2003-2005 között:
- 2003. Social Problems in Hungary. Előadás az uppsalai egyetem hallgatóinak. MTA Szoc. Kut. Int.Március 28.

1994-2001 között:
- Expertise in State Socialism c. előadás a BME Tempus-konferenciáján. 1998. jún. 28.
- R+D in Hungary c. előadás a Tempus-hallgatók számára. BME, 1998. jún. 30.
- XV. IFIP. World Computer Congress: The global information society on the way to the next millenium. 1998. aug. 31. szept. 4. Számítástechnikai Világszövetség bécsi-budapesti kongresszusán panel-előadás az információs technológiák és közösségépítés kapcsolatáról. 1998. szept. 4.
- European Association for Study of Science and Technology (EASST) kongresszusán előadás: Science and Technology in Post-Socialist Period. Lisszabon, 1998. szept. 30. - okt. 4.
- A Tudomány Világkonferenciája. (UNESCO-ICSU). Budapest, 1999. jún. 26-júl.1. Expertise and decision-making c. szekcióülés hazai titkára.(Local Secretary).
- Az International Association of Sport nemzetközi konferencia megnyitása a Magyar Szociológiai Társaság Elnöksége nevében. 1999. jún. 27.
- Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut - MTA Politikatudományi Intézet -
- Magyar Politikatudományi Társaság konferenciáján Social Science and Systemic Change in Hungary c. előadás. Bp. 1999.jún. 9.
- Hungary during the Transition. A belgrádi Műszaki Egyetem felkérése. A háború miatt elmaradt (1999 június 27.)
- European Sociological Association kongresszusán szekcióelőadás R+D in Transition in Hungary címmel. Amsterdam, 1999. aug. 18-22.
- 1999. szept. 30.-okt.1. Infokommunikációs Trendek-99: Úton a harmadik évezred felé c. nemzetközi konferencia a Hírközlési Felügyelet meghívására.
- 10 Years After. A Magyar Szociológiai Társaság nemzetközi konferenciája. Budapest, 1999. szept. 22-24. Előadás “Visions of Information Society in Hungary” címmel. Szekcióvezető az Értékváltozások a rendszerváltás során c. ülésen.
- 2000. Okt. 2-3. MTA SZKI, BME Technikatörténet és Innovációmenedzsment Tanszék, Institute of Technology Assessment and System Analysis. ITAS/Karlsruhe: New views on expertise konferencián előadás: The Grey Field: Expertise on Socialism - Case Study.
- 2000 Okt. 12-13. HIF: Infokommunikációs trendek nemzetközi konferencia
- Social Sciences in Transition. Friedrich Ebert Stiftung Conference. Budapest, 2001. October 13.
- Social Sciences and Systemic Change in Hungary. National Traditions at the 5th Conference of the European Sociological Association: Visions and Divisions: Challenges to European Sociology. August 28-September 1, 2001, Helsinki, Finnland.
- 2001. HIF: Infokommunikációs trendek nemzetközi konferencia.

Katowicze 1967; Moscow 1968; Moscow 1970; Warsaw 1970; Poznan 1970; Smolenice 1970; Varna 1970; Karlowy-Vary 1971; Moscow 1971; Praha 1971; London 1972; Snagov 1972; Berlin 1972; Warsaw 1973; Berlin 1973; Bratislava 1973; Moscow 1973; Moscow 1973; Varna 1973; Sofia 1973; Moscow 1974; London 1974; Toronto 1974; Budapest 1974; Baghdad 1975; Moscow 1975; Berlin (April) 1975; Berlin (November) 1975; Warsaw 1976; Paris 1976; Ithaca-USA 1976; Varna 1976; Warsaw 1977; Berlin 1977; Helsinki 1977, Budapest 1977; Edinburgh 1977, Uppsala 1978; Bielefeld 1978; Budapest 1978; Erlangen-Herzogenaurach 1978; Oslo 1979; Deutschlandsberg 1979; Budapest 1979; Jablonna 1980; Laxenburg 1980; Laxenburg (second visit) 1980; Veliko-Tirnovo 1980; Varna 1980; Deutschlandsberg 1980; Berlin 1981; Varna 1981; Salzburg 1981; Bucharest 1981; Deutschlandsberg 1981; Cavtat 1981; Varna 1982; Helsinki 1982; Deutschlandsberg 1982; Praha 1982; New-Delhi 1983; Helsinki 1983; Sofia 1983; Laxenburg 1983; Frankfurt am Main 1983; Paris 1983; Dubrovnik 1984; Moscow-Susdal 1984; Köln 1984; Varna 1984; Deutschlandsberg 1984; Dubrovnik 1985; Varna 1985; Moscow 1985; Erlangen 1985; Budapest 1985; Berkeley-USA 1985; Deutschlandsberg 1986; Erlangen 1986; Budapest 1986; Veszprém 1986; Dubrovnik 1986; New-Delhi 1986; Budapest 1986; Budapest 1986; Dubrovnik 1987; Paris 1987; Amsterdam 1987; Budapest 1987; Viet-Nam (Ho-Si-Minh City, Hanoi) 1987; Deutschlandsberg 1987; Varna 1987; Namur 1987; Weischenfeld 1987; Uzsgorod-Lvov 1987; Paris 1988; Dubrovnik 1988; Subotica 1988; Deutschlandsberg 1988; Erlangen-Herzogenaurach 1988; Washington 1988; Praha 1988; China (Peking, Nanking, Shanghai, Kanton) 1988; Dubrovnik 1989; Muggendorf 1989; Dubrovnik 1990; Praha 1990; Madrid 1990; London-Birmingham-Oxford-Warwick 1992; Woudschotten 1992; Göteborg 1992; Lecce 1993; Merida (Mexico) 1993; Israel (Jerusalem, Haifa, Tel-Aviv) 1993; Dakar 1993; Kiev 1994, Bielefeld 1994; Paris 1994; Budapest, 1995; Praha, 1995; Göteborg, 1995; Budapest, 1996 május; Budapest, 1996; Sopron, 1996; Bielefeld, 1996. okt. 9-13; Moszkva, 1996, Moszkva. 1998, Prága; 1998, Budapest; 1998, Budapest; 1998, Budapest; 1998, Lisszabon; Kiev, 1994; Bielefeld, 1994; Budapest, 1998, Budapest, 1998, Amsterdam 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Helsinki 2001.

Hazai konferenciák 2003-2005 között:

- 2004. Tudásdeficit és tudástársadalom. A Hírközlési és Érdekvédelmi Társaság (HÉT) konferenciáján elhangzott előadás. Február 19. Pg. 25. (végső változat, EU-kérdőív bírálatával együtt)

- 2004. Mediáció és tudomány c. előadás az OrszágosMediációsEgyesület közgyűlésén. Április 16. Bp. Hotel Platanus.

- 2004. Elnök a Testnevelési Egyetem Nemzetközi TDK szociológia szekcióján. Április 23.

2004. dec. 18. A Bölcsek Világtanácsa Budapesti találkozója. Mit vár a világ Magyarországtól, az Európai Unió új tagjától? C. szakmai konferencia a MTA-án.

1998-2002 között

- 1998. Magyar Szociológiai Társaság szegedi vándorgyűlése, nov. 20-21. A mélyökológia értékvilága c. szekcióelőadás.
- 1999. Műegyetem 2000. Információs technológiák és közösségek c. előadás. Bp. január 20-21.
- 1999. A globális kihívás lehetőségei c. konferencia az MTA-án. A tudástársadalom kialakulásáról c. szekcióelőadás. ápr. 23-24.
- 1999. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Emlékünnepsége. Békéscsaba, ápr. 29. Az információs társadalom szociológiája c. előadás.
- 1999. Magyary Zoltán és OTKA posztdoktori ösztöndíjasok konferenciája. Debrecen, nov. 4-5.
- 1999. A mérnök a XXI. Században c. konferencia. GTT-BME GTK, Bp. Dec. 8.
- 1999. Panelrésztvevő a piacgazdaság 10 éve - hogyan tovább? c. jubileumi tanácskozáson. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. és a Piacgazdasági Alapítvány. dec. 9.
- 1999. dec. 10. A Magyar Szociológiai Társaság évi közgyűlésén előadó “A nemzetközi kapcsolatok: mintamásolás vagy “gyarmatosítás” c. panelben és szekcióvezető. (Értékkutatások)
- 2000. Jan. 13. Mélyökológia és értékek címmel előadás a VEAB Környezetpedagógiai Munkabizottsága konferenciáján. ELTE Tanárképző Főiskoláján.
- 2000 Febr. 22. Hogyan tovább, Európa? Hogyan tovább, EU? Hogyan tovább, Magyarország? Európai párbeszéd Alapítvány konferenciája. BME Informatikai kar.
- 2000: Márc. 1. Ipari Napok, BME. (meghívott vendég)
- 2000: Márc. 3o. MSZT Környezetvédelmi konferencia. TIT Stúdió. Panel-vitában előadó. Környezeti konfliktusok és társadalmi részvétel c. konferencia. Kerekasztal: Új kutatási irányok, új megoldások.
- 2000. Kemény Gábor Szakközépiskola: Békéscsaba. Ápr. 18. Az EHT társadalmi hatásvizsgálata.
- 2000 Május 1. Az ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció. MTA IX. Osztály ülése.
- 2000. Máj. 19. HIF Fórum, Pécs . Előadás: Magyarország útja az Információs társadalom felé.
- 2000: jún.9. HIF szakmai vitanap
- 2000. Jún. 21-23. Neumann János Társaság kongresszusa. Együtt az Információs Társadalomban. Eger. Előadás: Elméletek az információs társadalomról.
- 2000 Júl. 5. HIF Nyílt Nap
- 2000. Szept. 13. Gyula: III. Informatikai Akadémia. Intelligens vállalat, intelligens környezete. Előadás: Az információs társadalom szociológiai, etikai kérdései.
- 2000. Okt. 4. Wigner Kollégiumban előadás az Információs Társadalomról
- 2001 Április 11. Békéscsaba: Kemény Gábor Napok. Műszaki Szakközépiskola. Közlekedési rendezvénysorozat. Előadás: Információs társadalom és ökológiai forradalom.
- 2001. MTA IX. Osztály felolvasóülése a Magyar Tudomány Napja alkalmából.
- 2002. Stratégiakutató Intézet “Információs társadalom közben – tudástársadalom előtt” c. Műhelyvitán “Információs- vagy tudástársadalom” c. előadás. Június 1.
- 2002. okt. 29. Neumann János Számítógép Társaság klubnapján IHM IST prezentálása Bakonyi P, Krémer A, Gergely T. társaságában
- 2002. nov. 29. Levezető elnök dr. Szántó Borisz (BME-MTA K+F Kutatócsoport+Budaepsti Filozófiai Vitakör )elméleti vitáján.)
- 2002. dec. 9. MeH: A tudástársadalom kihívásai c. konferencián részvétel. Budapesti Vigadó.

Kitüntetések

2002. "Tudással Magyarországért" Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott emlékplakett és oklevél.
1998: A Hadtudomány szolgálatában. Tudományos Tiszteletdíj (ZMNE) 2002. OTDK Emlékplakett
1993: Ipar a Környezetért Alapítvány Díj.
1993. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett .
1992: Az Év Legjobb publikációja a Magyar Szociológiai Társaságtól A "szürke zóna" c. könyvért.
1988: Nemzetközi (Akadémiai) Társadalomtudományi Díj.
1986: TIT Aranykoszorús Jelvény.
1982: Szocialista Kultúráért kitüntető jelvény.
1980: Munka Érdemrend ezüst fokozata.
1975: Testnevelési Főiskola Emlékplakett.
1969: Veszprém város plakett.
1968: Veszprémi Vegyipari Egyetem plakett.
1967. A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója.
1965: Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés.

Elnyert ösztöndíjak és pályázatok
1987-90: Technikai kultúra c. téma, 400.000 HUF. Művelődésügyi Minisztérium.
1991. Műszaki fejlesztés társadalmi feltételeinek javítása c. téma, 1,030.000 HUF. OMFB,
1992. Számítástechnikai eszközök szociológiai kutatásokhoz c. téma. 45.000 HUF. Ipar a korszerű mérnökképzésért Alapítvány.
1991: A műszaki innováció gazdasági elméletének szociológiai környezete c. téma. 600.000 HUF. OTKA.
1992: Phare-program: Woudschotteni környezetszociológiai konferencia. 2800 DEM..
1992: Környezetszociológia jegyzet megírása. 100.000 HUF. Pro Renovanda.
1993: Scientific Expertise during Transformation c. téma. 6600 USD. Central European University (Praha).
1993: Környezetszociológia és technikaszociológia c. jegyzetek kiadása. 200.000 HUF. OKTK
1993: A tudományos és nem-tudományos tudásfajták kölcsönhatása a társadalmi átalakulásban. 600.000 HUF. OTKA
1993: 3 hét ösztöndíj Izraelbe. MTA és Izraeli Akadémia (Israel Academy of Sciences) megállapodása alapján.
1993: Bevezetés a környezetszociológiába c.jegyzet díjazása. 80.000 HUF. Ipar a Környezetért Alapítvány
1993: Pörlekedő tudáselméletek c. könyv kiadása. 130.000 HUF. OTKA (rendkívüli)
1993: TTTK TDK munka támogatása, 200.000 HUF. Budapest Bank. (kari pályázat)
1993: Világbank a World Conference on Human Ecology Meridai konferenciájára. TEMPUS-program. 1000 USD.
1994: Pörlekedő tudáselméletek c. könyv kiadásához MTA IX. Osztályától 100.000 HUF. 1994. január.
1994: EASST-konferencia szervezéséhez elnyert támogatások: (World Bank 800.000 HUF; NATO 35.000 USD; Hungarian Academy of Sciences 100.000 HUF; Federation of Unions of Technical and Natural Sciences 100.000 HUF; Hungarian Investment and Developmental Bank 100.000 HUF; National Office for Technical Development 250.000 HUF)
1994: Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztési Alapítvány, 75.000 HUF
1995: Technikaszociológia jegyzetre és a Social Context of Science and Technology c. kötetre 100.000 Ft a Pro Renovanda Alapítványtól.
1995: 70.000 Ft az OMFB Infrastruktúra Alapítványtól a göteborgi konferenciára.
1996: 210.000 Ft környezetszociológiai jegyzetre. Phare Alapítvány a Veszprémi Egyetemnek.
1996: 96.000 ECU a Phare ACE programjában: Menedzser-elit az átalakulás idején. (MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja és más külföldi kutatóhelyek, Cseh TA Szociológiai Intézete, Lengyel TA Szociológiai Intézete, Cambridge University, UK. közös pályázata.)
1996: OMFB támogatás a pekingi ICSPS-konferenciára 150.000 Ft. (betegség miatt lemondva)
1997: OTKA Könyvkiadási Alapítványtól 150.000 Ft.
1999: BME GTK Doktori program: 130.000 Ft. az EASST liszaboni konferenciájára.
1999. OKTK: Társadalmi tér fogalma és mérési módszerei. Elnyerve: 1 millió Ft. 1999-2001-re.
1999. Európai Unió V. Kutatási Keretprogram szakértői pályázata. (elfogadva)
1999- 2002: MTA TKI K+F Kutatócsoport részére támogatás 4 évre kb. 24.000.000 Ft.
2001. NKFP próbapályázat (elfogadva)
2002. MTA TKI-pályázat K+F kutatócsoport újraműködtetésére. Társpályázó: dr. Illés Iván. 4 évre kb. 16 millió Ft.
2002. KFKI ISYS Kutatóintézettel az IKB-IHM-hez benyújott pályázat (elnyerve)
2003. OTKA-pályázat. Témavezető: dr. Krémer András. (elnyerve kb. 7 millió Ft.)

 

Hivatkozások Farkas János írásaira

1969-2008 között az összes hivatkozás száma:   321
Ebből idegen nyelvű hivatkozás:                               56             
Recenzió FJ írásairól:                                                 48
Ebből idegen nyelvű:                                                     7
Interjú FJ-val:                                                                40
Who is Who kötetekben megjelent címszó:          47

Recenziók Farkas János írásairól

1. 1969. Takács József: Tudománytani bibliográfia. Magyar Tudomány. 9. sz.
2. 1971. Takács József: A tudomány néhány elméleti kérdése. Magyar Tudomány. 4. sz.
3. 1971. Berczik Árpád: A tudomány néhány elméleti kérdése. Felsőoktatási Szemle. 5. sz.
4. 1972. Rozgonyi Tamás: A szovjet szociológia ma. Népszabadság.
5. Nagy Emil: Napjaink szovjet szociológiájából. (A szovjet szociológia ma c. gyűjteményes kötet kapcsán.) In: Szociológia. 1972/4. pp. 544-555.
6. 1975. Rozgonyi Tamás: A műszaki fejlesztés tapasztalatai. Farkas János: Az ötlettől a megvalósulásig. Népszabadság. Aug. 14.
7. 1975. V.F: Siker, sikertelenség, avagy az iparfejlesztés “rejtett tényezői”. Beszélgetés dr. Farkas Jánossal: Tudományos Magazin. 1. sz.
8. 1976. Pető Gábor Pál: A kutatás sikerei és kudarcai: Szociológiai vizsgálat a tudományos eredmények megvalósulásáról. Népszabadság, szept. 30.
9. 1976. Andics Jenő: Farkas János: Az ötlettől a megvalósulásig. Szociológia. 1. sz.
10. 1978. A.G: Tudomány-politika-munkafolyamat c. cikkről ismertetés. Magyar Nemzet, szept. 1.
11. Vidor Ferenc: Sociology of Science and Research. Ed. by János Farkas: Magyar Tudomány.
12. 1980. Hungarian Book Review. 2. The Sociology of Science and Research.
13. 1981. R. P. Weber (Harvard University). Sociology of Science and Research, ed. by János Farkas. Contemporary Sociology. May, Vo. 10. Number 3.
14. 1981. Lüdtke-Regina Wegner: Sociology of Science and Research. Ed. by János Farkas. Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Berlin, 29. Jahrgang, Heft 2.
15. 1981. Sociology of Science and Research by János Farkas. Educational Book Review, 5.
16. Amerikai folyóiratban: A műszaki fejlesztés emberi tényezői (OMFB-tanulmányról)
17. 1981. Szántó Lajos: Farkas János nagydoktori értekezésének vitájáról. Szociológia. 2. sz.
18. 1981. Tudományszervezési Tájékoztató. 5. sz. Recenzió: A tudomány erőforrásairól.
17/a 1981. Tudományszervezési Tájékoztató 6. sz. Recenzió A modern tudomány szerkezetéről.
19. 1981. Kovács Dénes: A műszaki fejlődés emberi tényezői. Népszabadság.
20. 1982. Recenzió. Társadalmi Szemle, ápr. 29.
21. 1982. Grolmusz Vince: Farkas János: A modern tudomány szerkezete. Magyar Tudomány, 2. sz.
22. 1982. Szántó György Tibor: Tudományelméleti tanulmányok. Magyar Nemzet, jún. 22.
23. 1982. A tudomány társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó Újdonságok Jegyzéke. 4. sz.
24. 1982. Nagy Ferenc: Hogyan és miért “termeljük” a tudományt? Népszabadság, okt. 14.
25. 1982. Kozma Tamás: A megváltozás törvényszerűségei. Népszabadság, okt. 28.
26. 1983. dr. Kéri József: Recenzió a tudományos-technikai forradalom a magyar társadalomban c. kötetről. Szervezés és vezetés. 10. sz.
27. 1983. Búza Péter: A technikai fejlődés társadalmi környezete. Farkas János kötete. Magyar Nemzet, szept. 25.
28. Andics Jenő recenziója: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Szakszervezeti Szemle.
29. 1984. Darvas György: A tudomány társadalmi lényege. Magyar Tudomány, 1. sz.
Pp. 86-88.
30. 1984. –nár: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Farkas János tanulmánya. Magyar Nemzet, okt. 28.
31. 1984. Szirmai Péter: Műszaki haladás – szociológus szemmel. Farkas János: A technikai fejlődés társadalmi környezete. A tudomány társadalmi lényege. Népszabadság, május 24.
32.  1984. Wolfgang Mitter: Internationale Symposium: Neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft” 18/19. September 1984 in Frankfurt am Main, Industrie- und Handelskammer. In: TI: Transfer-information. Heft 2/Dez.84. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Pp. 61-62.
33. 1984. Bonta Miklós: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. (rádióadás)
34. 1984. Bonta Miklós: A technikai fejlődés társadalmi környezete. Farkas János könyvét ismerteti a Rádióban B.M. Nov. 15.
35. 1985. Magyari Beck István: Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. In. Közgazdasági Szemle, Április. Pp. 486-489.
36. 1985. Diczházi Bertalan: Műszaki elmaradás: nem a pénz kevés, a hatékonyság alacsony és hiányzik az érdekeltség. (Farkas János előadása az országos szakkollégiumi találkozón.) A Jövő Mérnöke. nov. 1.
37. 1985. Botos Balázs: Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Ipargazdasági Szemle, 8-9. sz.
38. Berényi Dénes: Farkas János: A tudomány társadalmi lényege. Magyar Tudomány.
39. 1985. Szirmai Péter: Eljutni  a kor színvonalára. Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Népszabadság, jan. 17.
40. 1985. Fóti Péter: A társadalmi megújulás gátjai. (6)
41. 1986. Farkas János: Miért vagyunk ügyetlenek? In. HVG. Pg. 56. 375. Szám.
42. 1987. Tomasz Dabrowski: János Farkas: Science-Research-Technology: The Hungarian case. In: Science of Science. No. 1-2. Vol. 7.
43. 1993. Szántó Borisz: “Független” szakértők a döntészivatarban. Népszabadság, jún. 5.
44. 1995. A.I: : Farkas János: Pörlekedő tudáselméletek. Természet Világa. Október.
45. 1996. Szegedi Péter: Perlekedő tudáselméletek. In: Buksz. Tél.
46. Faragó Péter: Információs- vagy tudástársadalom. Magyar Tudomány.
47. A társadalomelmélet testvéri tankjai (Utószó) Z. Karvalics László. in: Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Infónia-Aula Kiadó, 2002.
48. 2002. Rab Árpád Szörény: Recenzió az Információs- vagy tudástársadalom? c. könyvről. Információs Társadalom. 1. Szám.

Interjúk Farkas Jánossal

1. 1966. Min dolgozik Farkas János? Napló. Május.
2. 1973. Tóth Ildikó: Oázis a nagy műszaki sivatagban. A Jövő Mérnöke. jan. 20.
3. 1975. V.F: Siker, sikertelenség, avagy az iparfejlesztés “rejtett tényezői”. Beszélgetés dr. Farkas Jánossal. Tudományos Magazin. 8. évf. az Akadémiai Kiadó Műhelyéből. 1. sz.
4. 1976. Molnár Patricia: A tudományos és technikai forradalom társadalmi előfeltételei, következményei. Beszélgetés dr. Kulcsár Kálmán akadémikussal és dr. Farkas János kandidátussal. Népszava. okt. 3.
5. 1977. Kovács Judit: A Szociológiai Kutató Intézeté a szó. Magyar Nemzet. Okt. 26. (The Word is with the Institute of Sociology)
6. 1977. Egy szervezeti rendszer kialakulása. Okt. 26.
7. 1981. Kovács Dénes: A műszaki fejlesztés emberi tényezői: Beszélgetés Farkas János szociológussal. Ápr. 14.
8. Horpácsi Sándor: Mit mond a szociológia? Beszélgetés dr. Farkas Jánossal az MTA Szociológiai Kutató Intézetének osztályvezetőjével. Déli Hírlap. 1981. júl. 11.
9. Ágoston Hugó-Rostási Zoltán: Tudomány-Társadalom-Kezdeményezés. A Hét. (Bukarest), 1981. szept. 25.
10. Stark Tamás: A műszaki haladás útján. Magyar Nemzet. 1982. márc. 2.
11. Csizmadia Ervin: Műszakiak albérletben: Beszélgetés a fiatal mérnökökről. Élet és Irodalom. 1984/25. jún. 22. (Engineers Renting the Room: Talking of Young Engineers)
12. Kajó: Ha ősz van, akkor szociológia. A Jövő Mérnöke, 1984. nov. 23.
13. 1985. Veszprémben voltam népi kollégista. Interjú Farkas Jánossal. Készítette: Tolnai Valéria. In: Megyei Pedagógiai Körkép. 1. Sz. pp. 52-55.
14. Diczházi Bertalan: Nem a pénz kevés, a hatékonyság alacsony és hiányzik az érdekeltség. (Farkas János előadása az országos szakkollégiumi találkozón.) A Jövő Mérnöke. 1985. nov. 1. (It is Not the Money is Missing, Efficiency is Low: Technological Backwardness)
15. Magyarok a Szociológiai Világkongresszuson. 1986. szept. 8. Rádióinterjú. Külföldi adások szerkesztősége. Riporter: Kulcsár Péter.
16. Réz Kata: Gondolkodók. A Jövő Mérnöke. 1987. okt.9. 26. sz. (Thinkers)
17. Réz Kata: Gondolkodók (Vita arról ami van, és ami lehetne) A Jövõ Mérnöke. 1987. aug. 31. (Thinkers: Debate on What There Is and What There Might )
18. Réz Kata: reformgondolatok: Gondolatok a reformról. A Jövő Mérnöke. 1987.
19. Barczikay László: Vita után szabadon. (Interjú Farkas Jánossal a BME szociológiai tanszék vezetőjével) KÉTE, 1987. márc. 26. (Going Free After Debate)
20. 1987. Szász Gábor: Hozzászólás a „Vita után szabadon“ című, Farkas János szociológus professzorral készített interjúhoz. ápr. 16.
21. Szekeres Péter: Láthatatlan nemzeti vagyonunk. PC. Mikrovilág. 1987. ápr. 7. (Our Invisible National Asset)
22. Jakus Ibolya: “Az ügy valamennyi résztvevője túlzásokba esett”. Válaszol egy szociológus. HVG. 1988. júl. 2. (All the Participants Have Some to the Extreme)
23. Korkóstoló: Tudomány-politika-társadalom. Kossuth Rádió. 1988. jan. 14. Szerk: műsorvezető: Simkó János
24. Pünkösti Árpád: Megszólal a néző: mit csinál ma Mephisto Magyarországon? Új Tükör, 1988. (kézirat)
25. Pünkösti Árpád: Tabuk érintése. Csapongás Farkas János világrendje körül. Jel-Kép. Kézirat. 1988.
26. Pünkösti Árpád: Kopott szavak? Elavult fogalmak? Beszélgetés Farkas János (1933) egyetemi tanárral. 1988. márc. 31. (—j Tükör. Kézirat)
27. Márványi Ágnes: Tudomány kontra természet? (A környezetet csak demokráciával lehet megvédeni). Magyar Hírlap. 1988. jún. 23. (Science versus Nature)
28. Törtely Sándor: Interjú Farkas Jánossal a közélettanról. 1988. május 19. (nem jelent meg).
29. 1989. Új utakon az egyetemi társadalomtudományi képzés. Szociológus-mérnököket is képeznek. Versenysemlegesen. A Jövő Mérnöke. Szept. 15.
30. 1994. Falusi Zsigmond riportja Farkas Jánossal. Pesti Hírlap. Márc. 28.
31. 1994. Ötvös Zoltán: Elkerülhető-e az összeomlás? Tudományos, technikai lehetőségek Európában. Népszabadság. Szept. 3.
32. 1994. Hammang Henrik riportja az Új Demokrata c. lapban. Dec.
33. 1996. Somogyi László: Meg kell találni az egyensúlyt. Kisalföld. Jún. 10.
34. 1996. Életútunk. Veszprémben voltam népi kollégista (interjú Farkas Jánossal) In: Emlékezés a veszprémi népi kollégiumokra. Szerk: Tatai Zoltán. Budapest. pp. 112-115 és 132-134.
35. Zsille Zoltán: Szociológiatörténet. Interjú Farkas Jánossal. (90-es évek közepén)
36. 2001. Interjúsorozat dr. Szücs Olgával. Friedrich Ebert Alapítvány számára. (március)
37. 2002. Hálózatra fűzött érdekek. Népszabadság, 2002. Április 18. Ötvös Zoltán.
36. Hovanyecz László: Ki micsodának a tudósa? (interjú egy TBK-kötet számára)
37. Kell egy társadalomtudós? In: E-Világi beszélgetések.hu. Peszto Kiadó, 2003. Pp: 195-214.
38. Interjú Farkas Jánossal: Ki micsodának a tudósa? In: Batsányista Hírlevél. 12. Szám. Kiadja a Veszprémi Népi Kollégisták Társasága. 2004. Május pp. 8-20. Készítette: Hovanyecz László. 
39. 2005. május. Beszélgetés Farkas Jánossal. In. Batsányista Hírlevél. 14. szám.
40. Tóth Pál Péter: Népességpótlás bevándorlással? Új Horizont. 2006. 1. sz. Pp. 53-59.
Szekeres: Láthatatlan nemzeti vagyonunk.

  
Who is Who kötetekben Farkas János életrajz

*1988. Természettudományos Ki Kicsoda? II-kötet. (OMIKK)

*Ki Kicsoda a műszaki és természettudományokban? (pg. 81)

*KI Kicsoda a környezetvédelemben? (pg. 469)

*Évszám nélkül: Révai Nagy Lexikona új sorozat: A századvég magyarsága Ki Kicsoda. (Szekszárdi Babits Magyar-Amerikai Kiadó Rt.)

*1989. 5000 Personalities of the World (Edition Two, ABI)

*1989. Men of Achievement (IBC, Cambridge)

*1990. Magyar Ki Kicsoda (Budapest, Logodi u. 52. 1012 Bp.)

*1990. Men of Achievement. (Fourteenth Edition. International Biographical Centre. Cambridge. Dorothy Todd, Assistant Director General)

1991. International Who’s Who of Intellectuals. (Ninth Edition, Cambridge International Biographical Centre, Ernest Kay, Director General)

1991. Men and Women of Distinction (Fourth World Edition, Cambridge International Biographical Centre, Ernest Kay, Director General)

*1991/92. Men of Achievement (Fifteenth Edition, Dorothy M. Todd, Editor)

*1992. Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda

*1993. Men of Achievement (Sixteenth Edition, International Biographical Centre. Cambridge, Tracy Atkinson, Head of Customer Relations, Jocelyn Timothy, Editor)

*1993. Longman Reference on Research Directories and CD Rom.

*1994. Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda? Biográf Kiadó, Budapest.

1996. Biográf Ki Kicsoda.

*1996. Biográf: Ki Kicsoda (Hermann Péter főszerkesztő, Tel: 111-2524)

*1996. The International Directory of Distinguished Leadership. Sixth Edition. The American Biographical Institute. USA.

*1996. Five Hundred Leaders of Influence. (Sixth Edition, ABI, Evans, Board of Directors)

*1997. Veszprémi Egyetem Baráti Köre. Végzett hallgatók Név- és Címjegyzéke.

1997. A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja

1997. 2000 Millennium Medal of Honour (ABI, J. M. Evans, Chief Executive Officer)

*1997: Man of the Year. (ABI = American Biographical Institute, Inc. J. M. Evans, Chief Executive Officer)

*1998. International Directory of Distinguished Leadership (Eighth Edition, ABI, J. M. Evans, Editorial Director)

1998: Man of the Year. (American Biographical Institute Board of International Research, J. M. Evans, President)

1998. Felkért szakértő az ABI számára

1998: Gold Record of Achievement. (American Biographical Institute, J. M. Evans, President)

1998. One of the Most Recognizable Awards of the Twentieth Century (AMI = American Biographical Institute, Inc. J. M. Evans President)

1998. 2000 Millenium: Medal of Honour. (ABI, J. M. Evans, President)

1999. Who’s Who of the Year 1999. (ABI, J. M. Evans, President)

1999. Outstanding Man of the 20th Century. (ABI, J. M. Evans, President)

1999. Five Hundred Leaders of Influence. (ABI, J. M. Evans, President)

* Ki Kicsoda. Greger-Biográf Kiadó.

2000. International Directory of Distinguished Leadership. Tenth Edition. (ABI, Cindy White, Managing Editor)

2001. International Medal of Vision Selection. (ABI)

*2001. Ki Kicsoda a magyar gazdasági életben? (Humexim Kiadó, Budapest)

2001. Magyar Tudományos Akadémia Almanachja

*2001. Ki Kicsoda Veszprém Megyében?

2002. International Directory of Distinguished Leadership. (I was proposed by Guy Ankerl)

2002. ABI Research Board of Advisors (J.M. Evans, President, and: H. C. Collins, Director, RBA)

2002. Man of the Year. (ABI. J.M. Evans)

2002. International Directory of Distinguished Leadership. 11 th Edition, (American Biographical Institute)

2002. Who’s Who in Europe. (2003-as kiadás. Greger Kiadó, 1066. Bp. Teréz krt. 28/I. em. Tel: Tamási Katalin, Czakó Erika: 302-5148, 302-5149. Kereszty András főszerkesztő)

2002. Biográf Ki Kicsoda? (Magyar KI Kicsoda: 1990, 1993, 1995, 1997-ben a Magyar és Nemzetközi Ki kicsoda? 1999: Ki Kicsoda-2000, 2000-ben ennek pótkötete. Enciklopédia Kiadó. Hermann Péter főszerkesztő. Kereszty András kiadó. A Biográf jogutódja a Greger Média Kft.

*2004. Who is Who Magyarországon. (Harmadik kiadás)

*2005: Who is Who Magyarországon. 4. kiadás.

2004. Who’s Who in the World (23rd Edition. Karen Chassie, Managing Editor)

Who’s Who Europe. Gregerinter.net.hu (Körmendi Erika)

2005. Marquis Who’s Who (23rd Edition. Fred Marks, Senior Managing Editor)

2005. Who’s Who in the World. (23rd Edition published in 2006, Karen Chassie, Managing Editor)

2006. Marquis Who’s Who: Who’s Who in the World  (Robert Docherty, Editorial Director)

*2006. Who’s Who in the World (23rd Edition, Marquis Who’s Who)

• In: A tudomány egésze. 2006. CD. Pg. 3542.
• Google

2006. International Educator of the Year (International Biographical Centre, Cambridge, England)

2006. 21st Century Award for Achievement. The International Biographical Centre, Cambridge, England

2007. Marquis Who is Who in the World. 24th Edition.

2008. Marquis Who’s Who in the World. 25th Edition.

2008. Ki Kicsoda? Magyar Távirati Iroda Kiadója.
 

 

CsatolmányMéret
Farkas_János_publikacióslista.doc299.5 KB

Dr. Hamp Gábor, tanszékvezető, egyetemi docens

 PhD (kommunikáció, PTE, 2005) 

elérhetőségek  publikációk

Iskolák és végzettség

1997- Kommunikáció doktori iskola Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs - BME, Budapest
1985-1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Filozófia és magyar nyelv és irodalom középiskolai tanári diploma

Munkahelyek

2000- BME, Szociológia és Kommunikáció tanszék
1997-2000 Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1996-1998 Polgár Kiadó
1992-1997 Karinthy Frigyes Gimnázium

Oktatási tapasztalat

BME (2000. szeptembertől)

Szabadon választott tárgyak:

A tömegkommunikáció szociológiája
Vizuális kommunikáció média

Okleveles mérnöktanár és mérnöktanár képzés: Kommunikáció

Közgazdász képzés: Kommunikáció KG

Médiatervező szakirányú képzés: Bevezetés a kommunikációs rendszerek vizsgálatába

MIE (2005. szeptembertől):Bevezetés a kommunikációelméletbe

BKÁE ÁFK (BÁIF) (1999–2003)

Filozófiatörténet
Írásbeli kommunikáció

PTE (JPTE) 1997–2000

Nyelvfilozófia
Logika
JPTE–Uniworld (1997–1998)Az internet elmélete és gyakorlata (JPTE–Uniworld)

Karinthy Frigyes Gimnázium(1992–1997)

Magyar nyelv és irodalom
Filozófia
Theory of Knowledge

 

Kutatás

2004–    Hunpars mondatelemző (természetes magyar nyelvű mondatok szintaktikai elemzése) (Szakadát Istvánnal, Babarczy Annával és Gábor Bálinttal [Kognitívtudomány Tanszék], Rung Andrással [Nyelvtudományi Intézet], Kárpáti Andrással [T-ONline és PTE Klasszika Filológia Tanszék])
2004–2005    A kommunikáció mint participáció (ORTT Stratégiai Kutatások Horányi Özsébbel, Szabó Leventével, Szilczl Dórával, Bátori Zsolttal, Pete Krisztiánnal, Domschitz Mátyással)
2002–2003    Szavak hálójában BME-T-ONline (Axelero) közös NKFP-kutatása: kérdéselemző modul fejlesztő csoport tagja
2002    Kulturális változások az információs társadalom küszöbén című kutatás (SZT-1-140/2001) 2001–2002 (Horányi Özsébbel)
2002    E-learning módszertan és tananyag fejlesztés című kutatás Apertus pályázat, BME-ELTE-Mimoza konzorcium.
2001    Felsőoktatási online tankönyek elterjedésének lehetősége című kutatás kutatási jelentése (társszerző a BME Szociológiai és Kommunikáció Tanszéknek a kutatásban résztvevő munkatársaival, 2001)
2001–2002    A kommunikáció participációs modellje (OTKA T/34663) 2001–2002 (Horányi Özséb vezetésével)

Tanszéki, kari, egyetemi szervezési tevékenység

Kommunikáció BA szak előkészítése
BME Etikai Bizottság, titkár
2001- A gazdaság és társadalomtudományi karon, kari tanács tagja
2000- Az egyetemi etikai kódex kidolgozó csoport tagja (Dr. S. Nagy Katalin vezetésével és Rajkó Andrea közreműködésével)


Tananyagfejlesztés, képzési programok fejlesztése

Résztvétel Kommunikáció BA szak kidolgozásásban
Szöveggyűjtemény a társadalmi kommunikáció tanulányozásához (Horányi Özsébbel közösen

Közéleti, szakmai tevékenység

2005– Magyar Kommunikációtudományi Társaság

Nyelvismeret

angol - ír, olvas, beszél
német - olvas

 

Publikációk

 

Könyv, cikk, könyvfejezet

2007
Irás 1.0 (szerk. Blaskó Ágnessel). Budapest: Typotex, 2007.
Domschitz M. – Hamp G., 2007, A színtérről. In Horányi Ö. (szerk.) Tanulmányok a participációról. Budapest: Typotex.

2006   
Kölcsönös tudás. Budapest: Typotex (Doktori disszertáció átdolgozott kiadása)
Babarczy A. – Gábor B. – Hamp G. – Kárpáti A. – Rung A. – Szakadát I., 2005, Argumentumstruktúrák gépi azonosítása. (Szemantikai modul a Hunpars elemzőhöz). In Alexin Zoltán – Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2006, Szeged: SZTE.
 

2005    
A színtérről. In Horányi Ö. (szerk.) Tanulmányok a participációról. Budapest: Typotex (Megjelenés előtt).
Kommunikációoktatás a BME-n. In [sine editor], Társadalmi térben. A Szociológia és Kommunikáció Tanszék 20. éffordulójára rendezett emlékülésen elhangzott előadások. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 115–121.
A. Babarczy – B. Gábor – G. Hamp – A. Kárpáti – A. Rung – I. Szakadát,  2005, Hunpars: A Rule-based Sentence Parser for Hungarian. In [sine editor], Proceedings of the 6th Internatioanl Sympozium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, 2005 november 18–19. Budapest. Budapest: Budapesti Műszaki Főiskola – Magyar Fuzzy Társaság, 639–649.
Vizuális és nyelvi üzenetek. Individualitás a képek kontextusában. In Kapitány Á. – Kapitány G. (szerk.), Vizuális üzenetek tervezése és alkalmazása. Budapest: MIE, 41–54.
Hamp G. – Horányi Ö., Szöveggyűjtemény a társadalmi kommunikáció tanulányozásához. Budapest: Műegyetemi Kiadó.

Babarczy A. – Gábor B. – Hamp G. – Kárpáti A. – Rung A. – Szakadát I., 2005, Mondattani elemző alkalmazás. In Alexin Zoltán – Csendes Dóra (szerk.), III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 2005, 20–28.
 

2004   
The Participation Theory of Communication: Philosophical and Methodological Analysis of Interlingua Perspectives. Language Learning (Horányi Özsébbel és Bátori Zsolttal közösen) (beküldve)

2003   
Néhány kérdés a kommunikáció participációs elméletéről. (Témafelvető tanulmány a Language Learning Roundtable Conference on Participation Theory of Communication-hoz, 2003. május, BME, Budapest); (Bátori Zsolttal közösen)
Társadalmi kommunikáció. e-learning tankönyv (Horányi Özsébbel és Szabó Leventével közösen).

1999   
A (társadalmi) kommunikáció filozófiai aspektusairól in Béres I. – Horányi Ö., Társadalmi kommunikáció, Osiris, Budapest, 1999, 290–297.

Szerkesztés

2005  
J. A. Anderson, A kommunikáció ismeretelméleti alapjai.
L. Leydesdorff, A kommunikáció szociológiai elmélete (2005)

2003  
Társadalmi kommunikáció, könyvsorozat. Typotex, Budapest, (Bátori Zsolttal és Horányi Özsébbel közösen).
Rosengren, K. E., Kommunikáció. (Fordította: Domján Krisztina)

2000   
A család, Balassi, Budapest, 2000 (Kelemen Lászlóval közösen).
A vallások és az európai integráció II. Balassi, Budapest (Glózer Ritával és Horányi Özsébbel közösen)
Egyház és kommunikáció. Balassi, Budapest (Szőllősy Ágnessel közösen)

1999   
Magyar megfontolások a Soáról, Balassi, Budapest, (Horányi Özsébbel és Rábai Lászlóval közösen).

Fordítás, lektorálás

2005 - Korpics M. – Szilczl D. (szerk.), Szakrális kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Budapest: Typotex. (Megjelenés előtt) [lektorálás]
2003  - Fejezetek K. B. Jensen, Semiotics and Communication (Sage, London, 1995) című könyvéből in Horányi Ö. (szerk.), Kommunikáció, General Press, Budapest, 2003.
2003 - Rosengren, K. E., Kommunikáció. (Fordította: Domján Krisztina) [lektorálás]
1999 - Moshe Herzl, Kereszténység és a magyar zsidóság holokausztja. Polg-Art, Budapest.

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004322

Dr. Horányi Özséb, egyetemi tanár

 

elérhetőségek publikációk


Iskolai végzettség

1967 BME gyengeáramú villamosmérnök

Tudományos minősítés

1971 egyetemi doktori diploma (általános nyelvészet) KLTE
1982 nyelvtudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Angol – kandidátusi

Kutatási területek

Kommunikáció,
Vizuális kommunikáció
Szemiotika
Logika

Oktatás

Graduális:Kommunikáció (közgazdászok részére)
Kommunikáció (bevezetés a személyközi kommunikációba)
Vizuális kommunikáció
Médiatervező szakrészvétel a kurrikulum kidolgozásában és indításának előkészítésében
PhDkommunikáció; kurzusok tartása, a program vezetése

BME-n kívüli oktatás

1992-1996 PTE BTK, dékán
1996-         PTE (PTE) BTK, a Kommunikáció doktori program vezetője
1997-         KÁE, Államigazgatási Főiskola: kommunikáció
1996-2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar: kommunikáció
2003-         BCE KTK, kommunikáció

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

2003-    az Intézeti Tanács tagja, a Kari Tanács tagja
2001-    Médiatervező szak, a Szakmai Bizottság tagja
2000-    Kari Tudományos és Nemzetközi Bizottság
1996-    a Kommunikáció doktori program vezetője     

Konferenciák

Az ikonikus kategorizációról- Pólya Tamással együtt; előadás a visegrádi MAKOGon (2002. január 20)
Az újságíróképzés két hagyományáról- Előadás az egri Esterházy Károly Főiskola Kommunikáció: elmélet és gyakorlat című konferencián (2002. február 4.); az előadás pubikálása 2003-ra várható;
Léteznek-e propozíciók?- Előadás az ELTE TTK Tudományfilozófiai és Tudománytörténeti Tanszék szemináriumában (2002. március 4.);
Tolerancia a keresztény értékrendben- Előadás a szombathelyi Szociális hét című, az Országos Szociális- és Gyermekvédelmi Továbbképzési Szakbizottság által akkreditált képzés keretében (2002. április 9.);
Társadalmi kommunikáció- Előadás a BKÁE és a Piac és Profit magazin, valamint a Business Online konferenciáján (2002. április 18);

Kutatások és pályázatok

Kulturális fogalmak változása az információs társadalom kialakulásának idején- Széchenyi pályázat (SZT-1-2001/140)
- 2002. július 31.
- Témavezető

A kommunikáció participációs modellje- OTKA T034663
- 2002. december 31.
- Témavezető

Apertus-kutatás- 2002. december 31.
- Tananyag készítés (Társadalmi kommunikáció)

A gyakorlati képzés fejlesztése, tehetséggondozás támogatása
Felsőoktatási Fejlesztési Projekt (PF1) JPTE/BTK
1998       
A kommunikáció kiegészítő szak indítása

A kommunikáció szak fejlesztése
Felsőoktatási Fejlesztési Projekt (PfP 0639) JPTE/BTK
1997       

Tudományos közéleti tevékenység

Magyar Nyelvtudományi Társaság
North American Society for Semiotic Studies
MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabizottság, titkár
MTA PAB Informatikai és Kommunikációs Munkabizottság, elnök
Neumann János Társaság
MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Szemiotikai Társaság
MAB Kommunikációs Szakbizottság
MKPK Médiabizottság
ERASMUS Tudományos Tanács
Magyar Kommunikációtudományi Társaság, elnök

 

Publikációk

Tankönyvek

1999 Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest.

Könyvek

2007A kommunikáció mint participáció. Budapest, AKTI Typotex.
2005 Hamp G. - Horányi Ö. (szerk.): Szöveggyűjtemény a társadalmi kommunikáció tanulmányozásához.
Műegyetemi Kiadó, Budapest.
2003 (szerk.): Kommunikáció. I–II. General Press (átdolgozott kiadás), Budapest.
        (szerk.): A sokarcú kép. Typotex (átdolgozott kiadás), Budapest.
1983 (szerk.): A sokarcú kép. MRT–TK, Budapest.
1977-1978 (szerk.): Kommunikáció. I–II. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.
Horányi Ö. - Matolcsy Gy. (szerk.): Tanulmányok a magyar animációs filmről. Filmtudományi Intézet, Budapest.
1977 (szerk.): Montázs. MRT–TK, Budapest.
        (szerk.): Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. Vigilia, Budapest.
1975 Horányi Ö. - Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. Gondolat, Budapest.
        Jel, jelentés, információ. Magvető, Budapest.
1974 Hoppál M. - Horányi Ö. - Szekfű A. (szerk.): A mozgókép szemiotikája. MRT, Szakkönyvtár.

Legfontosabb publikációk

2002 Jegyzetek a felsőfokú újságíróképzés két hagyományáról. In H. Varga Gy. (szerk.)

Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Eger, 161–168.

A zsidó–keresztény viszony 2001. szeptember 11. után. Mérleg, 4, 441–444. (Eredetileg előadás  a Konrad-Andenauer-Stiftung és a B'nai B'rith rendezvényén, Hotel Gellért, Budapest, 2003. január 30.)
1999 A kommunikációról. In Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris.
1998 A "kép jelentése" terminus használatáról. Filmspirál, IV, 2, 178–186.; Fotóművészet, 4, 26–29;         megjelent még a Jel és jelentés a társadalmi kommunikációban, Budapest, 24–50; magyar változata egy 1975-ös amerikai (Tampa) előadásnak
 Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez. Filmspirál, IV, 13, 70–83 és 14, 110–126. (Eredetileg: Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XI., 1976.)
 A panasz jogintézménye az elektronikus médiában. In Sárközy E. (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Osiris, Budapest, 112–127.
1997 Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. Európai Szemmel, 1, 12–27.
 Alkalmazott médiakritika. In Terestyéni T. (szerk.): Médiakritika. Osiris – MTA – ELTE         Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 43–59.
  A kommunikációról (szinopszis). In Petőfi S. J. – Békési I. – Vass L. (szerk.): Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez. (II), JGYTF, Szeged, 29–37.
 Jelek a filmben. Filmspirál, III, 3, 46–62; 4, 136–153; 5, 119–132. (Eredetileg 1971- ben MRT Tanulmányok, 13.)
1996 Kereszténynek lenni – itt és most. In Nyíri K. (szerk.): A vallásfilozófia Magyarországon. Áron, Budapest.
1991 Megjegyzések az ikon fogalmáról - természetesen mint szövegfogalomról. In Petőfi S.  J. (szerk.): A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. JGYTF, Szeged, 75–85/149–158.

Az én egyetememről. Magyar Felsőoktatás, 6–7, 56–57. (Újra megjelent Korunk, 1992, 2, 105–113.)
Replika Niedermüller P. "Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet-Európában" című írására. Replika, 15-16, 199–211.

Nemzetközi publikációk

2002  Simbolique et Communication. Degrés (Bruxelles), 109–110, b1–18.
1999 Ö. Horányi - P. Niedermüller: Kirche und Öffentlichkeit. In U. Nembach - H. Rusterholz - P. M. Zulehner (Hrsg.): Informationes Theologiae Europae. Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999,  249-274.
1994 Two Portrait Galleries. Remarks on Picturing Alice and her Company. In R. Fordyce - C. Marello (eds.): Semiotics and Linguistics in Alice's Worlds. Walter de Gruyter, Berlin -New York, pp209-235.
1991 Ö. Horányi – Gy. Szépe: Program in Communication and Semiotics at Janus Pannonius University, Pécs. in:J. Bernard - W. Enninger - A. Eschbach - G. Withaem, (Hrsg.): Theoretische und praktische Relevanz der Semiotik. ÖGS/ISSS, Wien, 311-320.

 

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu

Dr. Janky Béla, egyetemi docens

PhD (szociológia, BKÁE)

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerés

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Projektfeladat- és szakdolgozati témák:

Kutatások

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Publikációk

 

publikációk 2007-ig

 


Összes publikáció

Szerzői kötetek, monográfiák
Kemény István - Janky Béla – Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003 Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. Angolul: Kemény István – Janky Béla, „Roma Population of Hungary 1971–2003,” in István Kemény, ed., Roma of Hungary East European Monographs, CO – Atlantic Research and Publications, New York, NJ, 2006, pp. 70–225. 
Janky Béla: Szolidaritás és jóléti preferenciák.  Akadémiai Kiadó, Philosophiae Doctores, Budapest, 2005. 
 

Szöveggyűjtemények, segédkönyvek
Janky Béla – Králik Miklós – Sipos László (szerk): A fogyasztás társadalmi beágyazottsága Szöveggyűjtemény. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005. 
 

Fejezetek könyvben, jegyzetben, konferenciakiadványban:
Bódis Lajos – Janky Béla – Szántó Zoltán: "A privatizáció mikroszociológiája". In. Temesi József (szerk.): 50 éves a BKE, BKE Budapest 1998, pp. 1063-1083. 
Janky Béla: "Lakóhely-változtatások a cigányok körében". In.: Kemény István (szerk): A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón. MTA Budapest, 1999, pp. 175-203. 
Janky Béla: "A cigány nők helyzete" In. Pongrácz Tiborné - Tóth István György (szerk): A nők helyzete. Munkaügyi Minisztérium - TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 217-238. 
Janky Béla: "A magánnyugdíj-pénztárak tagsága" In.: Szivós Péter - Tóth István György (szerk.): Monitor, 1999. TÁRKI Monitor Jelentések, TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 168-177. 
Janky Béla - Tóth István György: "Kockázatkedvelésről döntéselméleti megközelítésben" In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2000, TÁRKI, Budapest, 2000, pp. 298-322 
Janky Béla - Gábos András: "Önkéntes átlépés a magánnyugdíj pénztárakba." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2000, TÁRKI, Budapest, 2000., pp. 497-524. 
Janky Béla: "Szociális attitűdök." In.: Szivós Péter - Tóth István György (szerk.): Növekedés alulnézetben. TÁRKI Monitor jelentések. TÁRKI, Budapest, 2000., pp. 209-220. 
Janky Béla  - Szántó Zoltán: "Az Investel története (1991-1998)." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 13-30. 
Janky Béla  - Martin József: "Rekrutáció és pénzügyi szaktudás az Investelben." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 206-217. 
Janky Béla: "Vezetési és ösztönzési problémák az Investelben." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 218-242. 
Janky Béla - Vedres Balázs: "Szervezeti kultúra és látásmódok az Investelben." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 270-295. 
Janky Béla: "Szervezeti kultúra és teljesítmény." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 296-312. 
Janky Béla: "Betegek elégedettsége az egészségügyi rendszerben: A második országos betegelégedettségi vizsgálat eredményei." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2002, TÁRKI, Budapest, 2002, pp. 289-302. 
Gál Róbert – Janky Béla – Simonovits András – Tarcali Géza: "Újraelosztás teljes életpályák között a nyugdíjrendszerben." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2002, TÁRKI, Budapest, 2002, pp. 303-308. 
Kemény István - Janky Béla: "A 2003. évi cigány felmérésről. - Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok." In. Kállai Ernő (szerk): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 7-26. Szintén megjelent: Beszélő, III/VII, 2003/10.sz, 64-76. 
Janky Béla: "Szolidaritási normák és jóléti preferenciák." In. Helmich Dezső – Szántó Zoltán (szerk.): Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2004 pp. 387-400. 
Janky Béla: "A cigány családok jövedelmi helyzete." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2004, TÁRKI, Budapest, 2004, pp. 400-413. Angolul megjelent: "The Income Situation of Gipsy Families" In. Kolosi – Tóth – Vukovich (eds): Social Report 2004. TÁRKI, Budapest, 2005. 
Lengyel György - Janky Béla "Security, Trust, and Cultural Resources: Hungarian Manufacturing Enterprises in the Post-Socialist Transformation" In. Sokratis Koniordos (ed.): Networks, Trust and Social Capital. Ashgate Publishing, Aldershot etc., 2005,  pp. 205-224. 
Janky Béla – Takács Károly: "Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability" In. Bodó B. et al, Társadalmi térben [In Social Space] BME Szociológia és Kommuniáció Tsz., Budapest, 2005, pp. 157-188. As a working paper: Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability. HUNNET Online Working Paper, 2003. 
Janky Béla: "A cigány nők társadalmi helyzete és termékenysége" In. Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné - Tóth István György (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005. ISZCSEM - TÁRKI, Budapest, 2005. pp. 136-148. Angolul. "The Social Position and Fertility of Roma Women" In. Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné - Tóth István György (eds.), Changing Roles. ISZCSEM - TÁRKI, Budapest, 2006, pp. 136-150. 
Janky Béla: "Etnikai csoportok és etnikai konfliktusok" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 87-98. 
Janky Béla: "A gazdasági élet társadalmi beágyazottsága" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 129-140. 
Janky Béla: "A modern fogyasztói társadalom" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 141-150. 
Kocsis János Balázs – Janky Béla: "Technika és innováció szociológiája" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 179-190. 
Janky Béla: "Social Structure, Transition and Public Attitudes towards Tax Evasion in Hungary" In. Nicolas Hayoz – Simon Hug (eds.): Tax Evasion, Trust, and State Capacities. Peter Lang, Bern etc. 2007, pp. 269-287. 
Janky Béla: "Fogyasztás a modern társadalmakban" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007, pp. 75-94. 
Janky Béla: "Emberi kapcsolatok szerepe a gazdaságban" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007, pp. 157-174. 
Janky Béla – Takács Károly: "Social Control, Social Network and Public Good Provision" In.: Kocziszky, Gy. (ed.): VI. Nemzetközi konferencia (6th International Conference), Faculty of Economic Sciences, University of Miskolc, Miskolc, 2007., pp. 139-148. 
Janky Béla: "Méltányosság, egyenlőtlenségek és bizalom" In. S. Nagy katalin – Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Gondolat, Budapest, 2008, pp. 304-316. 
 

Közlemények szakfolyóiratokban:
Janky Béla: "Övé a gyár - magadnak építed!" Szociológiai Szemle, 1996/3-4. sz. 223-248. 
Janky Béla: "Adjustment Strategies of the Hungarian Industrial Firms" Acta Oeconomica, 50(3-4.), 1999, 283-296. 
Janky Béla: "A racionális döntések elmélete és a mérés problémája" Szociológiai Szemle 2000/1. sz., 139-155. 
Janky Béla - Kopasz Mariann: "Az egészségbiztosítással kapcsolatos állampolgári preferenciák magyarázata." Szociológiai Szemle 2000/3. sz., 16-40. 
Janky Béla: "Rational Choice Theory in Sociology and Quantitative Empirical Research: A Survey" Review of Sociology, 7(1), 2001., 21-34. 
Janky Béla: "Munkavállalói tulajdon a kialakuló piacgazdaságban. Elméleti megfontolások és a Vállalati Panel eredményei." Szociológiai Szemle 2002/1. sz., 46-67. 
Janky Béla  - Szántó Zoltán: "Az Investel Rt. története." Társadalom és Gazdaság, 24(1), 2002, 67-89. 
Janky Béla: "Társadalmi struktúra, méltányossági elvek és a jóléti intézményekre vonatkozó állampolgári preferenciák" Műhelytanulmányok 1, 2002, 123-131. 
Szende Ágota - Dózsa Csaba --Janky Béla - Szivós Péter: A magyar egészségügy finanszírozásának tehermegoszlása Egészségügyi Gazdasági Szemle 40(3), 2002, 273-291. 
Lengyel György - Janky Béla: "A szubjektív jólét társadalmi feltételei." Esély 2003/1. sz., 3-25. 
Kemény István - Janky Béla: "A cigány nemzetiségi adatokról." Kisebbségkutatás 2003/2. sz., 309-315. 
Kemény István - Janky Béla: "A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól." Esély 2003/6. sz., 
Janky Béla - Lengyel György: "Vállalati magatartás és túlélési esélyek a posztszocialista átmenet-gazdaságban" Közgazdasági Szemle 51(7-8), 2004, 699-716. 
Janky Béla: "A jóléti preferenciák struktúrája és a szolidaritási normák" Társadaslomkutatás 23(2), 2005,281-304. 
Janky Béla: "Intergenerációs konfliktusok a modern jóléti államokban: Áttekintés" Demográfia 2005/3 
Takács Károly - Janky Béla: "Smiling Contributions:  Social Control in a Public Goods Game with Network Decline"  Physica A 378 (2007): 76-82. 
Janky Béla: "A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében" Demográfia 2007/1, 55-73. 
Takács Károly - Janky Béla – Flache, Andreas: "Collective Action and Network Change" Social Networks 30(2008): 177-189.
 

Tanulmányok egyéb folyóiratokban:
Kemény István - Janky Béla: "Települési és lakásviszonyok." Beszélő, III/IX, 2004/4.sz. 
Kemény István - Janky Béla: "Késésben és lemaradóban. A cigányok és az iskola 2003-ban." Beszélő, III/IX,  2004/9.sz, 
Janky Béla: " A gyermekvállalás időzítése a cigány nők körében." Beszélő, III/X, 2005/1.sz. 
 

Recenziók:
Janky Béla: "Recenzió Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval című könyvéről" Competitio III./4, 2004

Műhelytanulmányok:
Janky Béla - Vedres Balázs (szerk): A magyar gazdasági elit a 90-es években. Szociológiai Műhelytanulmányok. BKE, Budapest, 1997. 
Janky Béla –Takács Károly: "A magányos elit." In.: Janky Béla - Vedres Balázs (szerk): A magyar gazdasági elit a 90-es években. Szociológiai Műhelytanulmányok BKE, Budapest, 1997, pp. 38-50. 
Janky Béla – Tóth István György: "Kockázatkedvelésről döntéselméleti megközelítésben" In.: Szivós Péter (szerk): A szerencse és piaca. Kutatási beszámoló a Szerencsejáték Rt. Számára, Budapest, 1999. 1. kötet, pp. 28-52. 
Janky Béla – Tóth István György (szerk): Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló Az állam és polgárai II. című kutatás adatfelvétele alapján. TÁRKI, Budapest, 1999. 
Janky Béla – Tóth István György: "Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszerek reformja: Az állam és polgárai kutatás második hulláma" In.: Janky Béla - Tóth István György (szerk) Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló Az állam és polgárai II. című kutatás adatfelvétele alapján. TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 5-22. 
Janky Béla: "A státus quo-hoz ragaszkodó és a jóléti rendszer reformját támogató csoportok szocioökonómiai és gazdaságideológiai profilja" In.: Janky Béla - Tóth István György (szerk) Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló Az állam és polgárai II. című kutatás adatfelvétele alapján. TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 55-79. 
Janky Béla: "A magánnyugdíj-pénztárak tagsága" TÁRKI társadalompolitikai tanulmányok 18., 1999. 
Janky Béla - Lengyel György (szerk.): Bizalom, tulajdon, nyereség. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2000. 
Janky Béla: "A vállalati stratégiák átalakulása." In.: Janky Béla - Lengyel György (szerk.): Bizalom, tulajdon, nyereség. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2000., pp. 35-46. 
Janky Béla: "A munkavállalói tulajdonról a Vállalati Panel tükrében." In.: Janky Béla - Lengyel György (szerk.): Bizalom, tulajdon, nyereség. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2000., pp. 102-122. 
Janky Béla - Takács Károly: Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability. HUNNET Online Working Paper, 2003. 
Janky Béla: "Virtuális közösség, társadalmi szolidaritás és a Világháló." In. Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2003., pp. 173-186. 
Janky Béla: "A vállalati stratégiák átalakulása és az inormáció-technológia fejlődése." In. Lengyel György (szerk.): Információs technológia és vállalati magatartás. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2003., pp. 25-50. 
Tóth Pál Péter - Janky Béla: " Magyarok és külföldiek. A hazai népesség külföldiekkel kapcsolatos attitűdjei." In.: Tóth Pál Péter (szerk): Külföldiekkel vagy idegenekkel… KSH NKI Kutatási jelentések 76., Budapest, 2004., pp. 109-184. 
Janky Béla: "Mozgásukban korlátozott idős emberek társadalmi erőforrásai és a lakóhelyi környezet" In. Csizmady –  Husz – Janky: Népesedés és környezet. BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Műhelytanulmány-kötet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005., pp. 57-82. 
Janky Béla: "Individualizmus, etatizmus és a politikai attitűdök kapcsolata a bizalommal" In. Medgyesi – Tóth (szerk.): Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban. TÁRKI, Budapest, 2005. 
Janky Béla – Gál Róbert Iván: „Public Opinion on Pension Systems in Europe” ENEPRI Research Report No. 36. Brussels, July 2007. 

Dr. Kocsis János Balázs, egyetemi docens

PhD (szociológia, ELTE)

egyetemi docens

Dr Kocsis János Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb

Publikációk

Kocsis János Balázs munkássága

Dr. Mészáros József, egyetemi docens

 

elérhetőségek publkációk

Végzettség

1985 ELTE Bölcsészettudományi Kar, szociológus
1982 ELTE Természettudományi Kar, matematikus

Minősítés

1991 szociológia tudomány kandidátusa

Nyelvtudás

1983 angol középfok nyelvvizsga
1985 német középfok nyelvvizsga

Munkahelyek

2002- BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
2000-2002 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, főigazgató
1998-2000 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, főigazgató-helyettes
1986-1998 BME Szociológia Tanszék
1990-1994 Népjóléti Minisztérium, miniszteri tanácsos
1998-1999 Osnabrück DAAD ösztöndíj
1995-1996 Ipargazdasági Intézet
1992-1995 MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Ökonometriai Laboratórium

Kutatási területek

játékelmélet
alkalmazott matematikai statisztika
szervezetszociológia
környezetszociológia
 

Oktatott tantárgyak

társadalomstatisztika
társadalomstatisztika és térinformatika
környezetszociológia
szervezetszociológia
játékelmélet

BME-n kívüli oktatás

1995-1997 ELTE BTK: matematikai statisztika
BKE: matematikai statisztika
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK: matemaikai statisztika

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

GTK képviselet a BME Természettudományi Kar Dékáni Tanácsában
Tanszéki Tanács tagja
Heller Farkas Alapítvány felügyelő bizottsági tag

Díjak

1995 Magyar Szociológiai Társaság: Az év publikációja
1997- Széchenyi professzori ösztöndíj
2001    Miniszteri dicséret

Pályázatok

1998 muszer, OTKA
1996-1999 Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái
1996-1997 Ifjúság, hátrányos helyzet, bunözés, OKTK
1996 Magyarország társadalomstatisztikai adatrendszere térinformatikai alapon, NIIFKI
1993-1995 Gazdasági átalakulás, szervezeti változások, kulturális összefüggések, OTKA
1991 szoftver, OMFB

Kutatások

1996-1999 Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái OTKA
1996-1997 Ifjúság, hátrányos helyzet, bunözés, OKTK
1996 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Magyarország társadalomstatisztikai adatrendszere térinformatikai Alapon
1993-1995 Gazdasági átalakulás, szervezeti változások, kulturális Összefüggések, OTKA

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel

2000 Lengyelország, Varsó, konferencia
2000 Svédország, Göteborgi Egyetem
1999 Olaszország, Róma, konferencia
1999 Franciaország, Párizs, konferencia
1998 Anglia, Glasgow, Egyetem
1998 Portugália, Marakes, konferencia
1997 Anglia, Glasgow és Manchester, Egyetem
1996 Anglia, Esex, Egyetem
1996 Németroszág Karlsruhe, Egyetem
1995 Olaszország, Sienna, Egyetem

Tudományos közéleti tevékenység

Magyar Szociológiai Társaság
Bolyai János Matematikai Társaság
MTA Doktori Bizottság
OTKA Szociológiai Szakbizottság
Szociológiai Szemle Szerkesztő Bizottság
Európai Társadalomtudományi Adatbankok Szövetsége (Board tag)
Barankovics Akadémia Alapítvány Kuratóriuma
 

Publikációs jegyzék

Könyv

Bevezetés a társadalmi választások elméletébe Budapest, Gondolat 150 old.

A possible and desirable pension system (with József Banyár)  p 150. Social Science Monograps Boulder Colorado,  Distributed by Columbia University Press New York

Az egyéni racionalitás és a közjó, társadalompolitikai tanulmányok Budapest, Gondolat 150 o. 2006

Játékelmélet, 2004, Budapest, Gondolat. 226 o. (2. javított, átdolgozott kiadás,)

Magyarország Politikai Atlasza 2004, (társszerkesztő: Szakadát István), Budapest, Gondolat 260 o.

Magyarország Politikai Atlasza, 1998, Political Atlas of Hungary 1998, Budapest, (társszerző: Szakadát István), Osiris 260 o.,(kétnyelvű kiadvány).

Magyarország Politikai Atlasza, 1995, Political Atlas of Hungary, Budapest, (társszerző: Szakadát István), Cartographia - Konrad Adenauer Stiftung, 260 o. (kétnyelvű kiadvány)

Választási eljárások, választási rendszerek, 1993, Budapest, BME, (társszerző: Szakadát István), 77 o.

Bevezetés a társadalmi változások elméletébe, 1990, Budapest, MTA Szociológiai Intézet 124 o.

Szerkesztett könyv

Kereszténység és közélet, 1999, Budapest. Osiris, 240 o.

Magyarország átalakulóban, 1994, Budapest, Népjóléti Minisztérium 232 o.

Könyvrészlet

Szervezetszociológia, in: Szociológia közgazdászoknak (jegyzet) Typotex, 2007

A szociológia módszertanának sajátosságai n: Szociológia közgazdászoknak (jegyzet) Typotex, 2007

Elméletek, hipotézisek adatok in: Szociológia közgazdászoknak (jegyzet) Typotex, 2007

Kiadványrészlet:Jövedelemadórendszerek és demográfia: egymásra kölcsönösen ható folyamatok, Értékek és Normák Interdiszciplináris megközelítésben Gondolat 2007 p613-627
Az ökológiai kapcsolat problémája, Konferenciakötet GEO 2007

The territorial distribution of Hungarian election data (with Norbert Solymosi), Political Geography

Pension systems and demography, interdependent processes (lektorálás alatt)

Szervezetszociológia in: Szociológia (jegyzet) Typotex, 2006

Következtetési lehetőségek a választói magatartásra választási adatokból in: Angelusz –Tardos, Mérésről mérésre (választaskutatás módszertani kérdései) 221-245 p.

Újragondolt közszolgáltatás,2004, Budapest, in. Helmich Dezső, Szántó Zoltán (szerk.): Metodológia, Társadalom, Gazdaság, Közgazdasági Szemle Alapítvány, 469- 483o.

Speiser Ferenc, Mészáros József, Szakadát István: Tér-kép(elem)zés  11-17.o.

Molnár D. László, Solymosi Norbert, Mészáros József: Területi adatok statisztikai elemzése 37-42.o.

Mészáros József: A konzervatív szavazóbázis és pártjai 1990-2002 93-101

A választási rendszer elemei 1999, Budapest, in: Dezső Mária, Kukorelli István (szerk): Választástudományi tanulmányok 217-243 o.

Választási preferenciák területi megoszlása, 1998,Budapest, TÁRKI, in: Társadalmi Riport. 150-172o.

Territorial Distribution of Election Results, 1998, Budapest, TÁRKI,  in: Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich (eds.), in: Social Report, 152-172o.

Vélemények a környezetről, 1996, Budapest, TÁRKI, in: Társadalmi Riport 121-152. o..

Kutatási beszámoló

Választókerületi reform, Budapest BIA 2008 p.120

Nyugdíjreform-Appendix (szerk.): Budapest BIA 2008 p.30

Földtörvény-Üzemszabályozás (szerk.): Budapest BIA 2008 p.160

Nyugdíjreform Budapest BIA 2007 p370

Családi adó Budapest BIA 2007 p120

Kiadványrészlet

Nyugdíjrendszer és demográfia, 2006, Budapest, in.: Öregedés - öregség Konferencia kiadvány, KSH. 103-127 o.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek, mint közjószágok,2005, Budapest, in. Társadalmi térben, Konferencia kiadvány, BME Szoc. Komm. Tsz . 291-305. o.

Konferencia Előadás:Finding Spatial Barriers by Monmonier’s Algorithm 2005, Szeged (társszerző: Solymosi Norbert, Harnos Andrea, Franz Rubel)

Cikk

Tanulmányok a generációk közötti méltányosságról   Esély 2008/4 p122-124

Ígéretek örvényében, Valóság 2006/4

Jövedelemadózás Magyarországon (Érvek és Tények) Társadalomkutatás 2006/1 pp. 81 - 99

Egyéni hasznok és közjószágok (avagy meddig ér a láthatatlan kéz ) Valóság 2006/2

Az aggregált adatok felbontásának lehetőségei (az ökológiai kapcsolat problémája) , Szociológiai Szemle 2006/3

Területi statisztikai módszerek a választási adatok elemzésénél. (társszerző: Solymosi Norbert), Budapest Térinformatika 2005/2

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek, mint közjószágok, Közgazdasági Szemle 2005. március 275 - 288. o.

Játékelméleti magyarázat a közjószágok létrejöttének elmaradására, Szociológiai Szemle  2005/1 1-15. o.

Közszolgáltatás és teljesítménymérés, Kultúra és Közösség  (társszerző: Mátyási Sándor) 2005/3

A családi adózás és a társadalompolitikai értékek Valóság 2005/11 87-95o.

Game theoretic explanation for absence of accurence of public goods, 2005 Review of Sociology Vol 11. 2. 1-15

Társadalombiztosítás és termékenység, Demográfia 2005/4

Egy lehetséges nyugdíjrendszer és indokai, 2004, (társszerző: Banyár József), Budapest Gazdaság és Társadalom 113-141 o.

Racionális Döntések Elmélete és a Társadalomtudományok, 2004 Budapest, Társadalomkutatás 2004/4 427–451. o.

Közszolgáltatás átalakítása hazánkban, Kormányzás és Közpénzügyek 2004/2 (online folyóirat) (társszerző: Mátyási Sándor)

Estimation of distribution of parliament seats based on poll data, 1998 Budapest, Periodica Politechnia, 105-128 o.
 

Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvéleménykutatási adatok alapján, 1998, Budapest, TÁRKI, 30 o. (társszerző: Szakadát István)

Harsányi János tanulmánya elé, 1995, Budapest, Szociológiai Szemle,1995/4. 65-68 o.

How do the social systems function? Connections between the subsystems, social solidarity and social safety, 1994, Budapest, Periodica Politechnica 42-58. o.

Az elosztási igazságosság néhány kérdése, 1992, Budapest, Szociológiai Szemle 1992/3. 95-98

La faiblesse d’un systeme asymétrique de valeurs: la morale publique en Hongrie, (társszerző: Bagdy Gábor), 1991, Bruxelles, OCIPE 1991/4 24-34 o.

Viselkedéstípusok a bölcsészkaron, 1985, Budapest, Medvetánc 1985/2 (társszerző: Vajda Júlia) 64-86 o.

Konferencia előadás

Az idősödés gazdasági hatásai (nemzetközi kitekintés) Magyar Közgazdasági Társaság

Idősödés Gazdasági Hatásai - Nemzetközi Pénzügyi Egyensúlytalanság 2008. november  26

Territorial distributiom of political Parties, Agile 2006, Visegrád ( Speiser Ferenc társszerző)

Jövedelemadózás és értékek, 2006, Budapest  BME

Jövedelemadózás és társadalomszerkezeti következmények, Andorka Rudolf Emlékkonferencia, 2006 Budapest

Nyugdíjrendszerek és demográfia: egymásra kölcsönösen ható folyamatok Magyar Statisztikai társaság 2006 évi konferenciája, Balatonfüred

Taormina 2001

Paris 2000

Roles and Possibilities: The New Central-European Archives, 1999, .Univ of Essex, Colchester, in Information Dissemination and Access in Russia and Eastern Europe, 122-129. o.
 

Intézeti jelentés

A gyermekvédelmi törvény hatás vizsgálata, 1997, Budapest TÁRKI, 90 o.

Lakossági vélemények, attitűdök a magyarországi környezetvédelem helyzetéről, 1996, Budapest TÁRKI 160 o

A családi típusú jövedelemadózás hatásai, 1995, Budapest, TÁRKI 80 o.

A közvéleménykutatások néhány problémájáról, 1991, Bp., MTA Szociológiai Intézet 28 o.

Simpson Paradoxon (Intés a kereszttáblák aggregálásától), Bp., 1990, MTA Szociológiai Intézet 32. o.

Választások elmélete és alapvető gyakorlati szempontjai, Bp., 1989, MTA Szociológiai Intézet 32. o.

A társadalmi döntéshozatal módszeréről, 1985, Bp., Szociológiai Kutató Intézet 88 o.

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004325

tizkiemelt

 1. Mészáros J., 2010, Elméletek, hipotézisek, mérések adatok. Budapest: Gondolat, 164 o.
 2. Mészáros J., 2008,  Bevezetés a társadalmi választások elméletébe. Budapest: Gondolat, 150 o.
 3. Banyár, J. - Mészáros, J. 2008, A Possible and Desirable Pension System. (Social Science Monograps), Boulder Colorado - New York:  Columbia University Press.
 4. Mészáros J. - Solymosi, N. -  Speiser, F., 2007, Spatial Distribution of Political Parties in Hungary 1990-2006Political Geography, 26, 804-823. 
 5. Mészáros J., 2006, Racionális egyének és a közjó. Társadalompolitikai Tanulmányok. 2006, Budapest: Gondolat, 150 o.
 6. Mészáros J., 2004, Játékelmélet. Budapest: Gondolat, (2. javított, átdolgozott kiadás) 260 o.
 7. Banyár J. -  Mészáros J., 2003, Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer. Budapest: Gondolat, 210 o.
 8. Mészáros J. - Mátyási S. -  Schreiber L., 2002, Az újragondolt közigazgatás. Budapest: BME,  152 o.
 9. Mészáros J. - Szakadát I., 1998, Magyarország Politikai Atlasza. // Political Atlas of Hungary. Budapest: Osiris, 260 o.
 10. Mészáros, J., 2005, Game Theoretic Explanation for Absence of Accurence of Public GoodsReview of Sociology, 11,  2, 1-15.

 

CsatolmányMéret
Meszaros-Mero-Molnar.pdf98.57 KB

Dr. Orbán Annamária, egyetemi docens

PhD (political science, CEU)

szakirányvezető (kommunikáció és médiatudomány BA, nemzetközi kommunikáció szakirány)

elérhetőségek publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004320

Dr. S.Nagy Katalin, egyetemi tanár

elérhetőségek publikációk

Végzettség

1973 ELTE Bölcsészettudományi Kar középiskolai magyartanár, művészettörténész, szociológus
1965 kristálycsiszoló szakmunkás

Minősítés

1997    szociológia tudomány doktora
1996    habilitáció
1983    szociológia tudomány kandidátusa
1975    ELTE művészettörténész dr. univ.

Nyelvtudás

angol kandidátusi (1982)
orosz kandidátusi (1982)
francia (ír, olvas, beszél)
német (olvas, beszél)
latin (olvas)

Kutatási területek

kultúra- és művészetszociológia
a mindennapi élet szociológiája
lakásmód, lakáskultúra
vizuális kultúra, vizuális kommunikáció
20. századi művészettörténet

Oktatott tantárgyak

 

képzőmüvészet és tudomány
kommunikáció
kultúraszociológia
lakásszociológia
művészetszociológia
művészettörténet
szociológia
vizuális kommunikáció
művészeti kommunikáció

BME-n kívüli oktatás

2010- Pannon Egyetem Nagykanizsa
1996-1998 Általános Vállalkozói Főiskola: kultúraszociológia, kommunikáció
1994-1997 Kodolányi János Főiskola: kommunikáció elmélet, vizuális kommunikáció
1992-1996 Miskolci Egyetem: művészetszociológia, életmód-szociológia
1986-1998 Iparművészeti Egyetem: művészetszociológia, vizuális kommunikáció
1983-1990 ELTE: művészetszociológia, vizuális kommunikáció
1981-1990 BKE: tömegkommunikáció, kultúraszociológia

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

 

2007 - Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskola, törzstag
2007 – 2009 OTDT Társadalomtudományi Szekció ügyvezető elnöke
2005- 2009 Társadalomismeret Intézet igazgató
2005- 2009 Kommunikáció és Médiatudományi Szak Szakmai Bizottság elnöke
2004- Kognitív Tudományi Doktori Iskola alapító tag
2003- Médiatervező Szak Szakmai Bizottság elnöke
2000- Szakképzés-pedagógia doktori (PhD) képzés, vizuális kommunikáció alprogram vezető
1998- 2009 tanszékvezető
1998- 2009 Dékáni Tanács tag
1998- 2009 Kari Tanács tag
Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság tag
Kari Közgazdasági Szakbizottság tag
Kari Stratégiai Gazdasági Bizottság tag

Díjak

2010 Eötvös József dij OM
2010 Pro Maiore Studii Urbis Incremento Pannon Egyetem Nagykanizsa Kampusz
2009   Máriás Antal emlékérem,OTDT-OM-MTA
2005   Kari Emlékérem – BME GTK
2004   A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett - Oktatási Miniszter
2002   Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára
            Tudással Magyarországért OTDK emlékplakett és oklevél
1997   Iskolateremtő Mestertanár Oktatási Minisztérium - MTA
            OTDK DicsérőOklevél
            Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1995   OTDK Dicsérő Oklevél
            Iskolateremtő Mestertanár Oktatási Minisztérium - MTA
1994   Kar Kiváló Oktatója
            Az év legjobb publikációja Magyar Szociológiai Társaság
1993   OTDK Dicsérő Oklevél
1992   "Év tanára" - BME
1991   OTDK Dicsérő Oklevél
1990   Liget Esszé pályázat I. díj
1989   Kiváló Dolgozó Művelődési Minisztérium

Pályázatok

2001-
    Emberbarát környezet, különös tekintettel az idős korúakra, kisgyermekes családokra és a fogyatékosokra, Széchenyi terv
2000-2001
    Nők a műszaki pályán, OKTK
1999             
    Ipari Formatervezési Nívódíj OMFB
1996-2000   
    Vizuális nevelés, vizuális kultúra, Soros Alapítvány
1996-1999   
    A magyar művészetszociológia története, OTKA
1994-1995   
    Miért a film és miért nem a festmény?, Mozgókép Alapítvány
1993-1995   
    Városi közterek vizsgálata, Fővárosi Önkormányzat - MTA Szociológiai Intézet
1993-1994   
    A magyar művészetszociológia története, OTKA
1991-1993   
   Az építészeti kultúra és a mai magyar társadalom, OTKA
1987-1990   
    A modern magyar építészet társadalmi hatása, ÉVM
1987-1989   
   A lakókörnyezet, mint kulturális tényező, ÉVM
1985-1989   
    A divat mint a társadalmi viselkedés egyik szabályozója TS/3.

Kutatások

 

2013-2015
    Felhasználó bizalmat erősítő és csökkentő vizuális elemek azonosítása weboldalakon és elektronikus levelezésben, TÁMOP 422c
2001-2003
    Emberbarát környezet, különös tekintettel az idős korúakra, kisgyermekes családokra és a fogyatékosokra, Széchenyi terv   
    On-line tankönyvkutatás, Bianco Film- és Videoforgalmazó Bt.
2000-2001
    Nők a műszaki pályán, OKTK
1999
    Asszonysorsok a 20. században, Szociális és Családvédelmi Minisztérium
1996-2000
    Vizuális nevelés, vizuális kultúra, Soros Alapítvány
1996-1999
    A magyar művészetszociológia története, OTKA
1993-1995
    Változások a Terézvárosban. MTA Szociológia Intézet
    Városi közterek és kommunikációs eszközök a mai Budapesten. Fővárosi Önkormányzat, BME Szociológia Tanszék
     A magyar művészetszociológia története
1900-1990
    OTKA
 1991-1994
    Építészeti kultúra és a mai magyar társadalom. OTKA-BME Szociológia Tanszék
1987-1992
    Képzőművészek és a társadalom (mélyinterjúk és szociológiai tesztek 60 képzőművésszel), BME Szociológia Tanszék
1987-1989
    A lakókörnyezet, mint kulturális tényező. A lakás, mint kulturális jelenség. ÉVM-BME Szociológia Tanszék
    Filmen kívüli tényezők a moziba járási szokásokban. Filmtudományi Intézet
    Vizuális generatív kutatás: A festménybefogadás szintjei. Művelődéskutató Intézet
    A modern magyar építészet társadalmi hatása. ÉVM-BME Szociológia Tanszék
1986-1988
    Vizuális kommunikációs eszközök Mosonmagyaróvárott és környékén. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1986-1987
    A budapesti mozik állapota. FÖMO
1986-1989
    A divat, mint a társadalmi viselkedés egyik szabályozója. TS/3, program Tömegkommunikációs Kutató Központ, BME Szociológia Tanszék
1985-1986
    Újságírók az ipariforma-tervezésről. OMFB Tömegkommunikációs Kutató Központ
1984-1987
    Az ipari formatervezés jelentősége a vizuális kommunikációban. OMFB Tömegkommunikációs Kutató Központ
1984-1986
    Kulturális intézmények tárgyi ellátottsága. Művelődéskutató Intézet
    Az egészségügyi felvilágosítás és a tömegkommunikáció. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1984-1985
    Terítési kultúra. OMFB-IFTI
1984
    Amatőr képzőművészet Magyarországon. Népművelési Intézet
1983-1985
    Az ipariforma tervezés és a tömegkultúra. OMFB-IFTI
    Ipariforma-tervezés a szilikátiparban, a textiliparban és a cipőiparban. OMFB Tömegkommunikációs Kutató Központ
1983-1986
    A plakátok, mint vizuális tömegkommunikációs eszközök. Tömegkommunikációs Kutató Központ
    Közlekedéskultúra. Viselkedési minták. KPM-Tömegkommunikációs Kutató Központ
    Vizuális tömegkommunikációs eszközök Mosonmagyaróvárott. Nyilvános terek. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1983-1984
    "Leszokni nehéz". Egy televíziós sorozat hatásvizsgálata. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1982-1985
    A televízió képzőművészeti és iparművészeti műsorainak értékstruktúrája. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1982-1984
    A tömegkommunikációs eszközök - film és televízió - környezet és tárgykultúrájáról. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1982-1983
    Gyerekek a TV Híradóról, Tömegkommunikációs Kutató Központ
1980
    A fotó közművelődési funkciója. Magyar Fotóművészek Szövetsége és Tömegkommunikációs Kutató Központ
     Idegenek képe 12 éves gyerekek képalkotásában. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1979-1980
    Könyvek a lakásokban. Könyvtártudományi és Módszertani Központ
    Fotók a lakásokban. Magyar Fotóművészek Szövetsége
1979
    A bútorvásárlás és a tömegkommunikációs eszközök. Magyar Hirdető
1978-1979
    Vizuális tömegkommunikációs eszközök a lakásban. MRT Tömegkommunikációs Kutató Központ
    Budapesti közterek és a vizuális tömegkommunikációs eszközök. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1976-1978
    A formatervezett lakáskultúra a tömeges telepszerű lakóházakban. Ipari Formatervezési Tanács
1976-1977
    Lakáskultúra - tárgykultúra. BUBIV-Népművelési Intézet
A televízió hatása a gyerekek vizuális szemléletére. MRT Tömegkommunikációs Kutató Központ
1975-1978
    Vizuális próbák. Festménybefogadási folyamat. Népművelési Intézet Kultúrakutató Osztály
1975-1977
    Képzőművészeti ízlés (a képzőművészeti ifjúsági művésztelepek), Népművelési Intézet
1975-1976
    Amatőr képzőművészet Magyarországon. Népművelési Intézet
1974-1977
    Képzőművészek művésztelepeken, Magyar Képzőművészeti Szövetség
1972-1979
    Lakáskultúra -vizuális kultúra, lakberendezési szokások, Népművelési Intézet Kultúrakutató Osztály
1972
    Kísérleti kiállítások a Miskolci Galériában, Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
1971-1973
    Hat-tízéves gyerekek vizuális szemlélete. A gyerekrajz, mint vizuális nyelv. MTA Pszichológiai Intézet
1971-1972
    A Diósgyőri Vármúzeum és a Miskolci Képtár közönsége, Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
1970-1972
    Képzőművészek és a társadalom (mélyinterjúk és szociológiai tesztek 160 képzőművésszel). MTA Művészettörténeti Kutató
1970-1971
    Kísérleti kiállítások a Nemzeti Galériában. I-II. Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
    Múzeum és közönsége. Szociológiai vizsgálat három budapesti múzeumban. Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
1970-1974
    Múzeumlátogatási szokások és festészeti ízlés. Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztályól
1969
    Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről, Népművelési Intézet
    Amatőr képzőművészek Magyarországon, Népművelési Intézet

Tudományos közéleti tevékenység

2009-
Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja 

2005
Magyar Kommunikáció Társaság
Vizuális Kommunikáció Pszichológiai Doktori Iskola

2004-
VEAB Kommunikációs Munkabizottság elnöke

1999-
Farkas István kuratórium elnöke
INSEA, ECHA, AISL nemzetközi szervezetek

1997-
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány Kuratórium elnöke
MTA Köztestület

1996-
Magyar Szemiotikai Társaság
Magyar Filozófiai Társaság
Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

1995-
Association Internationale des Arts Plastiques
European Sociological Association
International Sociological Association

1990-1999
Országos Tudományos Diákköri Tanács Társadalomtudományi Szekció elnöke

1989-
Magyar Szociológia Társaság elnökségi tag, a Kultúra és Művészetszociológia Szakosztály (alapító) elnöke,

1989-1998
Mozgókép és befogadás Alapítvány Kuratórium

1985      
International Council of Societes of Industrial Designes

1984-1994
OMFB Ipari Formatervezési Tanács Szakmai Bizottság

1981-1990
ÉTE Vizuális Bizottság,

1976-
Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség

Publikációk

Tankönyvek

2010
Müvészettörténet 19-20.század (Rajkó Andreával közösen), Typotex Kiadó

 

2009
Művészettörténet a kezdetektől a 19.századig (Rajkó Andreával közösen), Typotex Kiadó
2008
Szociológia mérnököknek (szerk. bev.) Typotex Kiadó, (208 old).
2007
Szociológia közgazdászoknak (szerk. bev.) Typotex Kiadó (310 old).
2006
Szociológia (szerk., bev.) Typotex  Kiadó, (208 old).
Média és társadalom (szerk. Szakadát Istvánnal) Műegyetemi Kiadó (381 old).
1993, 1999   
Művészetszociológia (I. A vizuális művészetek szociológiája, II., Vizuális kommunikáció), Tankönyvkiadó (237, 373 old).
1993, 1999   
Látvány, amelyben élünk, BME Kiadó (174 old).
 

 

Könyvek
2013
Képzőművészet és kommunikáció, Typotex Kiadó (212 o.)
Képekről  7 képelemzés, Arnolfini Archívum, Paperback 29 (89 o.), online: http/books.arnolfini.hu
2012
Képekről 11 képelemzés, Arnolfini Archívum, Paperback 28 (89 o.), online: http/books.arnolfini.hu
2011
Micsoda útjaim...,Arnolfini Archívum, Paperback 26 (89 o.), online: http/books.arnolfini.hu
Voltak nekem..., Arnolfini Archívum, Paperback 27 (69 o.), online: http/books.arnolfini.hu
2010
Berczeller Rudolf Rezső, monográfia, Kieselbach Galéria és Aukciós ház, (180 o.), online:  http://www.kieselbach.hu
2009
Más-kor. Festők, képek, kiállítások. Gondolat Kiadó (440 o.)
2008
Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben (Orbán Annamáriával közösen) Gondolat Kiadó, (675 old)
2007
Művész-mű-befogadó. Képzőművészet és szociológia, Gondolat Kiadó (140 old).
2006   
Emlékkavicsok. Holocaust a magyar képzőművészetben 1938-1945, Glória Kiadó (363 old).
2004       
A magyar művészetszociológia története, 1900–1990 kézirat, (428 old)
2003   
Gábor Mariann monográfia, Glória Kiadó 132 o.
A lakáskultúra története, Balassi Kiadó 270 o.
A Holdfestőnő, Arnolfini Kiadó, 74 o.
2002
István Farkas, Fondazione István Farkas 184 o.(olasz nyelven)
2001       
Önarcképek. A művész szerepváltozásai. Palatinus
2000   
Bolmányi Ferenc. Enciklopédia.
Asszonysorsok a 20. században. (Szerk., bev. Balogh Margittal közösen).
1999       
István Farkas. Arthis (angol).
"Pompázik fénnyel a ház…" Képes lakásbelső-történet. Balassi.
Jorgosz Tzorzouglu. Athén.
1995
Paul Hargittai. Arthis (angol és magyar nyelven)
Németh Géza. Körmendi Galéria (angol és magyar nyelven).
Józsa Péter Emlékkönyv. BME Szociológia Tanszék (vál., szerk. tan.).
1994       
Farkas István nagymonográfia,  Arthis Kiadó.
1993       
Föld-hajó. Képzőművészeti esszék. Liget (Liget-könyvek).
Ország Lili nagymonográfia. Arthis Kiadó.
1987       
Lakberendezési szokások. Magvető (Gyorsuló Idő sorozat).
1984       
A viselkedéskultúráról. Kossuth (vál., szerk., bev.) (Vélemények, viták sorozat).
1982       
A vizuális kultúráról. Kossuth (vál., szerk., bev.) (Vélemények, viták sorozat)
Klaniczay G. – S. Nagy K. (szerk.): Divatszociológia. I–II. TK (Membrán sorozat).
1981    
Lakásmód, lakáskultúra Telkibányán, 1975–1978. NPI.
1980       
Chagall. Gondolat Kiadó (Szemtől szemben sorozat).
Eredmények a lakáskultúra vizsgálatból 1974–1978. NPI.
1979   
Péter Vladimir, Corvina Kiadó, (Műtermi sorozat( (78 old)
Farkas István. Képzőművészeti Alap Kiadó.
1977   
Deim Pál, Képzőművészeti Alap Kiadó, (Mai Magyar Művészet sorozat) (62 old.)
1975   
Festmény és nézője, NPI, (128 old).
1971   
Anna Margit, Képzőművészeti Alap Kiadó, (Mai Magyar Művészet sorozat) (47 old).
 
Kötetben megjelent írások
A Világirodalmi Lexikonban, az Esztétikai Lexikonban, a Kulturális kisenciklopédiában és a Pedagógiai Lexikonban mintegy százhatvan szócikk.
2008
A második generáció, 1946-1966, in: Miszlivetz Ferenc (szerk.): Hankiss 8 van? Találjuk ki …, Savaria University Press.
2005   
Tanszékünk-1998 óta, in. Társadalmi Térben, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 17-23.
2003       
Vizuális kommunikáció. In Bálványi H. (szerk.): Látás és szemléltetés. Balassi.
Ország Lili: Írás a falon. Töredékek. Miskolci Galéria.
2001       
Szimbólumok a kortárs magyar festészetben. In Kapitány Á. – Kapitány G. (szerk.):             Magyarságszimbólumok. Osiris.
2000       
A Hunyadi tér három arca. In Spéder Zs. – Tóth P. P. (szerk.): Emberi viszonyok. Századvég.
Változások a 90-es években a családi viszonyokban. Szociális és Családvédelmi Minisztérium kötetében.
1999       
Asszonysorsok, művészsorsok a 20. századi magyar képzőművészetben. In Asszonysorsok a 20. században. BME.
1997
"Színlelt kapitalizmus". Változások a Terézvárosban. MTA Politikatudományi Intézet Szimbolikus és diszkurzív politika konferencia-kötetében.
Öngyógyító kreativitás. A KÚT Elhúzódó társadalmi traumák konferencia-kötetében.
Nők a magyar képzőművészetben. Női szerepek (Petőfi Irodalmi Múzeum) konferencia-kötetében, Szerep és alkotás, Debrecen.
1996
Ország Lili ikonképei. In Pintér J. (szerk.): „…mennyire hátra van még az ember”.  ELTE, 160–163.
A tévé hatása a gyerekek vizuális szemléletére. In Kárpáti A. (szerk.): Vizuális képességek fejlődése. Nemzeti Tankönyvkiadó.
A magyarországi szociológia elmúlt negyedszázadáról. Az idő az életmódban. Békési Műhely.
1995       
A vizualitás mint korunk gyermekbetegsége. In Kárpáti A. (szerk.): Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó.
1993       
A vizualitás mint korunk gyermekbetegsége. In Lőrincz J. (szerk.): Szó-művészet-társadalom. Múzsák Könyvkiadó.
A festmények szereplői és gesztusok. (Gabnai K. szerk.) (Oskola program sorozat), 64–70.
A kultúraközvetítő intézmények külseje, belseje. In T. Kiss T. (szerk.): A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Gödöllő.
A templom vizuális szimbolikája. In Kapitány Á. – Kapitány G. (szerk.): "Jelbeszéd az életünk". Osiris–Századvég.
1992
Hová lettek az írástudók? A kor lelke. Liget, 170–184.
1989
A képregény mint tömegkommunikációs eszköz. In Rubovszky K. (szerk.): A képregény. Gondolat (Pro és Kontra sorozat).
1987       
A tárgyak közvetítette értékekről. In Hoppál M. – Szecskő T. (szerk.): Értékek és változások. TK (TK Műhely 4.) 169–178.
A budapesti mozik állapotáról. Közönség, mozi és egy film. FÖMO Elméleti és módszertani Osztály, 95–136.
1985       
Tájékoztatás képzőművészeti vizsgálatokról. Művészet–szociológia–közönség. Múzsák.
A terítési kultúra környezetformáló szerepe. A komplex étkezési terítésrendszer fejlesztése. OMFB IFTI.
1984
Lakberendezésünk két alapmodellje: a paraszti és a polgári lakberendezési mód. In Szecskő T. (szerk.): Életmód: modellek és minták TK.
1983
Művészet-szociológia-közönség, Múzsák Kiadó.
1982
Az ünnepek vizuális kellékei. In D. Hoffmann M. – Szilágyi E. (szerk.): Ünnepek a mai    
magyar társadalomban TK, 93–120.
1981
A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. In Niedermüller P. (szerk.): Folklór, társadalom, művészet. NPI, 131–156.
1980
Tanulmányok az esztétikai nevelésről. In Poszler Gy. (szerk.): Az esztétikai nevelésről.  Kossuth, 327–339.
1979, 1981   
Ipari formák és formarendszerek közízlést, ízlésszinteket, ízlésállapotokat alakító hatása. OMFB IFTI.
1978–1987
Az ipari formatervezés jelentősége a vizuális kommunikációban. In Zsennyei Műhely.
1976
Szentképek és kegytárgyak a lakásokban. In Írószemmel 1976. Kossuth, 233–249.
Sokszorosított kiadványok
1998       
Vizuális nevelés – médiapedagógia. Soros Alapítvány.
1991       
Városi közterek – vizuális kommunikáció. BME Szociológia Tanszék.
1988       
Kulturális intézmények tárgyi ellátottsága. Művelődéskutató Intézet.
1987       
Vizuális kommunikációs eszközök Mosonmagyaróvárott és környékén. TK.
1985       
Az egészségügyi felvilágosítás közönsége. TK.
1984
S. Nagy K. - Tölgyesi J.: Hallgatói vélemények a "Tövisek és virágok" című rádióműsorról.         Tömegkommunikációs Kutató Központ.
Újságírók a közlekedésről. TK.
1982
A mindennapi vizuális kultúráról a lakberendezési szokások alapján. TK.
1980
Külföldiek és idegen országok képe a gyermekrajzokon TK.
Vizuális tömegkommunikációs eszközök. TK.
A városi közterek és a tömegkommunikációs eszközök. TK.
1979
Lakásmód, lakberendezési szokások. Népművelési Intézet.
Lakásmód, lakberendezési szokások. Módszertan. Népművelési Intézet.
Eredmények a lakáskultúra vizsgálatból. Népművelési Intézet.
1978
Adalékok a festészeti ízléshez. (Festmény és nézője). Népművelési Intézet.
A formatervezett lakáskultúra a tömeges telepszerű lakóházakban. OMFB IFTI.
1977       
Közművelődési tevékenység munkásszálláson. Népművelési Intézet.
Nagy K. - S. Nagy K. - Vitányi I.: Múzeum és közönség. Szociológiai vizsgálat a Magyar Nemzeti Múzeumban, Múzeumi Módszertani Központ.
A televízió hatása a gyerekek vizuális szemléletére. MRT–TK.
Bodnár Sz. - Lerch G. - S. Nagy K.: Ízlésvizsgálat a XIII. kerületi Szegedi úti női munkásszálláson. (Vizuális próba). Népművelési Intézet.
1976       
Család és lakás. A lakáskultúra a családstruktúra tükrében. Népművelési Intézet.
1973
Múzeumlátogatási szokások és festészeti ízlés. Népművelési Intézet.
1971       
Makara P. - S. Nagy K. - Vitányi I.: Szociológiai vizsgálat három múzeumban. Művelődésügyi Minisztérium.
 
Folyóiratokban, hetilapokban megjelent írások
2008
A második generáció Kiállítás a 2B Galériában, Élet-és  Irodalom
Az elveszett nemzedék, Élet-és  Irodalom
A képzőművész-pálya mint asszimilációs lehetőség a 19. század végén, 20. század elején Budapesti Negyed 2008 IV. negyedév.
Németh Gézáról megjelent monográfiában több tanulmány, Körmendi Galéria (angolul is).
2006
Mózes Katalin különös világa, Élet és Irodalom, július 28. 3.o.
Mózes Katalin rejtélyes világa, Maktár, 6-7.sz. 32-33.o.
Hiperrealizmus és gesztusfestészet, Maktár, 4.sz. 22-23.o.
2005
Farkas István elfogadottsága - elfogadhatatlansága. The Acceptance or Unacceptability of István Farkas. Farkas István Emlékezete IV. Szekszárdi Festészeti Triennálé, Katalógus-előszó.
A IV. Szekszárdi Festészeti Biennálé megnyitója, Art Fórum 32-35.o.
2003
Rekviem. Ország Lili festészete. Újholnap, 11.sz.
2002
A hajó, The Ship. Magyar Festők Társasága. Vigadó Galéria, Katalógus.előszó.
2001       
30 szócikk a Kortárs magyar művészeti lexikonban. Enciklopédia Kiadó.
Egy - a káosz renddé alakítása. Árnyékkötők, 30–31., 7–10.
A médiát is tervezni kell. Világgazdaság.
Halmy József kiállítása elé. Északmagyarország.
Árnyékkötődések. Katalógus-előszó.
Gerlóczy Sári: Társasmező. Élet és Irodalom.
Kováts Borbála. Katalógus-előszó.
2000       
Az "Univerzum töredékei". Új Művészet, 19–23.
Ország Lili leveleiből. Múlt és Jövő, 3-4. sz.
1999       
Bolmányi Ferencről. (1969–1990). Múlt és Jövő, 66–76.
1998       
Telkibánya, 1977. Beszélő, 78–83.
Az életút, a hétköznapi élet, a mindennapok fontossága. Kultúra és Közösség.
Vizuális kultúra, vizuális kommunikáció. Soros Alapítvány (CD-ROM).
1997       
Az École de Paris és a "bevándorlók". Múlt és Jövő, 52–58.
"Az elfajzott művészet"-ről. Múlt és Jövő, 117–123.
1996       
A múlt és a jelen karikaturistái, Szombat, 26–27.
Thury Levente amerikai kiállításának visszhangja. Szombat, 41.
Interjúkészítés videokamerával (módszertani kísérlet). Jel-Kép.
Van-e magyar zsidó képzőművészet? Múlt és Jövő.
A fogyasztási szokások változása a hetvenes években és napjainkban. Replika.
1995       
Ábrahám és a három angyal. Pannonhalmi Szemle.
A szent család az angyallal. Pannonhalmi Szemle, 3.sz.
Demeter István, a pap festő. Új Művészet, 4.sz.
1994       
Ország Lili angyalai. C.E.T., 63–66.
Idézeteink. Liget, 19.
A festészet és a befogadói magatartás. Társadalmi Szemle, 63–69.
1993       
A mindennapi kultúra kutatása a szociológiában, Replika, 26.sz.  148–153.
Lefegyverzett ellenséges erők. Egy dokumentumfilm vizuális eszközeiről. Filmkultúra,11–13.
Jeruzsálem? Múlt és Jövő, 25–34.
Farkas István boszniai rajzai. Múlt és Jövő, 95–99.
Farkas István. Liget, 89–91.
Farkas István 1887–1944. Valóság, 74–84.
A szirakuzai bolond. Farkas István festményéről. Mozgó Világ, 96–101.
Rembrandt rajzai. Liget, 32–34.
A világ képzelőerő. Élet és Irodalom.
Képzőművészek a hetvenes–nyolcvanas években. Társadalmi Szemle.
Fogyasztás és lakáskultura Magyarországon a hetvenes években, Replika 26.szám
1992       
Jeromos, a modern európai értelmiségi. Café Bábel, 47–60.
Önarcképek. Café Bábel, 19–26.
Clea Vignando és Szász Pál. Új Művészet, 71–72.
Föld-hajó. Liget, 91–93.
A háromkirályok, avagy a napkeleti bölcsek története, Liget, 85–94.
Farkas István érett korszaka, Kommentár, 23–31.
Ámos Imre szolnoki vázlatkönyvéről, Szombat, 40–41.
1991       
Nap-hold-arc. Liget, 63–70.
Krisztus sírba tétele. Liget, 127–134.
1990       
Voltak ünnepek? Kulturális identitás az 1945 után született zsidó nemzedéknél. Valóság, 6. 96–106.
Hová lettek az írástudók? Liget, 3. 21–25.
A tolmács. Liget, 4. 42–46.
Judás csókja. Liget, 1. 60–64.
Ország Lili fotokollázsai, nyomatkollázsai. Fotóművészet, 4.
Ország Lili szürrealista korszaka 1952-1957, Műhely, 90–95.
Ország Lili és október 23. Igazság.
Fehérek és feketék (Anna Mark a Vasarely Múzeumban). Magyar Napló, 13.
Váli Dezső táblaképei az Ernst Múzeumban. Magyar Napló, 14.
Vallás, életforma, építészet (Magyarországi zsinagógák). Magyar Napló, 13.
1989       
Van-e és mi a kép a 20. században? In Újhold-Évkönyv, 2. 344–354.
A vizuális szennyeződésről. Vigilia, 10.
Filmen kívüli tényezők a moziba járási szokásokban. (Elemzés, következtetés és ötletek). Kultúra és Közösség, 2. 97.
Zsidó motívumok Ország Lili festészetében. Múlt és Jövő, 2, 98–102.
Ország Lili Madonnái. Liget, 2. 89–92.
Voszpominanyije o Lili Ország. Vengerszkije Novosztyi, 3, 9., Hungarica, 2, 213.
Szent Anna harmadmagával. Liget, 4. 44–50.
1988       
A lakásbelsők és az életmód. Szakszervezeti Szemle, 8–9, 56–62.
A tárgyak rendszere (recenzió Jean Beaudrillard könyvéről). Jel-Kép, 2.
Kiállítási vendégkönyvben lapozgatva. Jel-Kép, 2.
A vizualitás mint korunk gyermekbetegsége. Jelenkor, 461–464.
R. úr önarcképei. In Újhold-Évkönyv, 2. 277–291.
"Józan ésszel nehezen érthető…" Milyen kultúraközvetítő a kulturálatlan iskolai környezet? Ifjúsági Szemle, 3.
Ország Lili labirintusai. Jelenkor, 6.
Jüdisches Museum in Budapest. Pannonia, 2. 47–48.
Dokumentumok Ország Lili életéről, munkásságáról. Ars Hungarica.
1987       
Mindennapi kultúránkról. Kultúra és Közösség, 5, 30–35.
A kirakatokról. Jel-Kép, 3, 51–58.
A polgári lakáskultúra ürügyén a zsidóságról. Kultúra és Közösség, 6, 90–95.
A gyógyító művésze, (recenzió Mérei Ferenc „Vett a füvektől édes illatot” című     könyvéről). Jel-Kép, 4, 191.
Zűrzavar az utcán. Fotóművészet, 2, 19–20.
1986       
A fiatalabb korosztályok lakáskultúrájáról. Ifjúsági Szemle, 53–63.
Kulturális egyenlőtlenségek. Utasi Ágnes: Életstíluscsoportok, fogyasztási preferenciák (recenzió), Jel-Kép, 175–176.
A képregény mint tömegkommunikációs eszköz. Jel-Kép, 79–82.
Képes kalauz. Erős László: Képeslapok könyve (recenzió).
Most éppen a poszter. Kritika, 8–9.
Két kiállítás mindennapi tárgyainkról. Művészet, 49–51.
Zsennyei Műhely, 1985. Művészet.
A kulturális intézmények tárgyi ellátottsága. Kultúra és Közösség, 37.
Kabalisztikus tárgyak. Kultúra és Közösség, 29–38.
Moziállapotok. Filmkultúra, 60–63.
Amiről a divat beszél. Jel-Kép, 76–82.
1985       
Ipari vezetők az ipari formatervezésről és a formatervezőkről. Ipari Forma, 6–7.
Tárgyakról és értékekről. Magyar Hírlap.
A művelődési házak külső képe. Népművelés, 17–21.
Vizuális kommunikáció Mosonmagyaróvárott és környékén. Kultúra és Közösség, 73–83.
Törődjenek többet egészségünkkel! Jel-Kép, 4, 55.
"Művészet és mesterség" avagy a tárgyak jelentésrétegeiről. Jel-Kép, 37–40.
A lakás térkihasználása, a tárgyak jellege és elrendezése mint a kulturális különbségek mutatói. Társadalomkutatás Bulletin, 147–186.
Jelenlegi életszínvonal és az ízlés összefüggései a lakáskultúrában. Textilipari Tervgazdaság, 62–69.
Újságírók az ipari formatervezésről. Jel-Kép, 45.
A kultúra szociológiája. Kloskowska, A.: Kultúrszociológia (recenzió). Jel–Kép, 180.
Továbbgondolható lélektan. Mérei Ferenc: Lélektani napló I–III. kötet (recenzió). Jel-Kép, 161–162.
A valóság és képmása. Montvai Attila: Fotográfia és kultúra (recenzió). Jel-Kép, 178.
Molnár István. Óvodai Nevelés, 142–143.
Irsa Katalin. Óvodai Nevelés, 214–215.
A művelődési házak külső képe. Népművelés, 8, 17–21.
1984       
Televíziósok a tévé képzőművészeti műsorairól, Művészet, 35–39.
Életünk tükre a lakás. Élet és Tudomány, 18., 22., 33., 38., 51.
1982       
Ember és környezete. Jel-Kép, 151–153.
A televízió és a képzőművészet. Művészet, 10–12.
Az ajándéktárgyakról. Kultúra és Közösség, 105–109.
A mindennapi vizuális kultúra kutatásról. Társadalomtudományi Intézet Bulletin, IV. 23–42.
Johannes Itten: A színek művészete (recenzió), Módszertani Füzetek, 56–57.
Irsa Katalin grafikái, Somogy, 96–97.
1981       
Museums and the Mass Media. Jel-Kép.
A fotó és a közművelődés. Kultúra és Közösség, 30–36.
"Ki az utcára!" Majakovszkij: Oroszország, a művészet és mi (recenzió). Jel-Kép, 164–165.
Fotó mindenütt - csak nem a helyén. Jel-Kép, 69–72.
A képek nyelve. Almásy Pál: Képírás, sajtófotó, (recenzió). Jel-Kép, 152–153.
Vélemények, viták! a Kossuth Kiadó új sorozatáról. Módszertani Füzetek, 43–45.
1980       
Budapesti közterek. Művészet, 36–40.
Közterek. Kultúra és Közösség, 75–80.
Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája (recenzió). Szociológia, 477–479.
Kulturális kereskedelem és kommunikáció a köztereken. Jel-Kép, 150–158.
Fotók a falon. Jel-Kép, 106–115.
Lakótér és környezetesztétika. Lakótelepi lakások. Művészet, 12–15.
A mindenkinek szóló, érthető művészet. Módszertani Füzetek, 2, 43–44., és Jel-Kép, 175–176.
A Kaleidoszkóp-sorozatról. Valóság, 108–112.
A látás nyelve. Jel-Kép, 175–176.
Levelezőlapok, a képi kultúra közkatonái. Jel-Kép, 88–93.
1979       
Lakószoba-festészet (képek a lakásban). Művészet, 24–27.
Montázsfalak. Rádió és Televízió Szemle, 79–93.
Kiállításlátogató típusok. Magyar Pszichológiai Szemle, 50–63.
A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. Rádió és Televízió Szemle, 102–112.
A gyerekrajz, mint életmódmutató. Rádió és Televízió Szemle, 29–36.
1978       
Giccstermelés házi használatra. Világosság, 309–319. és Látóhatár, 202–227.
Zsidó temetők Észak-Magyarországon. Művészet, 22–23.
Csibra I. - Szerdahelyi I.: Esztétikai alapfogalmak. Kis enciklopédia, (recenzió). Ars Hungarica, 168.
Pintér Zoltán: Művészet és realizmus (rezenzió). Ars Hungarica, 168.
1977       
Képzőművészet, kiállítások, közönség. (A művészeti ismeretterjesztés, ízlésfejlesztés és egy felmérés tanulságai). Napjaink.
A „szent-sarok” tegnap és ma. Művészet, 10–11.
Tárgyegyüttesek, tárgyközösségek. Kultúra és Közösség.
Múzeumok és tömegkommunikációs eszközök. Rádió és Televízió Szemle, 102–111.
Társadalmi státus és lakásmód. Mozgó Világ, 41–49.
Vizuális tömegkommunikációs termékek a lakásban. Rádió és Televízió Szemle, 97–106.
Lakáskultúra – vizuális kultúra. Kultúra és Közösség, 81–88
Lakáskultúra Telkibányán. Kultúra és Közösség, 81–89.
1976       
Szentképek és kegytárgyak a lakásokban. Világosság, 387–391.
Tárgyegyüttesek, tárgyközösségek. Kultúra és Közösség, 86–96.
A televízió és a rádió helye a lakásokban. Rádió és Televízió Szemle, 58–69.
Társadalmi státusz és lakásmód. Mozgó Világ.
A TV hatása a gyerekek vizuális szemléletére. Rádió és Televízió Szemle, 81–85.
Amatőr képzőművészet. Népművelés, 1, 19–20., 2, 28–29., 3, 19–20.
Ki az amatőr képzőművész Magyarországon? Kultúra és Közösség, 62–68.
Scheiber S.: Folklór és tárgytörténet I–III. című könyvéről (recenzió). Ars Hungarica, 162.
1975       
A múzeumi kultúra. Látóhatár.
Egy művésztelep közművelődési funkciója. Népművelés, 20–21.
Közönségvizsgálat a Nemzeti Galériában. Budapest, 18–19.
Választások és elutasítások. Kultúra és Közösség, 80–88.
Tájékoztatás képzőművészeti vizsgálatokról. Művészet, 34–35.
Nagyatádi Faragó Alkotótelep. Somogy, 91–95.
Zsidó motívumok a 20. század magyar festészetében. Zsidó Évkönyv, 277–286.
1974
Ez is, az is – Hozzászólás Tánczos Gábor cikkéhez. Élet és Irodalom.
Munkácsy–Csontváry–Vasarely. Kultúra és Közösség, 89–99.
Lakáskultúra. Népművelés, 37–39.
Művészetszociológia vizsgálat egy iparművészeti kiállításon. Ipari Művészet, 3–8.
A múzeum funkciója. Népművelés, 32.
Ország Lili művészete. Magyar Építőművészet, 40–44.
Választások és elutasítások. A képzőművészeti ízlés tanulmányozása „kísérleti kiállítások” segítségével. Kultúra és Közösség, 80–88.
1973
A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. MRT Szemle.
Művészetszociológiai vizsgálat 22 lakásban. Ipari Művészet.
Múzeum és közönség. Népművelés, 30–32.
Műhelytitkok. Valóság, 101–104.
1972   
Beszélgetés Lakner László festőművésszel. Életünk, 69–72.
Beszélgetés Schrammel Imrével. Életünk, 369–372.
Kő, kőváros, falak, betűk, jelenvaló múlt. Napjaink.
Képzőművészeti kiállítások Gyulán, 1971. Békési Élet, 105–109.
1971       
Bábuk Anna Margit festészetében. Életünk, 366–369.
Prizma 13. Ipari Művészet, 26–27.
Faliszőnyeg és építészet. Nagyvilág, 311–312.
Elek Győri, A Peasant Painter. The Hungarian Quarterly, 200–201.
1970       
Vajda Lajosról. Életünk, 448–451.
Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről. Valóság, 5, 57–63.
Lehet-e még? Valóság, 12, 94–98.
Az ismeretlen: Vajda Júlia. Magyar Építőművészet, 3. 50–51.
Norvég művészek a Műcsarnokban. Nagyvilág, 1436–1437.
Makara P. – S. Nagy K. – Vitányi I.: Szociológiai vizsgálat három múzeumban. Budapest, 14-15.
1969       
Vasi művészportrék: Illés Árpád. Vasi Szemle, 262–235.
 
Idegen nyelvű publikációk
2006   
István Farkas Opere Grafiche, Accademia D’ Ungheria in Roma, katalógus előszó
László Lakner „real” Budapest – Berlin 1956 – 2006. Bilder aus deutschen und ungarischen Sammlungen, Collegium Hungaricum Berlin, katalógus előszó
2005   
Der Holocaust in der bildenden Kunst in Ungarn zwischen 1938 und 1945, Collegium Hungaricum Berlin, katalógus előszó
Farkas István elfogadottsága – elfogadhatatlansága. The Acceptance or Unacceptability of István Farkas. Farkas István Emlékezete IV. Szekszárdi Festészeti Triennálé, Katalógus előszó
Római holokauszt-kiállítás
Painter István Farkas collection exhibition, Budapest Historical Museum, forewords to catalogue
2004   
60o Anniversario Dell’olocausto in Ungheria, katalógus előszó
Lili Ország, London Leighton House Museum
Un olocausto dimenticato, LIBERAZIONE
2002   
Farkas, tavolozza della solitusline, Il Tempo, 15 settembre
2001   
"Reve et réalité dans la nature". Paris Katalógus előszó
1998   
Die Welt als Labyrinth. Ausstellung von Lili Ország, katalógus előszó
1996   
Géza Németh. Northem Arizona University, Art and Galleries.
1994  
The Use of Space in Flats: The Character and the Arrangement of Objects as Indicators of Cultural Differences. Periodica Polytechnica, 71-76.
1988   
Lili Ország. Budapester Rundschau.
Das Budapester Jüdische Museum. Budapester Rundschau.
The Problems of Cultural Heritage. In Essays on Contemporary Cultural Studies. London
L'impératif de nouveauté en art. Sociologie de l'Art, 36–44.
Hungarian Painters. Arizona Daily Sun, 11. 5.
Victims and Perpetrators. New York, Gat Gallery, 16–25.
1985   
Visual Culture and Mass Communication. Wien.
1982   
Photo and Mass Communication. Wien, Viseulle Kommunikation
1981   
Museums and the Mass Media. Wien, Asthetik und Kommunikation
1978   
Des livres dans notre foyer, 53 o. Centre de Méthodologie de la Bibliothegique Nationale
 
Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel
2010 
Freie Universitat Berlin
2009
Universitá degli Studi di Firenze
2008
November Art and Social Menning, Copenhagen University, Koppenhága
Május 26-28 Cultural Patterns of a Society, Berlin, Humboldt Egyetem
Április 25 Ünnepi konferencia Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 10 éves jubileuma, megnyitó és bevezető előadás
2007
Május Inaugurazione della mostra Qattro Pittrici, Accademia d’ Ungheria in Roma
Június 28 Régiók, kommunikáció, vidékfejlesztés, Nagykanizsa, megnyitó és bevezető előadás
2006
Május 19 Der groβe Ausprobierer, Collegium Hungaricum Berlin
Szeptember 8-9. Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben, megnyitó előadás
2005  
Szeptember 12-14 Holocaust a magyar képzőművészetben. Soa emlékkonferencia, Evangélikus Hittudományi Egyetem
History of Hungarian Art – Sociology, Zürich
For a sociology of art and artists, Berlin, Humboldt Egyetem
2004
A szorongó harmóniája:  Farkas István  művészete, Vonzások és taszítások c. konferencián, Magyar Rádió
Visual Culture Webster Egyetem, Bécs,
Geschlecht und Materialle Kultur, Wohnen ausgestellt – Leben in der Platte, Berlin
2003      
Everyday life and the Arts Interim Conference, Paris,
Webster Egyetem, Bécs, A (Visual Culture)
Arts, Identities and Collective Memories, Róma
Június 15-21 Stadtkulturen im Vergleich, Universitat Zürich
2002
Art and Sociology, Stocholm
2001
Szocialista realista lakásmód? Várostörténeti tudományos tanácskozás, Dunaújváros
Künstlerbildnisse und Selbsporträts, Berlin
The social character of the aesthetic Work's effect mechanism, Meaning and social communication, Berlin
The Museum and its social environment, Bécs
The birth of abstraction through the spirit of the ornament, Fondation Beyeler, "Ornament and Abstraction, Bázel
Kultikus tárgyak a modern lakásokban, Magyar Iparművészeti Főiskola és MTA Szociológiai Kutató Intézet, tudományos konferencia     
Down-kóros gyermekekkel készített rajzok, festmények, KÚT Alapítvány
2000
"Verführung zum Sein" - Symposium in Potsdam
Märchen von berühmten Künstler, Berlin
Mentalitás és monumentalitás a hétköznapokban, Dunaújváros
1999   
Asszonysorsok a 20. században, BME
Kunst im Kontext/Art in Context, University of  Vienna
ESA Conference, Amsterdam, Arts and gender
1996
István Farkas, Ausstellung im Haus Ungarn, Berlin
Nők a XX. századi magyar képzőművészetben. Női szerepek. Szerep és alkotás, Petőfi Irodalmi Múzeum
1995  
A nyilvános terek átalakulása a kilencvenes években. Színlelt kapitalizmus (Kozmetikázás a Terézvárosban). Szimbolikus és diszkurzív politika, MTA Politikatudományi Intézet
1994   
Holocaust élmény a magyar képzőművészetben, Holocaust és zsidó identitás, Budapest
1993
Vizuális kultúra -tárgykultúra -ipariforma tervezés, Országos Ipariforma Tervezési Konferencia
1992
Picture Perception -Preference -Aesthetic Experience, International Congres on Empirical Aesthetics, Edinborough
Pénz -megrendelő -művész. A vizualitás a huszadik század végén. Magyar Szociológiai Társaság Kongresszusa, Budapest
1991
Művészet, művészek és a gazdaság, Magyar Szociológiai Társaság Kongresszusa
1990
Values mediated by objects, Oxford 
A Holocaust-élmény Anna Margit festészetében, A holocaust a művészetekben, Pécs, Janus Pannonius Egyetem
Válságok válsága (művelődés- és művészetszociológia) Magyar Szociológiai Társaság kongresszusa
Építészet és társadalom, Hagyomány és érték konferencia, ECHA, Budapest
Visual Perception and Visual Creation, ECHA (The European Council for High Ability)
Home - Its Contemporary Material, Social and Axiological Aspects in Various Societies, ICSID MitteleuropäischeDesignkonferenz, Bécs
1989
Ipariforma tervezés és szociológia, Országos Ipariforma Tervezési Konferencia, Budapest
Életmód és lakásmód összefüggései, Lakás és egészség konferencia, MTA Építészettudományi Bizottsága
Wohnkultur und Plattenban, Berlin
Housing Policy in Hungary, Edinburgh
1988
Colours in the Flat; Colour Dynamics'88
1987
Lakberendezési típusok -kulturális rétegződés a térhasználat szerint; METESZ Budapest.
Építészet és szociológia; Építésztanítás, Pécs
1986
Sociologie de l'art, art de la sociologie. 4e conférence internationale sur l'Économie de la Culture, Avignon
Az ipariforma tervezés és a mindennapi kultúra, Design konferencia, Zsennyei Műhely
1985
Visual Culture and Mass Communication, Visual Communication, Bécs
A mindennapi kultúráról. Design konferencia, Zsennyei Műhely
A tárgyak közvetítette értékekről; Érték, értékkonfliktus, társadalmi változás konferencia
A képregény, mint tömegkommunikációs eszköz, Képregény-konferencia, Püspökladány
A paraszti tárgyak továbbélése, Népi bútorművesség konferencia, Debrecen
The Public for the Visual Arts in Hungary; British Broadcasting Corporation, London
The Use of Space in Flats, the Caracter and the Arrangement of Objects as Indicators of Cultural Differences, IFHP Congress
The Public for the Visual Arts in Hungary, ICOM, London
1984   
Ifjúság és lakásmód. A montázsfalakról. Ifjúsági Rádió, Siófok
A formatervezés és az életmód kérdései; Országos Ipari Formatervezési Konferencia
Visuelle Kommunikation, Mass-Média konferencia; Bécs
Lakáskultúránk két alapmodellje; Életmód: minták és modellek, Visegrád
Mindennapi kultúra. Művelődési viszonyok, Budapest
1982   
Értékek, normák a lakberendezési szokások alapján, Szociálpszichológiai Konferencia
1981   
Az ember és környezete, Szombathely    
Ästhetik und Kommunikation, Mass-Média konferencia, Bécs
1979   
Kind und Kunst, Geschichte des Zeichnen - und Kunstunterrichts, INSEA
1977   
A televízió hatása a gyerekek vizuális szemléletére, INSEA, Budapest
1976   
Lakáskultúra -vizuális kultúra. A népművészet tegnap és ma konferencia, Pécs
A művészetszociológia és a művészetek; Tokaji Irótábor
Kritik der Kunstpädagogik, Chancen und Gefahren ästhetischer Erziehung, Prága
1975   
A nagyatádi faszobrász művésztelep; Inter-Simpozyon, Nagyatád
1973   
A magyar művészetszociológia kezdetei: Jászi Oszkár; Művészettörténet és szociológia, MTA Művészettörténeti Kutató
A gyerekrajzok, mint vizuális kommunikációs eszközök, INSEAII. regionális konferencia

 

 

KIÁLLÍTÁSOK, KATALÓGUSOK

1968
Németh Géza - Rákosliget Művelődési Ház rendeztem
Ország Lilli - Rákosliget Művelődési Ház rendeztem
Illés Árpád - Budapest, VI. ker. – Hazafias Népfront rendeztem
1969
Bálint Endre Budapest, Pestimrei Művelődési Ház rendeztem
Dombrovszky István Budapest, Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiuma – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Pauer Gyula szobrai Budapest, Fiatal Művészek Klubja rendeztem
Parrag Emil festményei Budapest, Fiatal Művészek Klubja rendeztem
Pauer Gyula szobrai, Parrag Emil festményei Budapest, KFKI Klub rendeztem
Progresszív törekvésű festők és szobrászok kiállítása Rákosliget, Művelődési Ház rendeztem
Cerovszki Iván, Dobos Emőke, Donáth Péter Budapest, Eötvös Klub rendeztem
Bálint István, Bálint Marianna, Donáth Péter, Fodor József, Kaában Gábor, Kováts Albert, Metz Beatrix, Moslen Ákos, Tábot Ádám Budapest, Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiuma – rendeztem, katalógust írtam
Nagy Ottó fotói Budapest Hazafias Népfront VI. ker. Klubja – rendeztem, megnyitottam
1970
Németh Géza és Váli Dezső festők, Péter Vladimir Ötvös anyagából. Budapest, Eötvös Klub rendeztem
Dobos Emőke, Dobos Sándor, Donáth Péter, Németh Géza, Szávoszt Katalin Budapest, Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiuma – rendeztem
Pszeudo-Pauer Gyula Budapest, József Attila Művelődési Ház rendeztem
Gerlóczy Sári Budapest, Helikon Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Gerlóczy Sári Szentendre Művelődési Ház rendeztem
Illés Árpád Budapest, Fészek Klub rendeztem
1971
Kísérleti Kiállítás I. XIX. XX. századi magyar festészet Magyar Nemzeti Galéria rendeztem
Kísérleti Kiállítás II. XIX. XX. századi magyar festészet 1945 után Magyar Nemzeti Galéria rendeztem
1972
Ország Lili grafikái Diósgyőri Vármúzeum – rendeztem, katalógust írtam
Film és festmény Miskolci Galéria rendeztem
Kísérleti kiállítás Miskolci Képtár rendeztem
Prizma 13 iparművészeti csoport kiállítása Miskolci Galéria rendeztem
Tér és idő a festészetben Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
Horváth – Csemán kerámiái Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
1973
Anna Margit és Ámos Imre kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Bálint Endre kiállítása Miskolci Galéria rendeztem
Gerlóczy Sári Miskolci Galéria rendeztem
Gerlóczy Sári Szentendre Művelődési Ház rendeztem
1975
Nagyatádi Faszobrász Művésztelep Alkóti Nagyatád Művelődési Ház
Magén István Budapest, Ferencvárosi Pincetárlat rendeztem, megnyitottam
1981
Molnár István kiállítása Szeged, Ifjúsági Ház Stúdió Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Varga Éva kiállítása Szeged, Ifjúsági Ház Stúdió Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Szanyi Péter szobrai Budapest Stúdió Galéria – rendeztem, katalógust írtam
1982
Molnár István kiállítása Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár – rendeztem, megnyitottam
Irsa Katalin grafikái
1985
Váli Dezső festményei Balassagyarmat, Horváth Endre Galéria megnyitottam
Váli Dezső kollázsai és zsidó temető rajzai Budapest, Marx Károly Közgazdasági Egyetem Rajk László Kollégiuma – rendeztem, megnyitottam
Molnár István kiállítása Miskolci Galéria rendeztem
„Bogaraim" Molnár István grafikái. Miskolci Galéria, katalóguselőszó
1986
Molnár István Budapest, Marx Károly Közgazdasági Egyetem Rajk László Kollégiuma – rendeztem, megnyitottam
1992
Vojnich Erzsébet Budapest, Balassi Könyvesbolt Galériája – rendeztem, megnyitottam
1993
Németh Géza Budapest – New York 1979-1993. Németh Géza katalógusa írtam
Németh Géza számítógépes grafikái Budapest, Balassi Kiadó Galériája – rendeztem, megnyitottam
Géza Németh Arizona New York – angol nyelvű katalógust írtam
Ladányi Imre kiállítása Budapest, Vigadó Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Ladányi Imre kiállítása, Eger Ifjúsági Ház
1994
Gyulai Művésztelep 25. jubileumi kiállítása Gyula, Erkel Ferenc Múzeum – rendeztem, nmegnyitottam
1995
Hargittai Pál kiállítása Budapest, Vasarely Múzeuma – rendeztem, katalógust írtam
Gerlóczy Sári Budapest, Bálint Ház rendeztem
1996
Géza Németh Arizona, Northern Arizona University, Art and Galleries – angol nyelvű katalógust írtam
Ausstellung von István Farkas Berlin, Haus Ungarn – rendeztem, német nyelvű katalógust írtam
Csókos Györgyi Budapest, OTP Galéria – rendeztem, megnyitottam
Gerlóczy Sári Budapest Galéria rendeztem
1998
Ausstellung von Lili Országh Berlin, Haus Ungarn – rendeztem, megnyitottam, német nyelvű katalógust írtam
1999
Kováts Borbála kiállítása Budapest, Csepel Galéria – rendeztem, megnyitottam
Molnár István kiállítása Nagykanizsa, Zsinagóga –„Itt rajtad kívül senki be nem léphetett volna". Nagykanizsa, Zsinagóga rendeztem, megnyitottam
Ladányi Imre Eger, Senator Ház – rendeztem, megnyitottam
2000
Németh Géza festményei Hajdúszoboszló, Szoboszló Galéria – rendeztem, megnyitottam
2001
Németh Géza: Stációk Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
Gerlóczy Sári Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
Dárdai Zsuzsa, Kováts Borbála, Tenke István, Zsubori Ervin „Árnyékkötések” c. kiállítása Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Első Őszi Fesztivál „Mérleg” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
Halmy József kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
Kováts Borbála Katalógust írtam
Thury levente kiállítása Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria – rendeztem, megnyitottam
Ladányi Imre kiállítása Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
Saxon Szász János kiállítása,Dimenzióceruza Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
2002
Stefano Farkas, Róma, Vittorio Emanuelle, rendeztem, katalógust írtam
Gábos József Budapest, Írók Boltja megnyitottam
Első Tavaszi Fesztivál, „Mix” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
A hajó, Magyar Festők Társasága Budapest, Vigadó Galéria – megnyitottam, katalógust írtam
2003
Rekviem. Ország Lili festőművész (1926-1978) kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
Géza Németh Metamorfosi di Roma Róma, Accademia D’ Ungheria rendeztem, megnyitottam
Rekviem hét táblára Ország Lili kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Második Tavaszi Fesztivál „Idő” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
Gábor Marianne kiállítása Budapest Galéria Kiállítóháza – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
2004
Árnyékkötők retrospektív Miskolc, Városi Művészeti Múzeum – rendeztem, megnyitottam
600 Anniversario Dell’ olocausto in Ungheria Róma, Accademia D’Ungheria – rendeztem, olasz nyelvű katalógust írtam
Lili Ország London, Leighton House Museum – rendeztem, angol nyelvű katalógust írtam
Holocaust a magyar képzőművészetben 1938-1945 Budapest, Magyar Zsidó Múzeum rendeztem
Gábos József Budapest, Ferencvárosi Pince Galéria rendeztem
Gábos József Budapest, Nádor Galéria rendeztem
Ipartervesek Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Aulája - rendeztem
Zsubori Ervin számítógépes grafikái BME Klub – rendeztem, megnyitottam
Gábos József számítógépes grafikái BME Klub – rendeztem, megnyitottam
Gábos József kiállítása Nádor Galéria rendeztem.
Gábos József kiállítása Ferencvárosi Pincegaléria – rendeztem, megnyitottam
2005
Der Holocaust in der Bildenden Kunst in Ungarn zwischen 1938 und 1945. Berlin, Collegium Hungaricum – rendeztem, német nyelvű katalógust írtam
Farkas István emlékére Szekszárd, IV. Szekszárdi Festészeti Triennálé – katalógust írta, megnyitottam
Farkas István életmű kiállítás Budapest, Budapesti Történeti Múzeum – rendeztem, katalógust írtam
Gábor Marianne kiállítása Mátészalka, Szatmári Múzeum megnyitottam
2006
László Lakner „real”, Budapest-Berlin 1956-2006 Berlin, Collegium Hungaricum – rendeztem, német nyelvű katalógust írtam
Mózes Katalin 2002-2006 Budapest, Budapest Galéria Kiállítóháza – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Kováts Albert kiállítása Budapest, Art9 Galéria – megnyitottam
Mózes Katalin kiállítása Nagykanizsa – rendeztem, megnyitottam
Turcsányi Antal kiállítása Nagykanizsa – rendeztem, megnyitottam
Farkas István grafikái Szigliget, Farkas István Emlékház – rendeztem, megnyitottam
István Farkas Opere Grafiche Róma, Accademia D’Ungheria – rendeztem, megnyitottam, olasz nyelvű katalógust írtam
Lakner Zsuzsa kollázskiállítása Szigetszentmiklós, Városi Galéria – megnyitottam
Mózes Katalin: Tizennyolc Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria – rendeztem, megnyitottam
2007
Négy festőnő kiállítása: Kohner Ida, Ország Lili, Mózes Katalin, Alessandra Giovannoni Róma, Academia D’Ungheria – rendeztem, megnyitottam
Hommage Farkas István. Kováts Albert, Mózes Katalin, Németh Géza, Turcsányi Antal, Váli Dezsó festményei Szigliget, Farkas István Emlékház rendeztem
Gerlóczy Sári kiállítása Budapest, VI. ker. Manna Galéria rendeztem
Negyedik Tavaszi Fesztivál „Retro” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
2008
Németh Géza: Utazások, Körmendi Galéria - rendeztem
Turcsányi Antal, Budapest Galéria – rendeztem, megnyitottam
ANYA (Chilf Mária, Csiszér Zuzsi, Csurka Eszter, Eperjesi Ágnes, Lugossy Mária, Mózes Katalin, Szabó Eszter Ágnes, Szenes Zsuzsa), Manna Galéria – rendeztem, katalógust írtam
A második generáció (Böröcz András, Gelléri B. István, Kovács Johanna, Mózes Katalain, Révész László László, Roskó Gábor, Szabó Eszter Ágnes, Szirtes János, Valkó László, Wächter Dénes, Wevhter Ákos), 2B Galéria – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
2009
Farkas-család, Budapest, 2B Galéria, rendeztem, megnyitottam
 

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004326

 
 
 
 

Dr. Szabó Levente, egyetemi adjunktus

elérhetőségek publikációk

 

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Publikációk


 

A 2016/2017 tavaszi félévben oktatott tárgyak
 

 

Dr. Szakadát István, egyetemi docens

elérhetőségek publikációk

1982-ben matematikusmérnökként végzett a BME-n, majd 1985-ben szociológusként az ELTE BTK-n. 1999-ben megkapta a szociológiai tudományok kandidátusa minősítést. 1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének tanársegéde (1987–1994), egyetemi adjunktusa (1994–2000), egyetemi docense (2000-től). Emellett tanított az MKKE, ill. a BKE Szociológia Tanszékén (1990-1995) és a Századvég Politikai Iskolában (1991-1994). Oktatási, kutatási témái közé tartoznak a cselekvéselméletek, a politikai cselekvések, az új média, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeinek bemutatása, kutatása. Politikai szociológia területén az elsők között vizsgálta az 1945 utáni politikai elitet, elsősorban a pártnómenklatúrát. Fiatal kutatóként 1991-ben megkapta a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc-díját. Később jelentős eredményeket ért el az új médiumok megjelenése, a digitális kultúra terjedése, ill. ezek társadalmi hatásának elemzése terén Az akadémiai karrier mellett a magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva résztvett különböző kísérleti projektekben, majd csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is. 1984-87 között egyik vezetője volt az ABCD Magazin CD-ROM-os periodikának, majd részt vállalt a Matáv internetes projektjeinek tervezésében, irányításában. 2002-től a Magyar Telekom és a BME által közösen alapított Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) szakmai vezetője. Az utóbbi években különböző (NKFP- és IHM-finanszírozású) K+F-projektekben a nyelvtechnológia és más szemantikus technológiák alkalmazási lehetőségeit kutatta a konzorciumi partnerekkel közösen (a Szavak hálójában, az Adatrosta, a Szószablya, a Hunglish és a Magyar Egységes Ontológia projektekben). Részt vett a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) előkészítési folyamatában, majd a NAVA metainformációs rendszerének megtervezésében, illetve a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) koncepciójának kidolgozásában, a rendszer elindításában, továbbfejlesztésében. 2007-ben könyvet jelentetett meg az új média sajátosságairól, 'Egyben az egész' címmel. Ezután érdeklődése a játékelmélet irányába fordult, amely témában 2008-ban tankönyvet írt ('Cselekvéselmélet dióhéjban'). Főbb művei: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő Andrással. (Bp., 1989); Káderforgó (Társadalmi Szemle, 1992); A kommunista uralmi elv és a nómenklatúraelv. Kand. értek. (Bp., 1993); Politika for Windows. Magyarország. 1944– 1990. Multimédia CD-ROM. Nyírő Andrással. (Bp., 1993); A választási rendszer elemei. Mészáros Józseffel. (Választástudományi tanulmányok. Bp., 1998); Tartalom mindenek felett – infrastruktúra mindenek alatt. (Az információs társadalom felé. Bp., 2001); Magyarország politikai atlasza. 2004. Szerk. Mészáros Józseffel. (Bp., 2005). Egyben az egész (Bp., 2007), Cselekvéselmélet dióhéjban (Bp. 2008) 

Munkahelyi tevékenység
 
2002 -  szakmai vezető, MOKK
2001 - 2004  vezető kutató, Axelero Rt.
2000 -  egyetemi docens, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1999 - 2002  a BME IK Média Lab tagja
1999 - 2003  tanszékvezető-helyettes, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1999 - 2001  osztályvezető, MATÁVnet Kft./Axelero Rt. Alkalmazásfejlesztési Osztály
1998 - 1999  projektvezető, Origo Kft., majd MATÁVnet Kft.
1997 - 1998  szakértő, MATÁV Rt. Tartalom Projekt
1997 - 1998  Rajk Kollégium, vendégoktató
1994 - 2000  egyetemi adjunktus, BME Szociológia Tanszék
1994 - 1996  CD-ROM-szerkesztő, -fejlesztő, IDG Magyarország Lapkiadó Kft.
1991 - 1994  Századvég Politikai Iskola, alapító oktató
1990 - 1995  BKE Szociológia Tanszék, vendégoktató
1987 - 1994  egyetemi tanársegéd, BME Szociológia Tanszék

Végzettség
 
1980 - 1985  ELTE Bölcsészettudományi Kar, szociológia szak
1977 - 1982  BME Gépészmérnöki Kar, matematikusmérnök szak

Tudományos minősítés
 
1999  szociológiai tudományok kandidátusa

Szervezeti tagság
 
2006 -  Magyar Szociológiai Társaság tagja
2005 -  Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja
2004 -  Szerzői Jogi Szakértői Testület tagja

Díjak, kitüntetések
 
2001  a BME GTK Kiváló Oktatója
1991  Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Érdemérme

Fontosabb fejlesztések
 
2005  online atlasz, térinformatikai adatbázis, BME
2002  [origo] Voks 2002, választási adatbázis, Axelero-BME
2002  MozgóKépTár III., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
2001  MATÁV online tudakozó, Axelero-Virgo
2001  [origo] Webtárház alapozó projekt, Axelero Rt.
2000  Olimpiatörténeti adatbázis, MATÁVnet Rt.
1998-  AltaVizsla Katalógus és tezaurusz, MATÁVnet Kft.
1999-  Üzleti Negyed, gazdasági és jogi szolgáltatás, MATÁVnet Kft.
1998-  [origo] portalszolgáltatás, Origo Kft.
1991-  POLIS - politikai és társadalomstatisztikai térinformatikai adatbázis, online információs rendszer, BME SZT
1995-  MozgóKépTár, magyar filmtörténeti adatbázis, MFI
1999  MozgóKépTár V., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
1996  MozgóKépTár I., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
1996  MozgóKépTár I. online, online magyar filmtörténeti adatbázis, MFI
1994 - 1996  ABCD Interaktív CD-ROM Magazin, IDG Magyarország, szerző, fejlesztő, szerkesztő (társszerkesztő: Nyírő András)
1996  Bartók Béla CD-ROM, Magyar Rádió, informatikai szakértő
1993  Politika for Windows, multimédia CD-ROM, Aula (4 kiadás), szerző, fejlesztő (társszerző: Nyírő András)

Kutatások, pályázatok
 
2005 - 2006  MEO, NKFP2-pályázat, BME-MorphoLogic-Scriptum-ALL-MTA NYTI-SZTE konzorcium
2002 - 2005  Adatrosta, NKFP-pályázat, BME-ELTE-SZTAKI-Econet-Axelero konzorcium
2002 - 2006  A szavak hálójában, NKFP-pályázat, BME IK-Axelero konzorcium
2002  E-learning kutatás és fejlesztés módszertani kérdései, Apertus pályázat, BME-ELTE-Mimoza konzorcium
2001 - 2002  Terminus-rendező, MEH IKB pályázat, Axelero-Neumann-ház konzorcium
2001 - 2002  A deontikus logika alkalmazásának lehetőségei, OTKA, BME SZKT
2000  A Nemzeti Audiovizuális Archívum, előkészítő tanulmány, NKÖM, BME IK
1999  Konvergencia a média felől vizsgálva I., OMFB TEP, BME SZKT és BME ITTK
1999  Konvergencia a média felől vizsgálva II.,OMFB TEP Iroda, BME SZKT és BME IK
1996 - 1999  Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái, OTKA, BME SZT
1998  Kisebbségek, vallásosság területi dinamikája, OKTK, BME SZT
1995 - 1997  Ifjúság, hátrányos helyzet, képzettség, bűnözés, OKTK, BME SZT
1994 - 1995  Társadalomstatisztikai adatok területi összefüggéseinek elemzésére alkalmas térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, OKTK
1991 - 1994  A kelet-európai politikai elitek összehasonlító vizsgálata, OTKA
1991 - 1993  A tudáselittől a nómenklatúráig, OTKA, ELTE Szociológiai Intézet
1988 - 1989  Állam, politikai rendszer, modernizáció, MTA Szociológiai Kutató Intézet
1987 - 1990  Az elektronizációs kormányprogram implementációs vizsgálata, EGP
1986 - 1990  A technika befogadásának társadalmi feltételei, Társadalomtudományi Intézet

Publikációk

Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest: Typotex, 2008 (254 oldal)
Syi, A nép szavai, in: Vaskó Péter, Tóth Tünde (szerk.), A web 2.0 jövője és a szemantikus web, Budapest: Bibliopolisz Kiadó, 2008, 29-56.o.
Syi, Akarat-erő-logika, in: S.Nagy Katalin, Orbán Annamária (szerk.), Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben, Budapest: Gondolat, 2008, 50-68.o.
Szakadát István, ABCD – tíz év múlva, in: Gács Anna (szerk.), A folyóiratok kultúrája. Az elektronikus kor szemszögéből, Budapest: L'Harmattan, 2007, 116-124.o.
Syi, Egyben az egész. Egytől egyig. Budapest: Typotex, 2007.
István Szakadát, Miklós Szőts, György Gyepesi, MEO - Ontology Infrastructure. In: Gabor Magyar, Gabor Knapp, Wita Wojtkowski, Gregory Wojtkowski, Joze Zupancic, Stanislaw Wrycza (eds.) Advances in Information Systems Development: New Methods and Practice for the Networked Society, Proceedings Information Systems Development, Springer, 2007, 369-377.o.
Szakadát István, Bodó Balázs, A hálózati kooperáció gazdaságtana, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2007, 233-261.o.
Szakadát István, Politikai gazdaságtan, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2007, 213-231.o.
Mészáros József, Szakadát István, A szociológia módszertana, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2007, 279-302.o.
S.Nagy Katalin, Szakadát István (szerk.), Média és társadalom, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2006
Szakadát István, Szőts Miklós, Gyepesi György, Varasdi Károly, Ungváry Rudolf, Simonyi András, Gyarmathy Zsófia, Szaszkó Sándor, Szeredi Dániel, Meo ontológiamodell, In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2006, SZTE, 377–383.o.
Szakadát István, Új média, hálózati kommunikáció, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2006, 165-178.o.
Szakadát István, A politikai cselekvések szabályszerűségei, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2006, 99-114.o.
Szakadát István, Káderfo(r)gó, in: Kiss László (szerk.), Nómenklatúra Magyarországon (1957-1989), Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2005, 91-128.o. (az 1992-es Társadalmi Szemlében megjelent cikk rövidített változata)
Szakadát István, Réteges struktúra, alaprelációk, in: (szerk.), III. Számítógépes nyelvészeti konferencia, Szeged: SZTE, 2005
Babarczy Anna, Gábor Bálint, Hamp Gábor, Kárpáti András, Rung András, Szakadát István, Hunpars: mondattani elemző alkalmazás, in: III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Alexin Zoltán, Csendes Dóra (eds.), Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 2005, 20-28.o.
Babarczy, Anna, Gábor, Bálint, Hamp, Gábor, Kárpáti, András, Rung, András, Szakadát, István, Hunpars: A rule-based sentence parser for Hungarian, Miscellaneous publication, 2005
Szakadát István, A perem közepén, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Társadalmi térben, Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 2005, 305-321.o.
Szakadát István, Miért kell formális ontológia?, in: Magyar Távközlés, 2005/3. 39-43.o.
Szakadát, István, Knapp, Gábor, New Document Concept and Metadata Classification for Broadcast Archives, in: A.G. Nilsson et al. (eds.), Proceedings of the Fourteenth International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Springer, Mészáros József, Szakadát István (szerk.), Magyarország Politikai Atlasza 2004, Gondolat Kiadó, 2005
Speiser Ferenc, Mészáros József, Szakadát István, Tér-kép(elem)zés, in: Mészáros József, Szakadát István (szerk.), Magyarország Politikai Atlasza 2004, Gondolat Kiadó, 2005
D. Tikk, Zs.T. Kardkovács, G. Magyar, A. Babarczy, I. Szakadát, Natural Language Question Processing for Hungarian Deep Web Searcher, in: Wilfried Elmenreich, J. Tenreiro Machado, Imre J. Rudas (eds.), Intelligent Systems at the Service of Mankind, Volume 2, Augsburg, Germany: UBooks, 2005.
I. Szakadát, L. Lois, G. Knapp, New Methods for Enhancing the Effectiveness of the Dublin Core Metadata Standard Using Complex Encoding Schemes, in: Vasilecas, O., Caplinskas, A., Wojtkowski, G., Wojtkowski, W., Zupancic, J., Wrycza, S. (eds.), Information System Development: Advances in Theory, Practice, and Education, Springer, 2005, pp.365-375.
Z. Dezső, E. Almaas, A. Lukács, B. Rácz, I. Szakadát, A.L. Barabási, Fifteen Minutes of Fame: The Dynamics of Information Access on the Web, in: ArXiv, http://arxiv.org/abs/physics/0505087, 2005.
Bodó Balázs, Szakadát István, Nyílt szoftverek, nyílt archívum, nyílt hozzáférés 3., in: Magyar Távközlés, 2005/3., 7-10.o.
György Péter, Knapp Gábor, Szakadát István, Nyílt szoftverek, nyílt archívum, nyílt hozzáférés 2., in: Magyar Távközlés, 2005/1, 4-7.o.
Szakadát István, Reláció, szintaktika, szemantika, in: TMT, 51. évf., 2004/12, 531-540.o.
Bodó Balázs, Szakadát István, Nyílt szoftverek, nyílt archívum, nyílt hozzáférés 1., in: Magyar Távközlés, 2004/3., 2-5.o.
Halácsy Péter, Kornai András, Németh László, Rung András, Szakadát István, Trón Viktor, Varga Dániel, Hunglish: nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító in: Alexin Z., Csendes D. (szerk.), II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Informatikai Tanszékcsoport, 81-84.o.
Babarczy Eszter, Halácsy Péter, Szakadát István, Keresés, relevancia, bizalom, autoritás a hálózaton, in: Magyar Távközlés, 2004/2., 10-13.o.
Szakadát István, Hierarchia, in: Helmich Dezső, Szántó Zoltán (szerk.), Metodológia, társadalom, gazdaság. Im memoriam Bertalan László, Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2004, 139-166.o.
Halácsy, P., Kornai, A., Németh L., Rung A., Szakadát I., Trón V., Creating open language resources for Hungarian, in: Proceeding of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2004), 2004.
László Németh, Viktor Trón, Péter Halácsy, András Kornai, András Rung, István Szakadát, Leveraging the open-source ispell codebase for minority language analysis, in: Proceedings of SALTMIL 2004, 2004.
Domonkos Tikk, Zsolt T. Kardkovács, Gábor Magyar, Anna Babarczy, and István Szakadát, Natural language module of a hungarian deep web searcher, in: IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application, Budapest, Hungary, 2004, pp. 73–77
Domonkos Tikk, Zsolt T. Kardkovács, Zoltán Andriska, Gábor Magyar, Anna Babarczy, István Szakadát, Natural language question processing for hungarian deep web searcher, in: W. Elmenreich, W. Haidinger, T. Machado (eds.), 2nd IEEE International Conference on Computational Cybernetics, ICCC 2004, (Vienna, Austria), 2004, pp. 303–309. (ISBN 3-902463-01-5)
Halácsy, P., Kornai, A., Németh L., Rung A., Szakadát I., Trón V., A Szószablya projekt, in: Proceedings of the 1st Hungarian Computational Linguistics Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
Halácsy, P., Kornai, A., Németh L., Rung A., Szakadát I., Trón V., The Szoszablya Project, in: Proceedings of the 1st Hungarian Computational Linguistics Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
Halácsy, P., Kornai, A., Németh, L., Rung, A., Szakadát, I., Trón, V., Szógyakoriság és helyesírás-ellenőrzés [Word frequency and spell-checker accuracy], in: Proceedings of the 1st Hungarian Computational Linguistics Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2003, pp.211-217.
Szakadát István, Keresőrendszerek a weben, in: PKI Tudományos Napok, 2003, Budapest: Matáv PKI, 2003
Gaál Zoltán, Debreczeni Béláné, Kuti László, Makó András, Máté Ferenc, Németh Tamás, Nikl István, Speiser Ferenc, Szabó Béla, Szabóné Kele Gabriella, Szakadát István, Tóth Gergely, Vass József, Várallyay György, D-e-Meter az intelligens környezeti földminősítő rendszer, in: Gaál Zoltán, Máté Ferenc, Tóth Gergely (szerk.), Földminősítés és földhasználati információ, Keszthely: Veszprémi Egyetem, 2003, 3-22.o.
G. Magyar, I. Szakadát, G. Knapp, Information system development in the "e-AGE". in: New Perspectives on Information Systems Development: Theory, Methods and Practice. Editors: G. Harindranath, Duska Rosenberg, John A.A. Sillince, Wita Wojtkowski, W. Gregory Wojtkowski, Stanislaw Wrycza and Joze Zupancic. Kluwer Academic, New York, USA. 2002., p.113-125.
Szakadát István, Nomen est clature. A nómenklatúra-rendszer néhány fontos vonása, in: Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések, Debrecen: 1956-os Intézet - Debreceni Egyetem, 2002, 245-260.o.
G. Magyar, P. Risztics, I. Szakadát, Metadata System of National Audiovisual Archive in Hungary. Invited Paper. in: 20th Conference of the Audio Engineering Society: Archiving: Restoration and New Methods of Recording. Budapest, 5-7 October 2001. CD-ROM: Mira Digital Publishing Inc., 2001.
György, P., Knapp, G., Kovács, A.B., Magyar, G., Rozgonyi, K., Szakadát, I., National Audiovisual Archive Pilot Project, Poster at the VI. European Conference on Archives, Florence, 2001.
Magyar Gábor, György Péter, Kovács András Bálint, Knapp Gábor, Rozgonyi Krisztina, Szakadát István, NAVA megvalósíthatósági tanulmány, BME Informatikai Központ, 2001
Szakadát István, Tartalom mindenek felett – infrastruktúra mindenek alatt, in: Dombi Gábor, Lafferton Emese (szerk.), Az információs társadalom felé, Budapest, 2001
Szakadát István, A digitális kultúra és világháló mint alternatív nyilvánosság, in: Sárközy Erika, Buda Béla (szerk.), Közéleti kommunikáció, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001
Magyar Gábor, György Péter, Kovács András Bálint, Rozgonyi Krisztina, Szakadát István, NAVA előkészítő tanulmány, BME Informatikai Központ, 2000
Szakadát István, Feléd fordítom – a Hegyi beszéd normarendszere, in: Világosság, 2000/8-9. 27-38.o.; megjelent könyvben: Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb (szerk.), A vallások és az európai integráció II., Budapest: Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana, Országos Főrabbi Hivatala, 2000, 239-250.o.
Mészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza 1998, Osiris Kiadó, Mészáros József, Szakadát István, A választási rendszer elemei, in: Dezső Márta, Kukorelli István (szerk.), Választástudományi tanulmányok, Budapest: OVB, 1999, 217-242. o.
Mészáros József, Szakadát István, Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvélemény-kutatási adatok alapján, TÁRKI, 1998
Mészáros József, Szakadát István, Választási eredmények területi megoszlása, in: Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.), Társadalmi Riport, TÁRKI, 1998, 412-433.o.
József Mészáros, István Szakadát, Territorial Distribution of Election Results, in: Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich (eds.), Social Report, TÁRKI, 1998
József Mészáros, István Szakadát, Estimation of Distribution of Parliament Seats Based on Poll Data, in: Periodica Polytechnica, Vol. 6. No. 2., 1998. pp.105-128.
Szakadát István, Ex, in: Educatio, 1997/3
Szakadát István, A drasztikus és az ironikus, in: ABCD, 1996/2.
Mészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza, Konrad Adenauer Stiftung, 1995
Szakadát István, Xanadu, in: ABCD Interaktív Magazin, 1995/1
Szakadát István, Cadre Rotation, in: Periodica Polytechnica, Vol. 2. No. 2., 1994. pp.133-151.
Szakadát István, A kommunista uralmi rend és a nómenklatúraelv, kandidátusi értekezés, kézirat, 1993
Mészáros József, Szakadát István, Választási eljárások – választási rendszerek, BME Szociológia Tanszék kiadványai, 2., 1993
Farkas János, Szakadát István, Csúcstechnológiák - döntési csúcsok (társszerző és társszerkesztő), MTA PTI – MTA TKKI, 1992
Szakadát István, Az EGP néhány vonása, in: Farkas János, Szakadát István (szerk.), Csúcstechnológiák és döntési csúcsok, 195-256.o.
Szakadát István, Az elektronizáció folyamatának terjedése a nyolcvanas években, in: Farkas János, Szakadát István (szerk.), Csúcstechnológiák és döntési csúcsok, 8-58.o.
Farkas János, Szakadát István, Bárhogy volt, úgy volt, in: Farkas János, Szakadát István (szerk.), Csúcstechnológiák és döntési csúcsok, 5-7.o.
Szakadát István, Harcok és herce-hurcák, in: Tamás Pál (szerk.), Modenizációs szigetek, MTA Politikai Tudományok Intézete és MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Intézete, 1992, 141-193.o.
Szakadát István, Vörös bárók, in: Tamás Pál (szerk.), Modenizációs szigetek, MTA Politikai Tudományok Intézete és MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Intézete, 1992, 224-257.o.
Szakadát István, Káderfo(r)gó, in: Társadalmi Szemle, 1992/8-9
T. Varga György, Szakadát István (szerk.), Íme, a nómenklatúrák!, in: Társadalmi Szemle, (XLVII), 1992/3, 73-95.o.
István Szakadát, Gábor Kelemen, Career Types and Mobilization Channels in the HCP, in: Journal of Communist Studies, Vol.8, (September 1992), No.3, pp.46-61.
István Szakadát, László Szakadát, Interactions between the Politburo and the Secretariat of the CPH, in: Journal of Communist Studies, Vol.8, (September 1992), No.3, pp.27-45.
Szakadát István (szerk.), A nómenklatúra csúcsán (szerkesztő), BME Szociológia Tanszék kiadványai 1., 1990
Szakadát István, A nómenklatúra - avagy "az oszd be és uralkodj elve", Szakadát István (szerk.), in: A nómenklatúra csúcsán, A BME Szociológia Tanszék kiadványai 1, 1990, 5-8.o.
Szakadát István, Szakadát László, A Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottságának és Titkárságának egymáshoz való viszonya (az adatok tükrében), in: Szakadát István (szerk.), A nómenklatúra csúcsán, A BME Szociológia Tanszék kiadványai 1, 1990, 11-27.o. (angolul megjelent: Interactions between the Politburo and the Secretariat)
Szakadát István, Kelemen Gábor, Karriertípusok és mobilitási csatornák a Magyar Kommunista Párton belül (1945-1989), in: Szakadát István (szerk.), A nómenklatúra csúcsán, A BME Szociológia Tanszék kiadványai, 1, 1990, 47-62.o. (angolul megjelent: Career Types and Mobilization Channels…)
Szakadát István, Karriertípusok a magyar kommunista párt vezető testületeiben (1945-1988), in: Nyírő András (szerk.), Politikai szociológiai tanulmányok a kommunista bürokrácia vezérkaráról, BKE Szociológia Tanszék, 1990, 39-54.o.
Szakadát István, A párt szervezeti felépítéséről, in: Nyírő András (szerk.), Politikai szociológiai tanulmányok a kommunista bürokrácia vezérkaráról, BKE Szociológia Tanszék, 1990, 19-38.o.
Nyírő András, Szakadát István, Szakadát László, Kelemen Gábor, Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához, InterArt Kiadó, 1989

 

 

 

Dr. Szaló Péter, tudományos munkatárs

elérhetőségek publikációk

 Képesítés

1998 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, egyetemi doktor
(a disszertáció témája: A szocialista ipar térbeli szervezeti kapcsolatai és változása)

1978 Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar,
okleveles építészmérnök.

Továbbképzések

1999 Közigazgatási szakvizsga
1998 EU felkészülést szolgáló tanfolyam
1996 Reinventing Government, Washington
1994 Cambridge University, Land Use Summer School

Munkahelyek

2010 –Belügyminisztérium helyettes államtitkára

2008-2010 – Nemzeti Fejlesztési és gazdasági Minisztérium – szakállamtitkár

2006-2008 – Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – szakállamtitkár

2004-től Nemzeti Fejlesztési Hivatal

 

elnök

2002-2003 Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala
szakmai elnökhelyettes

közreműködés az Országos Területrendezési Terv előkészítésében
Regionális Operatív Program kidolgozásának irányítása

1998-2002     Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Területfejlesztési helyettes államtitkár

felkészülés az EU strukturális alapjai fogadására, screening
tárgyalások, kohéziós politika tárgyalási pozíció előkészítése, intézményrendszer
továbbfejlesztése, képzés,
a Területi Információs Rendszer kialakítása,
a Balaton törvény, a Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve előkészítése

1995-1998    Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkár

Területfejlesztési és Építésügyi Hivatal

a területfejlesztési törvény és végrehajtási rendeletei kidolgozása,
az Országos Területfejlesztési Koncepció előkészítése,
közreműködés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény megalkotásában,háttérintézmény kialakítása (Magyar Regionális Tervezési és Urbanisztikai Kht.)

1991-1995  Területfejlesztési Hivatal
helyettes államtitkár
az elmaradott térségek felzárkóztatási programja,
a Kelet-Magyarországi gázprogram koordinálása,
a Területfejlesztési Alap rendszere kialakítása és működtetése,
a területfejlesztési törvény szabályozási koncepciója

1990-1991  Területfejlesztési Főosztály
főosztályvezető,
a területfejlesztés kiépítése az új Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztériumban,

MTA Regionális Kutatások Központja,
Pécs, Kulich Gyula u. 22.
Budapesti Osztály
1987-90 tudományos kutató
Kutatási munkák: a társadalom térbeli szerkezete,
az ipar területi struktúrája

1986-87 tudományos segédmunkatárs

1978-1986 Városépítési Tudományos és Tervező Intézet,
Budapest. I. ker. Gellérthegy u. 6.

1986-86 vezető tervező
kistérségi és országos területfejlesztési koncepciók, tervek készítése
1979-86 regionális tervező
1978-79 tervező gyakornok

Nemzetközi megbizatások

1998-2002 az Európai Unióhoz csatlakozásra irányuló tárgyalásokat folytató magyar delegáció tagja (2179/1998. (VII. 22.) Korm. határozat)

1992-1996 között ill. 1998-2003 között Program Authorising Officier (PAO)
a területfejlesztési és a határmenti együttműködési Phare
programokban

Kitüntetések

1994. március 15.     Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje
1994. augusztus 20.  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért díj

Szakmai-társadalmi szervezeti tagság

Magyar Urbanisztikai Társaság
Magyar Közgazdasági Társaság
Gazdasági Tudományos Társaság
Közbeszerzések Tanácsa

 

Publikációs jegyzék

2007
Az integrált kockázatelemzés és –kezelés alkalmazási lehetőségei a közszférában (In: Ellenőrzési Figyelő. Budapest. 2007. 2. szám.)
Merre tovább a területfejlesztési és önkormányzati reformmal? (In: Merre tovább a magyarországi reformokkal? - Pénzügykutató Zrt. Budapest. 2007)

2006
Az alap mellé épült ház. Az EU kohéziós politikájának hatása a hazai eszköz- és intézményrendszerre (In. Falu Város Régió 2006. október.)

2005  
A kohéziós politikával kapcsolatos feladatok és közigazgatási hatásaik. In Európában a megye

2003 
Dr. Horváth Gyula – dr. Szaló Péter: Területfejlesztés és régiók. Európa Füzetek, 11 Miniszterelnöki Hivatal STRATEK – Külügyminisztérium, Budapest.
Preparation of Hungarian Regional Policy for EU Accession. In Enyedi, György – Tózsa, István (eds.): The Region. Akadémia, Budapest.

2002  
Intézmények, reformok, regionális politika. In Régiók Európája. Budapest Fórum.

2001  
A Balaton törvény célja és jelentősége. Ma és Holnap, május.

2000 
Az Európai Unió és Magyarország strukturális politikája. In Gazdasági szektorok és jogharmonizáció. Osiris, Budapest.

1999 
A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeli feladatai. Magyar Közigazgatás, 1–2.
A régió – az ezredforduló kihívásai a területfejlesztésben. In Lukovich Tamás (szerk.): Urbanisztika – 2000. Akadémiai, Budapest.

1997 
A területfejlesztés új intézményrendszerének működése. V. Országos Közigazgatási Konferencia. Siófok 1997. MKK.
Influence of Structural Changes on Regional Economies in Hungary. In European Challenges and Hungarian Responses in Regional Policy. CRS HUS, Pécs.
Hungary’s Experiences of the Transition from a Planned Economy to a Market economy. In Industrial regions in a wider Europe. RETI Conference. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Europaangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt,     RETI, Brussels.
New Steps for Regional Development in Hungary. EUREG European Journal of Regional Development, 6.

1996 
A területi politika koncepciója. In A településfejlesztés elmélete és gyakorlata. Magyar településfejlesztési kézikönyv és adattár. CEBA, Budapet.
Új kihívások előtt a területfejlesztés. Hirlevél. Módszertan az önkormányzatoknak, 13–14. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Jegyzet a területfejlesztési törvény margójára. Comitatus, július–augusztus.
Transfrontier Cooperation between Member States of the European Union and other States fo Greater Europe. In The Regional Planning of Greater Europe in Cooperation with the Countries of Central and Eastern Europe. Council of Europe – European Comission, Luxenbourg.

1995 
dr. Erdey György – dr. Szaló Péter: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényjavaslat tervezetéről. Magyar Közigazgatás, 11.
Demographic and Social Aspects of Europen Integration. In Peter Treuner – Michel Foucher (eds.): Towards a New European Space / ARL. Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover.
1994 
Hátrányos helyzetű területek támogatása. R: Elek Sándor In A falu. 1994 tavasz.

1992 
Regionális települési környezetvédelmi problémák. Környezetvédelmi Önkormányzati Napok,        Esztergom, KVIK.
A Balaton és környéke tájegység védelmének konfliktusa a turizmussal. In A turizmus  fejlesztése Közép- és Kelet-Európában és a területspecifikus környezeti problémái. Budapesti kongresszus, 1991. szept. 25–27. Council of Europe, Strasbourg, 1992.
L’évolution de l’espace industriel en Hongrie. L’Espace géographique, 1, 78–84.

1991
Van-e regionális közgazdaságtan? Tér és Társadalom, 1.
Válságtérségek a területi politikában. MTA Földtudományok és Gazdaság- és Jogtudományok  Osztálya, Budapest.

1988 
A siker kötelez – A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeni feladatai. Területi Statisztika, 3.
A területfejlesztés feladatai az EU integrációval összhangban. In Közigazgatás és társadalom – A működő közigazgatás. Magyar Közigazgatási Kar, Budapest.
New Developments and Policies in Hungary. In EU Accession and Regional Development. Netherland Economic Institute.

 

Előadások

A magyar regionális politika aktuális kérdései. 2008. január 16. (Budapest, BME, Szlávik János által szervezett program)

Városrehabilitáció 2007-1013-ban. „Kézikönyv a városok számára” dokumentum Megyei Jogú Városokat érintő kérdésköreinek bemutatása, és a nagyvárosok integrált városfejlesztési stratégiáira alkalmazandó megoldások. Megyei Jogú Városok Szövetségének Területfejlesztési Bizottság alakuló ülése. 2008. JANUÁR 25. (Budapest, Duna Palota)

Előadás az építésügy aktuális kérdéseiről. 2008. JANUÁR 31. (Budapest, ÉVOSZ Székház)

Magyar Évad Kínában c. konferencia. Szekció ülés keretében – Előadás a regionális együttműködésről. 2008. FEBRUÁR 19. (Budapest, Hotel Hélia)

Uniós források felhasználásának területpolitikai vetületei, eredmények, hatások. 2008. MÁRCIUS 20. (Budapest, Parlament – Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum)

Kistérségi koordinációs hálózat első országos konferenciája. Decentralizált területfejlesztési támogatások céljai, intézményrendszere és eljárásrendje. 2008. MÁRCIUS 28. (Eger)

Nemzetközi konferencia a regionális politikáról. 2008. ÁPRIIS 2. (Budapest, Hotel Flamenco)

Nyitó előadás. Területi együttműködés Közép és Kelet Európában. Magyarország-Szlovákia, Határon Átnyúló Együttműködésről szóló konferencia. 2008. ÁPRILIS 7. (Pozsony, Hotel Borik)

Köszöntő a Kiváló Építőipari Termékdíj és a Minősített Építési Vállalkozások oklevelének átadásán. 2008. április 8. (Budapest, Parlament)

CONSTRUMA – Klímabarát megoldások az építési termékektől a felújításig, szekció ülésen –  Építésgazdaság és fejlesztés a 21. században. 2008. ÁPRILIS 10. (Budapest, Vásárközpont)

RKK Tudományos Tanács ülése. 2008. ÁPRILIS 15. (Kéthly A. tér)

„Egymás felé forduló megyék” c. konferencia.A Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv és a keleti határt érintő prioritásai. 2008. ÁPRILIS 16. (Nagyvárad, - Bihar Megyei Tanács díszterme)

Falumegújítási Díj átadása. Előadás a hazai területfejlesztési támogatások rendszeréről. 2008. ÁPRILIS 18.  (Tápiógyörgye)

Megyei Jogú Városok Polgármestereinek Fóruma. A jövőképtől a megvalósításig. A városfejlesztés irányai, feladatok 2007-2013-ban. 2008. ÁPRILIS 29. (Budapest, Szépművészeti Múzeum)

Területfejlesztők V. Víkendje – „Területfejlesztés kultúrája – szakmai konferenciaÚj erőterek a területfejlesztésben. 2088. MÁJUS 23. (Lajosmizse, Gerébi Kúria)
 

„Egymás felé forduló megyék” c. konferencia.A Magyar Területfejlesztési Koncepció térséget érintő prioritásai. 2008. JÚNIUS 13. (Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár)

Nemzetközi Építésügyi Konferencia – „Az építőipar és az infrastrukturális beruházások helyzete a hármas határ mentén” címmel.Az építésügy programja a beruházásokért és az ágazat szereplőiért. 2008. JÚNIUS 7. (Szeged, CSMKIK Székház)

46. Közgazdász Vándorgyűlés -Versenyképesség és kohézió gyakorlati érvényesítése. 2008. JÚNIUS 26-27. (Eger, Hotel Eger)

Magyar Polgármesterek Világtalálkozója. Településüzemeltetés-településfejlesztéssel foglalkozó szekcióülésen megtartott előadás. 2008. JÚNIUS 29. (Gödöllő, Szent István Egyetem)

Kistérségek településfejlesztési forrásai és eszközei. Magyar Önkormányzati Főkertészek konferenciája – „Településkép kialakításáról a vidékfejlesztési célkitűzések függvényében „ című konferencia. 2008. JÚLIUS 18. (Géderlak)

A városrehabilitáció követelményei az EU-ban. Savarai Urbanisztikai Nyári Egyetem 2008. AUGUSZTUS 4.  (Szombathely)

A XIII. Országos Főépítészi Konferencia – ’Határtalanul” 2008. AUGUSZTUS 27-29. (Mosonmagyaróvár, Biotechnológiai Oktatási Központ)

„A területfejlesztéstől a beruházásig – Aktuális kormányzati feladatok” Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanácsadói Testület tagjaként részvétel az ülésen. 2008. OKTÓBER 2-3.  (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Fővám tér 8.)

Luxus-e a kohézió? Versenyképesség és kohézió a fejlesztéspolitikában.Regionális Tanácsadási Konferencia: „A lehetőségek újraértékelése – a konvergencia program szorításában” címmel. 2008. OKTÓBER 9. (Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros)

Megnyitó előadás: Klímaváltozás a városokban  Konferencia – az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN) magyarországi Nemzeti Fókuszpontjának szervezésében. 2008. OKTÓBER 15. Klímaváltozás a városokban  Hatékonyság és alkalmazkodás (VÁTI)

Szász-Magyar Fórum 10. ülése, Budapest Levezető elnök 2008. NOVEMBER 18.

„Egymás felé forduló régiók”  Előadás: Az Európai Unió területi kohéziós elvei és prioritása” 2008. NOVEBER 19.  (Románia, Zsombolya Város Polgármesteri Hivatal)

Előadás: A területfejlesztés aktualitásai az üzleti lehetőségek függvényében. 2008. NOVEMBER 21.  (E-Magyarország, e-kormányzat, 2008. – Siófok)
 

 

 

Dr. Vályi Gábor, egyetemi adjunktus

Cím 1111 Budapest, Sztoczek utca 2. 304. szoba
Telefon (+36 1) 463 3200
Fax (+36 1) 463 3516
E-mail valyi[at]mokk.bme.hu

 

elérhetőségek  publikációk

 

Tanulmányok

1995 – 2000
Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Társadalomtudományi kar,
nappali tagozat, nemzetközi kapcsolatok szak.

2001 – 2002
Goldsmiths College, Centre for Urban and Community Research, MA in Culture, Globalisation and the City.

1996 - 2004
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, nappali tagozat, média kommunikáció szak, média elméleti szakirány.

2002 –2007
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, levelező tagozat, kommunikációs doktori program.  [a szigorlati záróvizsga után az alábbi intézményben folytatom doktori képzésemet]

2007 –
Goldsmiths College, Department of Sociology, Sociology PhD program.

Extra-kurrikuláris képzések

1996 – 1997
Rajk László Szakkollégium

1997-1998
Láthatatlan Kollégium

2004
Intellectual Property in Comparative Perspective. Nyári egyetem a Centre for Media and Communication Research, Central European University és az Annenberg School for Communication, University of Pensylvania szervezésében.

2006
Culture as Resource. Nyári a Central European University és Imre Szeman (McMaster University, Canada) szervezésében.

 

Tudományos fokozatok

2000 Okleveles Közgazdász, BKÁE, Nemzetközi kapcsolatok szak
2002 MA in Culture, Globalization and the City, Goldsmiths College (University of London)
2004 Okleveles Kommunikációs szakember, ELTE BTK

Nyelvtudás
Angol. Szakmai anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga
Svéd. Szakmai anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga
Német. Alapszint

Munkahelyek

1996 –
Tilos Rádió
Műsorvezető, zenei szerkesztő, dj.

1997 – 2002
Wanted Magazin
Újságíró, szerkesztő.

1998. február – 1998. április
Carnation Kft
Kreatív tartalomfejlesztő.

1998. május – 2000. április
MATÁV Origo Kft (később MATÁVnet Kft)
Kreatívtartalom fejlesztő.

2000. május – 2000. szeptember
MATÁVnet Kft/RT
Csoportvezető.

2000. október – 2001. augusztus
Frutta Elettronica Kft
Projekt menedzser, multimédia hang fejlesztő

2002. szeptember –
Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és
Kommunikáció Tanszék, Média Oktatási és Kutató Központ
Tanársegéd

Ösztöndíjak, szakmai elismerés
2002-2003 Chevening Awards
2007 Magyar állami Eötvös Ösztöndíj


Társadalmi és tudományos szervezeti tagságok

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja (2006 óta)
Az International Association for the Study of Popular Music tagja (2006 óta )

A Tilos Kulturális Alapítvány kurátora (2002 és 2003 között, 2006-ban)
A Hunnia Filmstúdió Stúdó Tanácsának tagja (2006 óta )

Az Eastbound című on-line folyóirat szerkesztője (2006 óta )

Konferenciák

Előadások hazai konferenciákon

Agyfarm. A tudományos kommunikáció, publikáció és kutatatás kollaboratív modellje on-line környezetben Az Agyfarm projekt prezentációja az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága által rendezett IKTA-5 fórumon, amelyeken a 2002. évi infokommunikációs technológiák és alkalmazások témájú kutatás-fejlesztési pályázat nyertes projektjeinek terveit mutatták be a projekt és témavezetõk. (Budapest, 2003. január 29.)

Agyfarm Az akadémiai kutatatás kollaboratív kommunikációs és tudásszervezési modellje online technológiai környezetben. Előadás a tartott Networkshop 2003 konferencián megtartása. Részvétel a konferencia további programjában. (Pécs, 2003. április 15.)
Közösségek hálózati infrastruktúrája A MATÁV Oktatási Igazgatóságának 10 éves fennállása alkalmából rendezett szakmai nap konferenciáján (Budapest, 2003. május 21.)
Kanna, kerék keverő Előadás a (Bodó Balázzsal és Kacsuk Zoltánnal) a PTE BTK Kommunikáció Tanszéke, az ELTE BTK Média Tanszék és a Sapientia EMTE Társadalmi Kommunikáció Tanszék által szervezett A nyilvánosság új (szín)terei. A kommunikációkutatás perspektívái Kelet-Közép Európában konferencián. (Pécs, 2003. december 5.)
Grass-roots Cultural Globalisation in East-Central Europe előadás a Kakanien Institut által szervezett NetKultur Wissenschaft nemzetközi konferencián. (Budapest, 2003. december 11.) (Az előadás anyaga elérhető: http://www.kakanien.ac.at/beitr/ncs/GValyi1.pdf)
From Peer Review to Peer-2-peer: The Transformation of Knowledge Networks Előadás a BME Szociológia és Kommunikáió Tanszék, MOKK által szervezett Szétfolyóirat konferencián. (Budapest, 2004. május 22.)
Technológia, zene, hatalom. A rögzített zene kritikai kutatása. Előadás a PTE BTK Kommunikációs Doktori Iskolájának 2003-2004 elköszönő konferenciáján. (Horány, 2004. május 28.)
Remixing Cultures. Bartók & Kodály in the Age of Copyright. Előadás az Intellectual Property in
Comparative Perspective nyári egyetemen a Center for Media and Communication Studies, Central European University rendezésében (Budapest, 2004. augusztus 11.)
Lemezgyűjtés kritikai perspektívában. Hagyomány és eredetiség konstrukciók az Edisongalaxisban. Előadás a Néprajzi Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem BTK Kommunikációs tanszéke által szervezett Hagyomány és eredetiség konferencián. (Budapest, 2004. szeptember 9.)
Underground piacok és szubkulturális nyilvánoság. Előadás az Underground kultúra és alternatív nyilvánosság II. konferencián a PTE BTK Kommunikációs Tanszék (Pécs) és az Artpool Művészetkutató Központ (Budapest) szervezésében (Pécs, 2004. október 30.)
Amikor a letöltés élteti a zenét. Azokról a zenészekről, akik ingyen adják. Előadás A kultúra szabadsága, a szellemi javak gazdaságtana workshopon az MTA Jogtudományi Intézet és a BME Szociológai és Kommunikáció Tanszék MOKK (Budapest) szervezésében (Budapest, 2006. március 29.)

Panel részvétel magyar konferenciákon
Részvétel a Szakkollégiumok Országos Találkozóján az Internet és oktatás panelben (Budapest, 2003. május 7.)

Panel részvétel nemzetközi konferenciákon
Panel vita a CEU-n Jeffrey Cole “The World Internet Project: How the Internet is transforming social, political and economic life?” című előadása után (Budapest, 2004. Március 24.)

Community Broadcasting Workshop. Szervező: Central European University, AMARC, 2007. május 15.

Előadások nemzetközi konferenciákon és tudományos rendezvényeken

Beyond urban cultural economies. Előadás a Sarajevo-i Mediacentar által szervezett Új-média minikonferencián. (Szarajevó, Bosznia-Hercegovina, 2003. május 2.)
Appropriating recorded sound: a brief introduction to the cultural history of sampling. Előadás a Festival Pomladi keretében tartott elektronikus zenei előadás-sorozat keretében (Ljubjana, Szlovénia 2004. május 14.)
From Peer Review to Peer-2-peer: The Transformation of Knowledge Networks Előadás a BME Szociológia és Kommunikáió Tanszék, MOKK által szervezett Szétfolyóirat konferencián (Budapest, 2004. május 22.)

Remixing Cultures. Bartók and Kodály in the Age of Copyright. Előadás a Centre for Media and Communication Research, Central European University és az Annenberg School for Communication, University of Pensylvania által szervezett nyári egyetemen (Budapest, 2004. augusztus 1)

Remixing Cultures. Bartók and Kodály in the Age of Indigenous Cultural Rights. Előadás az Oberman Center for Advanced Studies, University of Iowa által szervezett Collage as a Cultural Practice konferencián (Iowa City, USA, 2005. március 25.)

Music held hostage. Copyrighted recordings beyond commercial marketability. Előadás az Annenberg School for Communication (University of Pennsylvania), Centre for Media and Communication Studies (Central European University) és a Média Oktató és Kutató Központ (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) által szervezett RE:activism konferencia záróeseményén.  (Budapest, 2005.október 25.).
Lemeztúrás és szubkulturális tőke. Egy lemezgyűjtő közösség változó "játékszabályai". Előadás a Szubkultúra - definíciók, tipológiák. Esetelemzések című konferencián. A rendezvényt Kriza János Néprajzi Társaság szervezte. (Kolozsvár, Románia 2006. május 5.)
The social afterlife of vinyl records. An ethnography of secondary markets, collecting, community media and subcultural capital in transition. Előadás a Media Change and Social Theory című nemzetközi konferencián. A rendezvényt a Centre for Research into Socio-Cultural Change (University of Manchester, Economic and Social Research Council, Open University) szervezte. (Oxford, Nagy-Britannia, 2006. szeptember 6.)

The economic afterlife of vinyl records: Secondary markets, subcultural economies and collecting communities in transition Előadás a Transformations in the Cultural and Media Industries című nemzetközi konferencián. A rendezvényt az Observatoire des Mutations des Industries Culturelle szervezte (Párizs, Franciaország, 2006. szeptember 26.)

The trans-nationalisation of marginal music markets. Előadás a Panel on Local cultures in the global media space keretében a State of Play Academy virtuális előadás-sorozaton, 2007. május 3.

Egyéb előadások

Hálózati közösségek előadás a BKE Társadalomelméleti Szakkollégiumának Téli Táborában, (Parádfürdő, 2003. január 31.)
Közösségi Média előadás az ELTE Társadalomelméleti Szakkollégiumában, (Budapest, 2003. november 27.)
Gépszerű zene előadás a Replika folyóirat újraindulása alkalmából által szervezett esten (Budapest, 2004. április 13.)
Rögzített forrásból előadás a Café Bábel Forrás számának megjelenése alkalmából szervezett esten (Budapest, 2004. június 3.)
Remixelt hagyomány előadás a Trafó Szabadegyetemen. (Budapest, 2007. szeptember 12.)

 

Publikációs jegyzék

 
HAZAI PUBLIKÁCIÓK

Konferencia kiadványokban megjelent
(2003) Közösségi médiumok, globális hálózatok, önszervező társadalom A PTE Kommunikáció tanszéke által 2002. november 8-9-én tartott „Underground művészet és alternatív nyilvánosság” konferencia kiadványában: Havasréti József és K. Horváth Zsolt (szerk.): Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon, Budapest-Pécs: Kijárat-Artpool-PTE Kommunikációs Tanszék. p. 215-223.
(2007) Lemezgyűjtés kritikai perspektívában. Hagyomány és eredetiség konstrukciók az Edison galaxisban. In Wilhelm Gábor (szerk.) Hagyomány és eredetiség. Tabula könyvek 8, Budapest: Néprajzi Múzeum. A Néprajzi Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem BTK Kommunikációs tanszéke által szervezett Hagyomány és eredetiség című konferenciáján 2004. szeptember 9-én elhangzott előadás írott, bővített verziója a rendezvényt összefoglaló kötetben.

Folyóiratokban megjelent
(2003) A kulturális leírás politikája. A tanulmány megjelent a Café Bábel Tény (Vol.43-44. p.74-83.) számában.
(2003) Agyfarm. A tudományos kommunikáció, publikáció és kutatatás kollaboratív modellje on-line környezetben.. In Tudásmenedzsment, Vol. 4. No. 2. p. 47-56.
(2004) Rögzített forrásból. A tanulmány a hangminta alapú zene esztétikájáról megjelent a Café Bábel Forrás számában (No. 45-46. p. 35-44.)
(2004) Alulról jövő kulturális globalizáció és az internet. In Médiakutató, Vol.5. No. 2. p. 95-114.
 (2004) Közösségek hálózati kommunikációja. In Szociológiai Szemle, Vol.14. No.4. p.47-60.
(2005) Zene, technológia, hatalom. A rögzített zene kritikai kutatása. Bevezető tanulmány a Replika számára szerkesztett Gépszerű zene tematikus blokk elé (Vol 49. p.27-44).
(2006) Valami tempósabb lemezed nincsen? In Café Bábel No. 52. p. 51-61.

Szerkesztési munka
(2004) Gépszerű zene. A rögzített zene technológiáinak kritikai kutatásával foglalkozó blokk szerkesztése Replika számára. (Vol. 49. p. 45-117.)
(2007) Média Re:Mix 2: Hatalom a mobil tömegek kezében, Budapest: Typotex (Halácsy Péterrel és Barry Wellmannal )

Fordítás
(2003) Az objektivitás után. Renato Rosaldo: Culture and Truth. The Remaking of Social Analysis címü könyvéből egy fejezet (After Objectivism) fordítása a Café Bábel Tény számában (Vol. 43-44. p.73-85.).

NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓK

Konferencia kiadványokban

megjelent:
(2003) Grass-roots Cultural Globalisation in East-Central Europe előadás a Kakanien Institut által szervezett NetKultur Wissenschaft nemzetközi konferencia on-line kiadványában.

(2007) From Peer Review to Peer-2-peer: The Transformation of Knowledge Networks. In Gács Anna (szerk.) Szétfolyóirat, Budapest: L'Harmattan. A BME Szociológia és Kommunikáió Tanszék, MOKK által szervezett Szétfolyóirat konferencián 2004. május 22-én Budapesten elhangzott előadás publikációra átdolgozott változata..
(2007) Lemeztúrás és szubkulturális tőke. Egy lemezgyűjtő közösség változó "játékszabályai". In Jakab Albert Zsolt és Keszeg Vilmos (szerk). Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról, Kolozsvár: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék és Kriza János Néprajzi Társaság. A Szubkultúra - definíciók, tipológiák. Esetelemzések című konferencián Kolozsváron 2006. május 5-én elhangzott előadás átdolgozott változata. 

Előkészületben:
(2008) Remixing Cultures. Bartók and Kodály in the Age of Indigenous Cultural Rights. A Collage as a Cultural Practice konferencián Iowa City-ben 2005. március 25-én elhangzott előadás átdolgozott változata. A rendezvényt az Oberman Center for Advanced Studies, University of Iowa szervezte.

Tanulmánykötetben

előkészületben:
(2008) Crate diggers, record dealers and podcasters. The institutionalization of a subcultural economy and the birth of an alternative canon. In Straw, Will and Janotti, Jeder Jr (eds.) Institutions of Musical Memory in the Americas, London: Peter Lang Press.

Beszámolók és kritikák
megjelent:
(2005) Activism without Borders. RE:activism: Redrawing the Boundaries of Activism in a New Media Age.  In Afterimage. The Journal of Media Arts and Criticism. December 2005. Vol. 33. No. 3. p.6-7.

MOKK oldal elérhetősége ezen a linken

Kacsuk Zoltán, egyetemi tanársegéd

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

Munkatapasztalat

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Szociológia és Kommunikáció Tanszék, BME:

International Business School Budapest:

Társadalomelméleti Kollégium, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem:

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Publikációk

publikációk

Lakatos Zoltán, egyetemi tanársegéd

 

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb

Publikációk

Misetics Mátyás, egyetemi tanársegéd

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb

Publikációk

Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. fsz.11 szoba
Telefon 06-1-463-2410
Fax (+36 1) 463 4294
E-mail ongjerth[AT]t-online.hu

 

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

 

CV és publikációk

 

Tanulmányok

1973-ban kezdte a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán,
1980-ban szerzett diplomát

Munkahelyek

1980. szeptemberétől
Budapesti Városépítési Tervező Vállalat
először organizátor tervező
1981-től a Városépítési Kutatási Osztályon, kutatóként.
1987-től osztályvezető-helyettes,
1992-től az időközben BUVÁTI Rt-vé alakult cég Térségkutatási és Városfejlesztési Irodájának vezetője.

A BUVÁTI-ban a 80-as évek első felében több fővárosi kerület városrehabilitációs tanulmányának elkészítésében működött közre, munkái közé tartozott a Főváros Közoktatás-fejlesztési Koncepciója (1983) beruházási munkarészeinek elkészítése, és dolgozott a Fővárosi Agglomeráció Regionális Rendezési Tervében (1984-85) is. 1985-86-ban a Főváros Belső Kerületei Rehabilitációs Koncepciójának (1986) témafelelőse, 1987-91 között a tervezett Budapest-Bécs Világkiállítás területi előkészítő munkáiban vett részt, emellett 1986-89 között Budapest Általános Rendezési Terve demográfiai, lakás, ipari és környezetvédelmi munkarészeinek elkészítését koordinálta.

A BUVÁTI Rt-ben városrehabilitációs akciók előkészítő tervezését irányította (AURA - Aszódi Úti Rehabilitációs Akció, 1993, és NAP - Nagyenyed-Alkotás-Projekt, 1995-96), és vezette a magyar regionális tervezés megújítását célzó kísérleti projekt, a BART-DÉL (A Budapesti Agglomeráció Déli Térségének Területfejlesztési Koncepciója, 1992-93) szakértői csapatát. A 90-es években számos településrendezési terv elkészítését irányította a fővárosi kerületek, illetve más városok, falvak önkormányzatainak megbízásából. Ezek közül kiemelkedik Dunaújváros Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti és Szabályozási Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése (1996-2003).
1995-ben a Budapest Főváros Közgyűlése az akkor megalapított Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. ügyvezetőjévé választotta.

Az általa irányított Studio Metropolitana Kht-nál a fenntartható regionális és településfejlesztés, tervezésfejlesztés kulcskérdéseivel foglalkozik, 1995-től főként nemzetközi módszertani kutatások résztvevőjeként, emellett 2001-től a Budapest és környékének összehangolt fejlesztésére, a jelentkező társadalmi igények feltárására vonatkozó, illetve a társadalmi részvétellel, nyilvánossági munkával foglalkozó kutatások irányítójaként.

Oktatás

2004-től  BME Szociológiai és Kommunikáció Tanszéke,
Terület- és településfejlesztést.

1996-2003  ELTE Szociológiai Intézete
Területi Társadalmi Tervezés
1992-től  Ybl Miklós Műszaki Főiskola Településmérnöki Kara,
településszociológia

Tudományos tagság

1999-től az URBANISSIMUS Egyesület alapítója, tagja.

1994. óta a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnökségének tagja,

Fontosabb kutatási projektek

1996-97. COSTRAT - Co-operative Strategies for Planning Development in Metropolitan Regions (az EU Overture program támogatásával, Bécs, Berlin, Dublin és Budapest együttműködésével létrejött projekt magyar szakértője)
1998. "A Főváros harmonikus együttélése környezetével" kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából
1998. "A szuburbanizációs lakáskérdés megoldásának vizsgálata - zöld gyűrű, zöld ék létrehozása és fenntartása az angol Green Belt rendszer tapaszatalatainak figyelembevételével" kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából
1998- A társadalmi átalakulások irányítása (Management of Social Transitions, MOST) UNESCO projekt budapesti koordinátora (a Magyar Tudományos Akadémia VITA Alapítványával együttműködve), folyamatban
1999-2000 Tudatosságnövelő kampány és társadalmi részvétel a várostervezésben (a berlini EA.UE által szervezett projekt magyar munkacsoportjának koordinátora)
1999- 2001. A nagy lakótelepek - a jövő attraktív városrészei (a német IRS által szervezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora),
1999-2000. BRIDGE - a dunai ütőér (a bécsi Magisztrátus által kezdeményezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora),
1999- 2001. Európai Metropoliszrégiók (a Berlin Szenátusa által kezdeményezett összehasonlító kutatás magyar koordinátora és szakértője),
1999-2001. IM-PLAN - A regionális tervezés megvalósulásának kulcskérdései (a Berlin Szenátusa által kezdeményezett, Bécs, Berlin, Budapest, Prága és Szófia részvételével szervezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora és szakértője,
1999-2000. Európai Metropoliszrégiók - Intelligens Mobilitás - nemzetközi együttműködések az URBAN 21 világkonferencia előkészítésére, a projekt magyar koordinátora
1999-2000. BRIDGE – LIFELINE Danube – HÍD – Dunai ütőér, a Duna-menti területek fejlesztésének stratégiái, különös tekintettel a szabad területekre, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, a bécsi Universität für Bodenkultur (BOKU) kezdeményezésére, Deggendorf, Passau, Linz, Krems, Bécs, Pozsony, Győr, Budapest/BAFT részvételével, szervező a BOKU, ehhez csatlakozóan (nemzeti projektként) A Közép-Magyarországi Régió Duna-menti Területeinek Környezettudatos Fejlesztési Koncepciója, a BRIDGE Projekt tanulságai alapján, a PHARE támogatásával, szervező koordinátor
1999-2000. The City in Dialogue– A párbeszédben álló város, társadalmi részvétel a várostervezésben, Berlin Szenátusának kezdeményezésére, Bécs, Berlin, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága, Varsó, Vilnius és Szófia részvételével, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, szervező: EAUE (European Academy of Urban Environment) Berlin, a magyar részvétel szervezője
1999-2001. Grosse Wohnsiedlungen – die Attraktive Stadtteile der Zukunft – A nagy lakótelepek – a jövő attraktív városrészei, összehasonlító tanulmány, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, Lipcse kezdeményezésére, Berlin-Hellersdorf, Bratislava-Pretralka, Budapest-Csepel városközpont, Bukarest, Lipcse-Grünau, Praga-Repy, Szófia-Mladost és Varsó-Bemovo lakótelepek megújítási stratégiájának összehasonlításával, szervező az IRS (Berlin),
2001-2002. A településrendezési tervek részletes tartalmi követelményeinek szakmai koncepciója – az FVM számára, a munkát irányító munkacsoport koordinátora
2002. A településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatoknál, helyzetfeltáró kutatás az FVM számára, témafelelős-koordinátor
2003. Az M8 gyorsforgalmi út Veszprém-Dunaújváros közötti szakaszának területrendezési szakvéleménye
2003. „Idősként Budapesten” – felmérés Budapesten élő időskorúaknak a fővárosról alkotott véleményéről
2003. Javaslat a budapesti gyalogos aluljárók továbbfejlesztésére, a tömegközlekedés igénybevétele, és a belvárosi rehabilitáció elősegítése érdekében
2003-2004. Koncepció-javaslat Budapest rozsdaövezeteinek rehabilitációjára
2003-2004. A nagykiterjedésű vasúti területek városszerkezeti integrálhatósága: pilot területek, mintaprojekt
2004. A mindenki számára egyformán használható várossal szembeni követelmények érvényesítése Budapesten. (fogyatékosok esélyegyenlősége)
2004. A fővárosi lakáspolitika továbbfejlesztésének megalapozása, különös tekintettel a főváros népességmegtartó képességének növelésére
2004. A környezetet terhelő nagyberuházások döntés-előkészítési folyamatában alkalmazott eljárásrend nemzetközi tapasztalatai

 

Publikációs jegyzék

2003  
Az M8 gyorsforgalmi út Veszprém–Dunaújváros közötti szakaszának területrendezési szakvéleménye

2002  
A településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatoknál. Helyzetfeltáró kutatás az FVM számára, témafelelős-koordinátor

2001–2002 
A településrendezési tervek részletes tartalmi követelményeinek szakmai koncepciója az FVM számára, a munkát irányító munkacsoport koordinátora

1999–2001 
A nagy lakótelepek – a jövő attraktív városrészei. A német IRS által szervezett INTERREG         IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora
Európai Metropoliszrégiók. A Berlin Szenátusa által kezdeményezett összehasonlító kutatás magyar koordinátora és szakértője
IM-PLAN – A regionális tervezés megvalósulásának kulcskérdései. A Berlin Szenátusa által kezdeményezett, Bécs, Berlin, Budapest, Prága és Szófia részvételével szervezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora és szakértője
Grosse Wohnsiedlungen – die Attraktive Stadtteile der Zukunft – A nagy lakótelepek – a jövő attraktív városrészei. Összehasonlító tanulmány, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, Lipcse kezdeményezésére, Berlin–Hellersdorf, Bratislava–Pretralka, Budapest– Csepel városközpont, Bukarest, Lipcse–Grünau, Praga–Repy, Szófia–Mladost és Varsó– Bemovo lakótelepek megújítási stratégiájának összehasonlításával, szervező IRS (Berlin)

1999–2000    
Tudatosságnövelő kampány és társadalmi részvétel a várostervezésben. A berlini EA.UE által szervezett projekt magyar munkacsoportjának koordinátora
BRIDGE – a dunai ütőér. A bécsi Magisztrátus által kezdeményezett INTERREG IIC.CADSES EU Projekt magyar koordinátora
Európai Metropoliszrégiók – Intelligens Mobilitás – nemzetközi együttműködések az URBAN 21 világkonferencia előkészítésére, a projekt magyar koordinátora
BRIDGE – LIFELINE Danube – HÍD – Dunai ütőér, a Duna-menti területek fejlesztésének stratégiái, különös tekintettel a szabad területekre. Az EU INTERREG IIC Program támogatásával, a bécsi Universität für Bodenkultur (BOKU) kezdeményezésére, Deggendorf, Passau, Linz, Krems, Bécs, Pozsony, Győr, Budapest/BAFT részvételével, szervező a BOKU,  ehhez csatlakozóan (nemzeti projektként) A Közép-Magyarországi Régió Duna-menti Területeinek Környezettudatos Fejlesztési Koncepciója, a BRIDGE Projekt tanulságai alapján, a Phare támogatásával, szervező koordinátor
The City in Dialogue– A párbeszédben álló város, társadalmi részvétel a várostervezésben. Berlin Szenátusának kezdeményezésére, Bécs, Berlin, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága, Varsó, Vilnius és Szófia részvételével, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, szervező: EAUE (European Academy of Urban Environment) Berlin, a magyar részvétel szervezője

1998
A Főváros harmonikus együttélése környezetével című kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából
A szuburbanizációs lakáskérdés megoldásának vizsgálata – zöld gyűrű, zöld ék létrehozása és fenntartása az angol Green Belt rendszer tapasztalatainak figyelembevételével című kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából.
A társadalmi átalakulások irányítása (Management of Social Transitions, MOST) című UNESCO projekt budapesti koordinátora, a Magyar Tudományos Akadémia VITA   Alapítványával együttműködve, folyamatban

1996–97
COSTRAT – Co-operative Strategies for Planning Development in Metropolitan Regions. Az EU Overture program támogatásával, Bécs, Berlin, Dublin és Budapest  együttműködésével létrejött projekt magyar szakértője

1995 
Társadalmi ismeretek a településirányításban. Kísérleti jegyzet a környezetvédelmi technikumok és településmérnöki főiskolák számára.
Gauder Péter – Ongjerth Richárd: Területi és településtervezés. Kísérleti jegyzet a környezetvédelmi technikumok és     településmérnöki főiskolák számára.
A mindennapok filozófiája. IDG – Számítástechnika, 7.
Piramisépítés felülről lefelé. Térinformatika, 3.

1994
AURA – Egy munkáskolónia rehabilitációja lakossági részvétellel. Falu, Város, Régió, 2.
Miért beteg a magyar urbanisztika? Előadás az 1. országos urbanisztikai konferencián Siófokon.
Fejlesztési tervek – a bevált gyakorlat kézikönyve (Development plans – The good practice guide) a Quo Vadis Consult gondozásában megjelent magyar változat szerkesztője és szakmai lektora.
Bevezetés a térinformatikába (útmutató leendő és kezdő felhasználóknak). Kézirat a közszolgáltató cégek szakemberei számára.

1993 
Az újrakezdés alapelvei. LEX – Land Use & Environmental Control Seminar of the Know-How Fund.

1991 
Központ-rendszer-váltás. Urbanisztika, 14.

1990

Egy új lakáspolitika körvonalai. Urbanisztika, 6.
Javaslat Budapest térszerkezetének továbbfejlesztésére. Urbanisztika, 10.

Rajkó Andrea, egyetemi adjunktus

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. St. 1.em.106. szoba
Telefon 463-3482
Fax (+36 1) 463
E-mail fenya1[at]t-online.hu

 

 

 


elérhetőségek

 

CV és publikációk

Rajkó Andrea egyetemi adjunktus

 

Végzettség

1996 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, szociológia

1997 SZOTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkásképző Szak

1998 Színház és Filmművészeti Egyetem Mozgóképelmélet Szak

1999 ELTE BTK médiapedagógia

2015 Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Minősítés

PhD abszolutórium Miskolci Egyetem

PhD Budapeti Corvinus Egyetem

Nyelvtudás

német középfok (ír, olvas, beszél)
angol (olvas)

Kutatási területek

kommunikáció

vizuális kommunikáció

művészetszociológia

művészeti kommunikáció

nők és társadalom

tabuk a társadalomban

Oktatott tantárgyak

vizuális kommunikáció

művészeti kommunikáció

művészettörténet

tabuk a társadalomban

kommunikációs készségfejlesztés

BME-n kívüli oktatás

1996-1997 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, orvosi szociológia
1997-1998 Miskolci Egyetem Szociológia Tanszék, családszociológia
2000- Nagykanizsai Főiskola: szociológia, kommunikáció

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

BA szakfelelős

Oktatásszervezés

Oktatók Hallgatói Véleményezése Bizottság

Szakmai gyakorlat

Projektfeladatok koordinátora
 

Díjak

1992 Haza és Haladás Alapítvány I. helyezés
1993 OTDK Keszthely, különdíj
1995 OTDK Esztergom, III. díj
1997 OTDK Eger, I. díj
1998 Pro Scientia Aranyérem
Fáy András Oklevél

Pályázatok

1994 University of Vienna International Summer Program, Ausztria, ösztöndíj
1995-1997 Mozgókép és Befogadás Alapítvány, ösztöndíj
1997-2001 Soros Alapítvány vizuális nevelés - vizuális kommunikáció

Kutatások

1996-2001 Vizuális kultúra - vizuális nevelés-médiapedagógia
1996-1999 A magyar művészetszociológia története
2000 Nők a műszaki pályán c. mélyinterjú-sorozat
BME Etikai Kódex
BME Intézményfejlesztési tervhez előkészítő kutatás
2001 Nők a műszaki pályán, OKTK
A felsőoktatás tankönyvkiadás és jegyzetellátás. A felsőoktatási Online-tankönyv kísérlet. MEH IKB
Vizuális kultúra - vizuális nevelés - médiapedagógia. Soros Alapítvány
2002-2003 A népesedés és az emberi, emberbarát környezet kialakítása NKFP

Legfontosabb publikációk

Könyvfejezetek, társszerzős tanulmányok könyvekben

Rajkó A. – S. Nagy K. [2009]: Művészettörténet I. A kezdetektől a 19. századig. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN: 978-963-2790-75-6

Rajkó A. – S. Nagy K. [2010]: Művészettörténet II. A 19. és a 20. század. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 279 292 7

Rajkó A. [2015]: A normasértő öltözködés szuggesztív kommunikációs hatása. In: Dúll Andrea-Varga Kata (szerk.): Szuggesztív környezeti kommunikáció. L'Harmattan, Budapest. –pp. 212-229. ISBN: 978-963-414-021-4 

 

Tanulmányok referált szakmai folyóiratban

Rajkó A. [2002]: Nők a műszaki pályán a 20. században. In: Magyar Felsőoktatás 2002/1-2.

Rajkó A. [2008]: Készség, ismeret, tudás a befogadásban. In: S. Nagy Katalin és Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék konferencia kötet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Társadalomismeret Intézet. Gondolat Kiadó, Budapest. –pp. 133-143. ISBN 978963693028 8

Rajkó A. [2016]: Tabu, tabudöntés, tabuizálás. In: Kultúra és Közösség, 2016. I. szám.

Rajkó A. [2016]: Kommunikációs tabuk kutatása – módszertani megfontolások és kihívások. In: Közelítések, a ZSKF Szociológiai folyóirata. 2016-1. szám.

Rajkó A. – A. Gergely A. [2016]: Kommunikációs tabu, nevelési tradíció – közléstudományi és vallásantropológiai kutatások tükrében. In: Socio.hu. 2016 – 3. szám. Kitekintő rovat.

 

Egyéb publikációk

Rajkó A. [2006]: Farkas István grafikái, Élet és Irodalom. L.Évfolyam, 15. szám

Rajkó A. [2006]: „Füstté és hamuvá”, Élet és Irodalom. L. Évfolyam, 32. szám

Rajkó A. [2007]:   Elegáns és kreatív. In. Élet és Irodalom. 51. évfolyam, 41.szám

               Rajkó A. [2008]: Anya. Nyolc művész kiállításaÉlet és Irodalom. 52. évfolyam.    17. szám

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel

Tudományos közéleti tevékenység

 
Nemzetközi publikációk

1996   Drogenprävention und Polizei. Eine Untersuchnung zur Beteiligung der Polizei an der Prävention des Drogenmißbrauchs In.: Psychiatria Hungarica 6. 11.évfolyam

 

 

 

 

Tófalvy Tamás, egyetemi adjunktus

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Oktatás

Kutatási területek, témavezetések

Kutatások

Konferenciák, műhelymunkák

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Egyéb

Publikációk

Varga Dániel, tudományos segédmunkatárs

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. 303. szoba
Telefon 463-3200
Fax (+36 1) 463 3516
E-mail daniel[at]mokk.bme.hu

 

elérhetőségek  publikációk

 

Végzettség:

Diploma az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus szakán, kitüntetéssel.

Nyelvtudás:

Angol C középfokú nyelvvizsga, 1990.

Orosz C alapfokú nyelvvizsga, 2010.

Kutatási területek:

Gépi tanulás, nyelvtechnológia, hálózatkutatás.

Oktatott tantárgyak:

Bevezetés az Informatikába (műszaki menedzsereknek), Bevezetés az Informatikába (közgazdászoknak), Bevezetés az Informatikába (kommunikáció szakosoknak). Internetmédia (kommunikáció mesterszakosoknak)

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások:

a tanszéki számítógéppark grid infrastruktúrájának felelőse.

Pályázatok:

Mindentudás Egyeteme webportál projekt, videókereső

CLARIN projekt, Szeged dependency treebank

Fontosabb kutatások:

REFLEX Least Commonly Taught Languages projekt, magyar, üzbég és kurd nyelvekre.

JRC-Acquis soknyelvű párhuzamos korpusz.

Hunner tulajdonnév-felismerő.

Morphdb.hu morfológiai erőforrás.

Hunpos morfológiai egyértelműsítő.

Hunglish indexelt magyar-angol párhuzamos korpusz.

iwiw.hu projekt.

Egyéni országos választási körzetek manipulálhatóságának vizsgálata.

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel:

Péter Halácsy, András Kornai, Péter Németh and Dániel Varga: Parallel Creation of Gigaword Corpora for Medium Density Languages - an Interim Report In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08), Marrakech, Morocco, 2008.

RANLP’05 konferencia, 2005. szeptember, Borovec, Bulgária.

JRC AC Workshop, 2005. szeptember, Arona, Olaszország

Web as Corpus Workshop at EACL’06. 2006 május, Trento, Olaszország.

LREC’06, 2006. szeptember, Genova, Olaszország

SemEval 2007 at ACL’07, 2007. június, Prága, Csehország

LREC’08, 2008.június, Marrakech, Marokkó

MSZNY’05 konferencia, 2005. december, Szeged

MSZNY’06 konferencia, 2006. december, Szeged

MSZNY’07 konferencia, 2007. december, Szeged

MSZNY’09 konferencia, 2009. december, Szeged

 

Tudományos közéleti tevékenység: Bolyai János Matematikai Társulat tagja

 

Angol nyelvű publikációk:

Varga Dániel, Németh László, Halácsy Péter, Kornai András, Trón Viktor. Parallel corpora for medium density languages. In the proceedings of the RANLP 2005. (A cikk rövidített változata megjelenik a konferenciáról válogatott tanulmányokat tartalmazó RANLP volume-ban is.)

Trón Viktor, Németh László, Halácsy Péter, Kornai András, Gyepesi György, Varga Dániel. Hunmorph: open source word analysis. In the Proceeding of the ACL. ACL 2005.

Halácsy Péter, Kornai András, Oravecz Csaba, Trón Viktor, Varga Dániel. Using a morphological analyzer in high precision  POS tagging of Hungarian. In the Proceedings of the LREC 2006.

Kornai András, Halácsy Péter, Nagy Viktor, Oravecz Csaba, Trón Viktor, Varga Dániel. Web-based frequency dictionaries for medium density languages. In the Proceedings of the Web as a Corpus workshop at EACL 2006.

Ralf Steinberger, Bruno Pouliquen, Anna Widiger, Camelia Ignat, Tomaz Erjavec, Dan Tufis, Dániel Varga. The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages. In the Proceedings of the LREC 2006.

Farkas Richárd, Simon Eszter, Szarvas György, Varga Dániel. GYDER: Maxent metonymy resolution. Proceedings of the SemEval 2007 Workshop.

Varga Dániel, Simon Eszter. Hungarian named entity recognition with a maximum entropy approach. Acta Cybernetica Volume 18 Issue 2. 2007.

Péter Halácsy, András Kornai, Péter Németh, Dániel Varga. Parallel Creation of Gigaword Corpora for Medium Density Languages - an Interim Report. LREC 2008.
 

Magyar nyelvű publikációk:

Recski Gábor, Varga Dániel, Zséder Attila, Kornai András. Főnévi csoportok azonosítása magyar-angol párhuzamos korpuszban. MSZNY 2009.

Varga Dániel, Simon Eszter. Magyar nyelvű tulajdonnév-felismerés maximum entrópia módszerrel. MSZNY 2006.

Simon Eszter, Farkas Richárd, Halácsy Péter, Sass Bálint, Szarvas György, Varga Dániel. A HunNER korpusz. MSZNY 2006. 

Halácsy Péter, Kornai András és Varga Dániel. Morfológiai egyértelműsítés maximum entrópia módszerrel. MSZNY 2005.

Halácsy Péter, Kornai András, Németh László, Sas Bálint, Varga Dániel, Váradi Tamás, Vonyó Attila. A Hunglish korpusz és szótár. MSZNY 2005.

Halácsy Péter, Kornai András, Németh László, Rung András, Szakadát István, Trón Viktor, Varga Dániel. Hunglish: nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító. MSZNY 2004.

címzetes egyetemi tanárok és docensek

Dr. Brenner János, c. egyetemi tanár

Brenner János címzetes egyetemi tanár, okleveles építészmérnök (Drezdai Műszaki Egyetem) a BME-n szerzett PhD fokozatot. A német Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (BMVBS) városátépítési főosztályának helyettes vezetője, Berlin. Aktuális feladatok: a szövetségi kormány városátépítési programjának végrehajtása a régi tartományokban (Programm Stadtumbau West); energetikai városrehabilitációs, klímaadaptációs, valamint „HID” kutatási projekt megbízói menedzselése; miniszteri és államtitkári beszédek, tárgyalások előkészítése.

János Brenner, honorary professor was born 1954 in Budapest, degree of Diplom-Ingenieur (Technical University of Dresden), civil service training and examination (Bauassessor, Hamburg / Frankfurt), Doctor of Philosophy (PhD, Technical University of Budapest). Vice-head of urban restructuring unit of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMVBS), Berlin. Tasks actually: implementing a program of the Federal Government on urban restructuring in the old Länder (Stadtumbau West); implementing urban research programs, especially on BIDs and HIDs, energy saving in urban development and urban adaptation to climate change; preparing negotiations and süpeeches of the Minister and the Secretary of State. Special interest: strengthenig Hungarian-German professional contacts.

Dr. Vajdovichné dr. Visy Erzsébet, c. egyetemi docens

Vajdovichné Visy Erzsébet angol-orosz szakos tanár és geográfus. Angol irodalomból szerzett egyetemi doktorátust 1972-ben; Ph.D. fokozatát pedig a Szent István Egyetem Környezettudományi programján szerezte 2006-ban. Érdeklődési területei: területi tervezés elmélete, módszertana, gyakorlata; városfejlődés történeti folyamata, konfliktusai, lehetőségei és új útjai; a magyarországi városfejlődés a globalizáció összefüggés rendszerében; a fenntartható területi és településfejlődés ökológiai, társadalmi és gazdasági feltételei.

Dr. Virányi Péter, c. egyetemi docens

Virányi Péter a szociológiatudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens. A BME-n 1985 óta tanít. A műegyetemen kívül több oktatási intézményben tanított. Az oktatás mellett széleskörű gyakorlattal rendelkezik a nyomdai munkálatok, könyvkiadás, szerkesztés, reklámtervezés, reklám kivitelezés minden területéről. Nevéhez több reklám, szerkesztett és kiadott könyv fűződik. Egyik megteremtője a hazai reklámszociológia tudományának. Tagja volt a Kamera Hungária zsűrijének 2007-ben. Kutatási területei főleg a reklám kommunikáció, marketing, reklámszociológia. Legfontosabb publikációi is ezen területekről születtek.

Higher Education: ELTE University. sociology (sociology of education, pedagogy). Degrees: University Dr. (ELTE) 1985 .Phd Sociology of Sciences. 1998 1985 to teach at BME. Previously, as Assistant Professor and from 2005 as Associate Professor. In addition to education, I gained considerable experience in the publishing, printing professional works in the preparation, and the marketing, various advertisements and promotional materials in designing and in the  preparation. My research is primarily in the communications, marketing and advertising is conducted in the field. Scientific interest in the sociology of advertising is involved. Major publications, which I wrote and edited books on this subject were mainly.

Dr. Berey Katalin, c. egyetemi docens

Dr. Kornai András, c. egyetemi tanár

Dr. Berey Katalin, c. egyetemi docens

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. St.fsz.11. szoba
Telefon (+36 1) 463 2410
Fax (+36 1) 463 4294
E-mail msb1[at] freemail.hu

 

CV és publikációk

Dr. Berey Katalin c. egyetemi docens

Végzettség

1985 ELTE BTK, szociológus
1964 BME Építészmérnöki Kar, mérnök

Minősítés

1989 MTA szociológia tudomány kandidátusa
1999 szociológiai tudományok kandidátusa
 

Nyelvtudás

1976 angol középfok(olvas, ír, beszél)
1974 német középfok (olvas, ír, beszél)

Kutatási területek

település- és városszociológia
lakásszociológia
regionális fejlesztés
beszámoló az ország területi folyamatairól
 

Oktatott tantárgyak

település- és városszociológia
lakásszociológia
 

BME-n kívüli oktatás

1996-1997 Urbanisztikai Intézet, városfejlesztés

1967-1975 BME Építészmérnöki Kar, tervezési ismeretek

Egyéb munkahelyek
 

VÁTI Kht

Tanszéki, kari, egyetemi megbizatások
 

Településtudomány doktori program előkészítésében való részvétel
Pragmatikus szociológia doktori programban való részvétel
 

Pályázatok

 1993-1995 Lakásviszonyok és városfejlodés, a lakásváltozás használata a lakótelepeken, OTKA

Kutatások
 

1998-2001 A területi folyamatok alakulása és a területfejlesztési folyamatok érvényesülése
2000/2001 Lakótelepekkel foglalkozó OTKA kutatás

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel

Rendszeres részvétel, előadások tartása valamint szekcióülések szervezése a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Urbanisztikai Társaság konferenciáin és Közgyulésén.
1992 Familien in Wien und Budapest címmel rendezett konferencia a Österreichische Gesellschajt für Soziologie rendezésében (Wien)
1994 Wohnkultur und Plattenbau címmel rendezett konferencia a Hochschule der Künste szervezésében (Berlin)
1996 Problems and perspectives of Urban Development in East and Central Europe címmel rendezett konferencia az MTA Földrajztudományi Intézetének szervezésében (Budapest)
1998 A Future for Large Housing Estates című konferencia az Europaische Akademie für Stadtische Umwelt rendezsében (Szófia)
1999 Ten Years after (1989-1999) Memorial Conference on Eastern and Central Europe, s Road into the new World címmel rendezett konferencia a Magyar Szociológiai Társaság szervezésében.
1999 A budapesti agglomeráció fejlesztési koncepciójának vitája az Urbanisztikai Társaság területi szekciójában
1999 Az elmúlt 2 év terület és településtervezési gyakorlatának értékelése a MUT tervezői és a MÉK Terület és Településtervezői tagozatának közös szervezésében
1999 New Housing Policies című konferencia az Institut fur Ökologische Raumentwicklung Dresden rendezésében (Drezda)
2000 Régiók határok nélkül című konferencia az FVM és az Országos Területfejlesztési Tanács rendezésében (Békéscsaba)
Technológiai Előretekintési Program" című konferencia az Oktatási Minisztérium rendezésében (Budapest)
Vidékfejlesztők Országos Konferenciája az FVM rendezésében (Budapest)
Paneles lakótelepek revitalizálása" című konferencia Budapest főváros Polgármesteri Hivatala rendezésében.
Vidékfejlesztők Országos Konferenciája, Budapest
A területfejlesztési Országgyűlési Beszámoló készítésének tanulságai. (előadás címe)
Részvétel és előadás az MSZT Város és Lakásszociológiai valamint Környezetvédelmi szakosztályának együttes ülésén Hódmezővásárhelyen
Területfejlesztés Franciaországban, Budapest

Tudományos közéleti tevékenység
 

Magyar Szociológiai Társaság
Magyar Urbanisztikai Társaság
RSA Regional Studies Association

 

 Publikációs jegyzék

Tankönyvek

2002  Regionális politika Magyarországon és az EU-ban. Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, Budapest.
1998 Település- és városszociológia. (társszerzőként) Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, Budapest.
1997 Regionális tervezés, regionális politika. Egyetemi jegyzet, BME Kiadó, Budapest.
1980 Ipari épületek tervezése. Tankönyvfejezet, Tankönyvkiadó, Budapest.
1974 Ipari épületek tervezése. Tervezési segédlet, Műegyetemi Kiadó, Budapest.

Könyvek

1992 A cigánytelepek felszámolódása és újratermelődése (társszerzőként) (Cigánylét - Társadalomtudományi Intézet)
1991 Esély nélkül (VITA kiadó Budapest)
1980 Az ONCSA akció munkássága (Szociológiai füzetek 25.) (Művelődési Minisztérium)
 

Legfontosabb publikációk

2004–2005  Első és második Nemzeti Fejlesztési Terv
2004  Második Országgyűlési Jelentés az ország területi folyamatairól és az OTK végrehajtásáról.
2002–2003  Az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata. VÁTI Kht – MEH, Budapest.
2000   Területfejlesztési Országgyűlési Beszámoló. VÁTI–FVM, Budapest.
1999   Humán infrastruktúra. A Területfejlesztési Országgyűlési Beszámoló háttéranyaga. VÁTI– FVM, Budapest.
1998    Lakásépítés és településfejlesztés kapcsolata. Településfejlesztés, 4.
1997   Utopia and Reality – Two Housing Estates in Hungary. Stadtverfall und Stadterneuerung in Budapest. Münchner Geographische Hefte, 76.
1995   A szociális infrastruktúra fejlesztésének területi vonatkozásai. VÁTI Kht., Budapest.
1994   Die Grosssiedlung Kispest in Budapest. In Dörhöfer, K. (Hrsg.): Wohnkultur und Plattenbau. Dietrich Reimer Verlag, Berlin.
Housing Policy in Hungary. Periodical Politechnica Ser. Hum and Soc. Sci, Vol. 2. No 2, 1–12.
1993   Familien in Wien und Budapest. Österreichishce Gesellschaft für Sociologie Böhlau, Wien.
           A NUTS rendszer magyarországi előzményei. VÁTI Kht., Budapest
1992   Új szereplők a magyar lakásszférában. Társadalmi Szemle, 10, 35.–44.
1989   Revitalization of Joseph's Town District. Előadás a göteborgi Urban Renewal and Social Problems c. konferencián.
1989   A külső Józsefváros rehabilitációjának társadalmi szempontjai. VÁTI Kht., Budapest.
1989   Lakásépítés, épített környezet, ésszerű területfelhasználás. Településtudományi Közlemények, 37, 21.–32.
1988   Szociális lakásépítés szociális lakáspolitika. VÁTI Kht., Budapest.
1986  A szociális követelményeknek meg nem felelő telepek helyzete, felszámolásuk esélyei. Településfejlesztés, 4, 93–102.
1984  A település- és lakáspolitika népesedési összefüggései. Településtudományi Közlemények, 32.
1981 Lakáspolitikai kísérlet a negyvenes években. Szociológiai Figyelő

Dr. Brenner János, c. egyetemi tanár

 

CV és Publikációk

 

Végzettségek

Diploma:    Technische Universität Dresden, Sektion Architektur (Drezdai Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara), Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing., okl. mérnök), 1976

Közigazgatás

Városépítés, Bauassessor (építésügyi asszesszor) szakmai cím, Oberprüfungsamt für den höheren technischen Dienst (Magasszintű Műszaki Közszolgálat Felső Vizsgahivatala), Frankfurt am Main, 1984

Doktorátus

Doctor of Philosophy (PhD), Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, 1997

Nyelvtudás

Német     anyanyelv
Magyar    anyanyelv
Angol       tárgyalóképes

Szakmai tevékenységi jegyzék 
 

Megjegyzések:

 

a)     a jegyzék kivonatos, csak a főbb munkákát tartalmazza, teljes jegyzék német nyelven áll rendelkezésre;

b)    a közalkalmazotti, köztisztviselői, valamint munkatársi (nem önálló szerződéses) jogviszonyban készített tervek és kutatások szerzői joga a munkáltatóé, témavezetőé ill. megbízóé (zárójelben a cím előtt megadva);

c)     dőlt betűvel a publikáció ill. előadás eredeti címe, zárójelben más nyelvű publikáció ill. előadás esetén a cím magyar fordítása a megértéshez szükséges mértékben

 

 

1. Városépítési, építészeti és müszaki tervek

 

 

 

1.1.          Területfelhasználási és rehabilitációs koncepció, valamint városképi vizsgálat Dippoldiswalde (Szászország, Drezda közelében) városközpontjára. Második fő tervezési feladat a Drezdai Műszaki Egyetemen, 1975, a Műemlékvédelmi Intézettel együttműködve.

 

1.2.         Drezda, Belső Újváros (Dresden, Innere Neustadt), rehabilitáció és foghíjbeépítés a Rähnitzgasse / An der Dreikönigskirche tömbben. Diplomaterv a Drezdai Műszaki Egyetemen, 1976, a városi főépítészi irodával együttműködve.

 

1.3.         (Hamburg Szabad és Hanza-Város, Építési Hatóság Városépítési Hivatala:) Részvétel városképi szakági tervek kidolgozásában Wilhelmsburg, Hamburg-Altstadt és Neustadt városrészek programterveihez, 1980.

 

1.4.         Városképi szakági tervek Finkenwerder, Marienthal, Neuenfelde és Osdorf városrészekre, 1981. Hamburg Szabad és Hanza-Város, Építési Hatóság Városépítési Hivatala megbízásából.

 

1.5.         (Hamburg Szabad és Hanza-Város, Építési Hatóság Városrehabilitációs Hivatala:) Hasznosítási javaslatok a volt Hamburgi Pénzverő épületkompexumára, 1982. Nem került realizálásra.

 

1.6.         Szerkezeti terv és szabályozási terv Marklohe (Alsó-Szászország) község újonnan fejlesztendő részterületére. Zárófeladat a Magasszintü Műszaki Közszolgálati Tanfolyam keretében, 1984.

 

1.7.          (Hamburg Szabad és Hanza-Város, Építési Hatóság Városépítési Hivatala:) Beépítési tanulmány a volt hamburgi állami mezőgazdasági mintabirtok területére, 1992.

 

1.8.         (Hamburg Szabad és Hanza-Város, Építési Hatóság Városépítési Hivatala:) Beépítési tanulmány a hamburg-winterhude-i volt rendőrségi laktanya területére, 1992.

 

1.7.          (Fulda Város Építésügyi Hatósága:) Tervjavaslat Fulda-Bernhards városrész r. kat. templomának átépítésére. A nem realizált javaslat tanácsadásból kiindulva a tervező koncepciója tudatos alternatívájaként készült, 1993.

 

1.8.         Szakvélemény a schmalkalden-i (Thüringia) Luther-ház tervezett tetőtérbeépítésének tűzvédelmi kérdéseiről, 1994.

 

1.9.         (Bundeswehr infrastruktúra-törzse, Berlin:) Katonai infrastruktúra-követelmény összeállítása irányítótorony, geofizikai tanácsadóhely és tűzoltóság építésére Holzdorf/Brandis katonai repülőtéren. Tartalékos tiszti szolgálat keretében, 1999.

 

 

2. Kutatási munkák

 

 

 

2.1.         (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, Budapest:) Középmagas és magas lakóépületek a városépítésben. Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium megbízásából, részvétel, 1976.

 

2.2.        (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, Budapest:) Budapest-Ferihegyi Repülőtér zajvédelmi tanulmánya. Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium megbízásából, részvétel, 1977.

 

2.3.        (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, Budapest:) A balatoni zártkertek épületállományának és területfelhasználásának vizsgálata. Balatonszemes és Balatonöszöd községek zártkertjeinek önálló vizsgálata a Balatoni Regionális Terv előkészítése keretében, 1977.

 

2.4.        (Hamburgi Egyetem, Összehasonlító Városkutatási Központ:) Vergleich von Stadtentwicklungen in kapitalistischen und sozialistischen Ländern. (Kapitalista és szocialista országok városfejlődésének összehasonlító vizsgálata.) Részvétel Budapest vizsgálatának feldolgozásában, 1981-1984.

 

2.5.        (Magyar Urbanisztikai Társaság munkacsoportja a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából:) 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) településrendezési részének szakmai megalapozása. Részvétel a munkacsoport tanácsadójaként, 1995.

 

2.6.        Das Baurecht in Ungarn und seine Wirkungen - Entstehung, Zusammenhänge mit der städtebaulichen Entwicklung, aktueller Stand und Ausblick. (Az építésügyi jog Magyarországon és annak hatásai – keletkezés, összefüggések a városépítési fejlődéssel, atuális helyzet és kitekintés.) Disszertáció (PhD dolgozat), előterjesztve 1995-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen a "Doctor of philosophy" fokozat megszerzésére; szigorlat 1996.IX.25-én, védés 1997.II.18-án, kari tanács határozata és doktori (PhD) oklevél kiállítása 1997.III.11-én. A disszertáció a szerző megjegyzéseivel kiegészítve megjelent: Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 1998, ISBN 3-8167-4694-2.

 

2.7.         (Studio Metropolitana Kht., Budapest:) Európai fővárosok várostervezési és közigazgatási rendszerének összehasonlítása; Berlin esettanulmány. Teammunka Brenner Gabriella okl. építészmérnökkel, 1997.

 

2.8.         (VÁTI Kht., Budapest): Az építési engedélyezési eljárás az Európai Unió tagállamaiban – áttekintés. Brenner Gabriella okl. építészmérnökkel mint szerzővel tanácsadóként együttmüködve, 2000.

 

2.9.         (VÁTI Kht., Budapest:) Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági rendszer, az építésügy központi irányítása, a településrendezés szervezeti rendszerének áttekintése az Európai Unió egyes tagállamaiban. Brenner Gabriella okl. építészmérnökkel mint szerzővel tanácsadóként együttmüködve, 2004.

 

2.10.      (VÁTI Kht., Budapest:) A településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti terv összefüggései a Németországi Szövetségi Köztársaság településrendezési  jogában és gyakorlatában. Brenner Gabriella okl. építészmérnökkel mint szerzővel tanácsadóként együttmüködve, 2005.

 

 

 

3. Publikációk

 

 

3.1.      Drezda városépitéstörténetének áttekintése. In: Építés-Építészettudomány, Budapest, 1-2/1978.

 

3.2.     Heinrich Tessenow - egy építőmester. In: Magyar Építömüvészet, Budapest, 3/1979.

 

3.3.     Gottfried Semper 1803-1879. In: Magyar Épitömüvészet, Budapest,  4/1979.

 

3.4.     Történelmi városközpontok megújitása a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Müemlékvédelem, Budapest,  4/1979.

 

3.5.     Graz óvárosának fejlesztési koncepciója - példa a városléptékü müemlékvédelemre. In: Müemlékvédelem, Budapest, 5/1979.

 

3.6.     Hamburgi szociológusok Budapeströl (Hamburger Soziologen über Budapest). In: Profil (magyar kiadás), Hamburg, 6/1986.

 

3.7.      Baurecht in Budapest. Über die Bausatzung der ungarischen Hauptstadt. (Építésügyi jog Budapesten. A magyar főváros városrendezési szabályzatáról.) In: Archiv für Kommunalwissenschaften, Stuttgart és Köln, 2/1989.

 

3.8.     Baurecht in der DDR. Von der Deutschen Bauordnung zum Baugesetzbuch. (Építésügyi jog az NDK-ban. A Német Építésügyi Szabályzattól az Építésügyi Törvénykönyvig). In: Archiv für Kommunalwissenschaften, Stuttgart és Köln, 2/1990.

 

3.9.     Balatonszemes változásai. In: Somogy, Kaposvár, 4/1990.

 

3.10.   Neue Kommunalverfassung in Ungarn. Das Gesetz über die örtlichen Selbstverwaltungen. (Új önkormányzati törvény Magyarországon.) In: Archiv für Kommunalwissenschaften, Stuttgart és Köln, 2/1991.

 

3.11.    Baurecht in Ungarn - Rückblick, Stand und Ausblick. (Építésügyi jog Magyarországon – visszapillantás, jelen helyzet és kitekintés.) In: Planer(in), Bochum, 4/1993.

 

3.12.   Fritz-Schumacher-Kolloquium 1994 in Hamburg. In: Planer(in), Bochum, 6/1994. Kisebb változtatásokkal másodközlés, in: Architektur als Kunst. Schriftenreihe des Vereins Fritz-Schumacher-Kolloquium e.V., 6. kötet, Verlag der Fachbuchhandlung Sautter+ Lackmann, Hamburg 1995.

 

3.13.   Neues Baurecht für Ungarn. (Új építésügyi jog Magyarországon.) In: Bauwelt, Berlin, 37/1994.

 

3.14.   Zur neuen Wärmeschutzverordnung aus planerischer Sicht. (Az új hővédelmi rendeletről várostervezői szemszögből.) In: Planer(in), Bochum, 1/1995.

 

3.15.   Merkur als Bauherr - Fritz-Schumacher-Kolloquium 1995 in Leipzig, 27.-28. Oktober. (Merkur mint megbízó - …) In: Bauwelt, Berlin, 44/1995.

 

3.16.   Europäische Harmonisierung im Bauwesen - Schwierigkeiten und Perspektiven der Bauproduktenrichtlinie. (Európai harmonizáció az építésügyben – az Építési Termék-Direktíva nehézségei és perspektívái.) In: Die Bauverwaltung / Bauamt & Gemeindebau, Hannover, 2/1996.

 

3.17.    Plädoyer für eine "Bundesbauordnung". (Vádbeszéd „szövetségi építési szabályzat” érdekében.) In: Planer(in), Bochum, 1/1996.

 

3.18.   Der ungarische Architekt József Borsos und seine Zeitgenossen - Parallelen zu Fritz Schumacher und Fritz Höger. (Borsos József magyar építész és kortársai – párhuzamok …) In: Wissenschaftliche Berichte des Fritz-Schumacher-Kolloquium e.V. Hamburg, 1/1996.

 

3.19.   Az építésügyi jog reformja Németországban. Zábránszkyné Pap Klárával. In: Falu-Város-Régió, Budapest, 6-7/1996.

 

3.20.  Európai piacnyitás - az Építési Termék-Direktíva átültetésének nehézségei és perspektívái. In: Építés - Felújítás, Budapest, Heft 6/1996.

 

3.21.   Fritz Schumacher. In: Építés-Építészettudomány, Budapest, 3-4/1996-97.

 

3.22.  Neues Baurecht in Ungarn. (Új építésügyi jog Magyarországon.) In: Bundesbaublatt, Wiesbaden, 5/1998.

 

3.23.  Neue Rechtsgrundlagen für Planen und Bauen in Ungarn. (A tervezés és építés új jogalapjai Magyarországon.) In: Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht, Wiesbaden, 4/1998.

 

3.24.  Az Építési Termék-Irányelvről. In: Falu-Város-Régió, Budapest, 8/1998.

 

3.25.  Építési Termék Irányelv (89/106/EGK a 93/68/EGK módosítással együtt) – útmutató az Irányelv alkalmazásához. Brenner Gabriellával és Gereben Zoltánnal. Építési Piac, Budapest, melléklet, 8/1999.

 

3.26.  „Stadt 2000“ – Diskussionsveranstaltung des BMVBW thematisiert integrierten Ansatz von Verkehr und Städtebau. („…” -  a Szövetségi Közlekedési. Építés- és Lakásügyi Minisztérium  rendezvénye a közlekedés és a városépítés integrált kezelésével foglalkozik.) In: Deutsches Architektenblatt, Berlin, 11/1999.

 

3.27.   Budapest Revisited – neue Bausatzung, neue Planungen. (…- új  városrendezési szabályzat, új tervek.) In: Archiv für Kommunalwissenschaften, Stuttgart és Köln, 2/1999.

 

3.28.  Az Építési Termék-Irányelv aktuális változásai. In: Építési Piac, Budapest, 1/2000.

 

3.29.  Berlini anzix. In: Magyar Szemle, Budapest, 9-10/2000.

 

3.30.  Világ városai, egyesüljetek! Beszámoló az URBAN 21 városépítési világkonferenciáról. In: Falu-Város-Régió, Budapest, 9/2000.

 

3.31.   Az elsö harmonizált szabvány az Építési Termék-Irányelv alapján. In: Építési Piac, Budapest, 16-17/2000.

 

3.32.  A város és a gazdaság. Az URBAN 21 városépítési világkonferencia gazdasági fóruma. In: Építési Piac, Budapest, 16-17/2000.

 

3.33.  Az európai regionális politika aktuális kérdései. In: Építési Piac, Budapest, 13/2001.

 

3.34.  Külképviselet elökelö helyen – a berlini magyar nagykövetség épülete. In: Új Magyar Épitömüvészet, Budapest, 5/2001.

 

3.35.  Wettbewerb Stadtumbau Ost – ein Beitrag zum Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung. (Városátépítés Keleten – adalék  a városfejlesztés paradigmaváltásához.) Michael Krautzberger-rel. In: Deutsches Architektenblatt, 4/2002.

 

3.36.  Wettbewerb Stadtumbau Ost – Eindrücke aus den Workshops. (Városátépítés Keleten tervpályázat – benyomások a workshopokból.) In: Bundesbaublatt, Gütersloh, 7/2002.

 

3.37.   Bekenntnis zur Stadt - Wettbewerb Stadtumbau Ost entschieden. (Hitvallás a város mellett – a Városátépítés Keleten tervpályázat el van döntve.) Michael Krautzberger-rel. In: Deutsches Architektenblatt, Berlin, 11/2002. Internet: www.baustadtum.de/stadtumbau/Brenner-Krautzberger.pdf.

 

3.38.  A zsugorodó városok problémája, avagy: a városfejlesztés paradigmaváltása Németország új tartományaiban. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 5/2002.

 

3.39.  Zur Qualifizierung des Stadtumbaus Ost durch das BMVBW (A Városátépítés Keleten <program> továbbfejlesztése a minisztérium által). In: Die Wohnungswirtschaft, Hamburg, 12/2002.

 

3.40.  Stadtumbau Ost – Rückblick und Ausblick. (Városátépítés Keleten – visszapillantás és kitekintés.) In: Die Wohnungswirtschaft, Hamburg, 8/2003.

 

3.41.   Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági rendszer, az építésügy központi irányítása, a településrendezés szervezeti rendszerének áttekintése az Európai Unió egyes tagállamaiban. In: Építész Közlöny, Budapest, 2004. szeptember-október.

 

3.42.  A magyar építésügyi igazgatás és felügyelet kívülröl. In: Építési Évkönyv 2004, az Építéstudományi Egyesület publikációja, Budapest 2005.

 

3.43.  Stadtumbaukultur – Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung. (Városátépítési kultúra – a városfejlesztés paradigmaváltása.) In: Tatort Stadt II – Perspektiven einer Stadtumbaukultur (szerk.: Gregor Langenbrinck), kiadta  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen és a Stiftung Bauhaus Dessau az „Edition Bauhaus“ 17. köteteként, Jovis Verlag, Berlin 2005.

 

3.44.  Budapest – Gebautes und Imaginiertes. (Budapest – megépült és elképzelt építmények.) <Megj.: beszámoló aktuális kiállításokról Dürer és Piranesi műveiből, valamint Alpár Ignác életművéről.>  In: Deutsches Architektenblatt, Berlin, 9/2005.

 

3.45.  Öffentliches Baurecht in Ungarn. (Közjogi építésügyi szabályok Magyarországon.) In: ibr Informationen Bau-Rationalisierung, Eschborn, 4/2005.

 

3.46.  Kopfnote Urbanität oder der Elefant im Wohnzimmer? Zum Kongress des Council for European Urbanism vom 8. bis 10. September 2005 in Berlin. In: Council for European Urbanism (CEU) német szekció honlapja, 2005. október, cím: www.ceunet.de/kommentar_janos_brenner.htm, valamint a „Die neue Stadt“ c. Internet-folyóiratban, 2006.I.17., www.die-neue-stadt.de; magyarul rövidített változatban: Új utak a településtervezésben. Urbanitás, mint osztályzat, avagy az elefánt a nappaliban? In: Önkorkép, Budapest, 11/2005, Internet-hozzáférés: www.onkorkep.hu/15_11/25_28.htm.

 

3.47.   Időrétegek. A Frauenkirche feltámadása. In: Magyar Szemle, Budapest, 11-12/2005. <Megj.: alcím a szerkesztőségtől, ezenkívül a cikk beszámol a főcímmel azonos nevű drezdai műemlékvédelmi kiállításról.> Internet-hozzáférés: www.magyarszemle.hu/cikk/idoretegek.

 

3.48.  Ziele und Programme der Städtebauförderung. (A városépítés-támogatás céljai és programjai.) In: Mehr Wert für Mensch und Stadt – Flächenrecycling in Stadtumbauregionen, kiadta a Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung az Umweltbundesamt-tal együttműködve, Verlag Saxonia, Freiberg 2006.

 

3.49.  Schwierige Balance – zur Änderung des ungarischen Baugesetzes. (Nehéz egyensúlyozás – a magyar építésügyi törvény módosításáról.) In: Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht, Wiesbaden, 5/2006.

 

3.50.  Berlin-Hauptbahnhof – a német föváros legújabb építészeti attrakciója. In. Építésügyi Szemle, Budapest, 5/2006.

 

3.51.   A német településfejlesztési támogatási rendszer jelene és jövője. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 6/2006.

 

3.52.  Építési kultúra a fenntartható városfejlesztésért. In: Építészfórum internet-újság, http://epiteszforum.hu, Budapest, 2007.V.18.

 

3.53.  Településrendezési szerzödés – kommentár az Étv. 30/A. §-hoz „A hatályos építésügyi elöírások gyakorlati kézikönyve” c. mü keretében, Dashöfer Kiadó, Budapest, 2007.

 

3.54.  Európai városaink jövöje – városfejlesztés és építési kultúra. In: Magyar Szemle, Budapest, 9-10/2007. Internet-hozzáférés: www.magyarszemle.hu/cikk/europai_varosaink_jovoje_-_varosfejlesztes_es_epitesi_kultura.

 

3.55.  Otthonról - hazulra. Beszámoló magyarországi tartózkodásommról. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 6/2007.

 

3.56.  Rumänien: Die Rückeroberung des öffentlichen Raums. Ein junges Planungsbüro treibt die Stärkung des öffentlichen Raums in Rumänien voran, beispielhaft sind die Stadtentwicklungskonzepte für Cluj (Klausenburg) und Sibiu (Hermannstadt). (Románia: a közterület visszahódítása.  Egy fiatal tervezöiroda a közterületi fejlesztését hajtja elöre, példamutatóak Cluj <Kolozsvár> és Sibiu <Nagyszeben> városfejlesztési koncepciói.) In: Garten + Landschaft, München, Heft 4/2008. Internet-hozzáférés: www.garten-landschaft.de/PDFs/1206016290.pdf.

 

3.57.   Herausforderung für Ungarn. (Kihívások Magyarország számára. Peter Plander: Die Herausforderungen der neuen EU-Strukturförderung für die ungarische Raumordnungspolitik, Augsburg / Kaiserslautern 2008, c. könyvének recenziója.) In: disP, Netzwerks Stadt und Landschaft (NSL) an der ETH Zürich folyóirata, Zürich, 3/2008.

 

3.58.  Saját ügyben. (Brenner János <1927-1997> a budapesti HAP Galériában rendezett emlékkiállítása alkalmából Pap Klára által szekesztett méltatás része.) In: Építésügyi Szemle, Budapest, 5/2008.

 

3.59.  Segély az önsegélyezéshez. A városmegújítási támogatási rendszer tapasztalatai és tanulságai Németországban. In: Falu – Város – Régió, Budapest, 2/2008. Internet-hozzáférés: www.vati.hu/main.php?folderID=4622&articleID=12494&&iid=1.

 

3.60.  Granasztói Pál, a köztisztviselö. In: Falu – Város – Régió, Budapest, 2/2008. Internet-hozzáférés: www.vati.hu/main.php?folderID=4622&articleID=12494&&iid=1.

 

3.61.   Eigentümerstandortgemeinschaften. (Ingatlantulajdonosi Fejlesztési Körzetek.) In: Bundesbaublatt, Gütersloh, 9/2009.

 

3.62.  Konjunktúra és városfejlesztés. A német kormány aktuális konjunktúracsomagjai. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 2/2009.

 

3.63.  Ingatlantulajdonosi Fejlesztési körzetek (IFK) Németországban. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 4/2009.

 

3.64.  Afrika trifft Europa – zum Städtebaugesetz von Äthiopien. (Afrika találkozik Európával – Etiópia új városépítési törvényéröl.) In: Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht, München, 2/2010.

 

3.65.  Diesseits und jenseits von Suburbia. (Szuburbián innen és túl.) In: Planer(in), Berlin, 1/2010.

 

3.66.  Schrottimmobilien. Neue Instrumente zur Bewältigung verwahrloster Immobilien. („Ócskavas“-ingatlanok. Új eszközök elhanyagolt ingatlanok reaktiválására.) In: Planer(in), Berlin, 2/2010.

 

3.67.   Eigentümerstandortgemeinschaften im Stadtumbau. (Ingatlantulajdonosi fejlesztési körzetek a városátépítésben.) In: Deutsche Wohnungswirtschaft, Berlin, 1-2/2010.

 

3.68.  Private initiatives in German urban development policy. (Magánkezdeményezések a német városfejlesztési politikában.) In: Urban Research & Practice, London, 2/2010.

 

3.69.  A városfejlesztési politika aktuális kérdései Németországban. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 2011/1. Összefoglalás az Interneten: http://www.e-epites.hu/hirek/megujult-az-epitesugyi-szemle#12.

 

3.70.  Stadtentwicklung und Baukultur. Bericht vom Generaldirektorentreffen in Ungarn. (Városfejlesztés és építési kultúra. Beszámoló a vezérigazgatói találkozóról Magyarországon.) In: Planer(in), Berlin, 2/2011.

 

3.71.    Alternatív ünnepi játékok. In: Örökség, Budapest, 7-8/2012.

 

3.72.   András Sipos, A jövö Budapestje 1930-1960 / Das Budapest der Zukunft 1930-1960. Recenzió, in: Forum Stadt, Esslingen, 2/2012.

 

3.73.   Sipos András: A jövö Budapestje 1930-1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek. Recenzió, in: Tér és Társadalom, Budapest, 4/2012.

 

3.74.   Umfassende Reform des Städtebaurechts in Ungarn. (A városépítési jog átfogó reformja Magyarországon.) In: Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht, Wiesbaden, 1/2013.

 

3.75.   Melega Miklós: A modern város születése – Szombathley infrastrukturális fejlödése a dualizmus korában. Recenzió, in: Tér és Társadalom, Budapest, 4/2013.

 

3.76.   Gutes Gesetzesklima. StadtKlimaExWoSt und die Änderungen des BauGB 2011 und 2014. (Jó törvényi klíma. A StadtKlimaExWoSt <kutatási projekt> és az Építésügyi törvénykönyv <BauGB> 2011. és 2014. évi módosításai.) In: Planer(in), Berlin, Heft 1/2014. Internet-hozzáférés (díj ellenében): http://www.srl.de/publikationen/planerin/%C3%A4ltere-ausgaben/product/view/2/106.html

 

3.77.   Erweiterung der kommunalen Handlungsspielräume durch neue Instrumente der Städtebauförderung? (Az önkormányzat cselekvési lehetöségeinek bövítése a városépítés-támogatás új eszközeivel?) In: Willy Spannowsky / Andreas Hofmeister (szerk.): Städtebauliche Planung in Zeiten leerer Kassen – Potenziale für eine nachhaltige Stadtökonomie. Lexxion Verlag, Berlin 2014.

 

3.78.   Problematischer Städtebau in Budapest - Platzhirsche im Stadtwäldchen. In: Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2014. június 3. Internet-hozzáférés: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/kunst_architektur/platzhirsche-im-stadtwaeldchen-1.18314220. Magyar fordításban: Kapitális szarvasok a városliegetben, http://epiteszforum.hu/kapitalis-szarvasok-a-varosligetben-problematikus-varosepites-budapesten.

 

 

 

4. Előadások

 

 

 

4.1.         Die Integration archäologischer Denkmale und Stätten in einen neuen städtebaulichen Zusammenhang. (Régészeti emlékek és emlékhelyek integrációja új városépítési környezetbe.) Osztrák UNESCO-Bizottság és Alsó-Ausztria kormánya által rendezett nemzetközi konferencián, Schallaburg bei Melk, Ausztria, 1979.

 

4.2.        Településrendezés és építésügyi hatósági rendszer Németországban. Három előadás, Főépítészi Kollégium, Budapest, valamint ÉTE Debreceni Tagozata előtt, 1991. április.

 

4.3.        Aufgaben und Aufbau der Bauaufsichtsverwaltungen; die Rolle der am Bau Beteiligten. (Építésügyi hatósági feladatok, rendszer, az építési folyamat résztvevőinek szerepe.) Két előadás a Szövetségi Építésügyi Minisztérium "Jogi és műszaki szabályok" elnevezésű, a kelet- és középeurópai együttműködés keretében rendezett konferenciáján, Berlin, 1994.IV.27.

 

4.4.        EG-Bauproduktenrichtlinie, Bauproduktengesetz und Länderbauordnungen. (Az EK Építési Termék-Direktívája, Építési Termék-Törvény és a tartományi építésügyi szabályzatok.) DIN Deutsches Institut für Normung e.V.  rendezvénye keretében, Berlin, 1994.IX.29.

 

4.5.        EK belső piac, EK szerződés, közösségi szervek, munkamód, EU-perspektívák, különösen a bővítés terén. Savaria Nyári Egyetem, Szombathely, 1999.VIII.11.

 

4.6.        Das Programm „Stadtumbau Ost“ der Bundesregierung. (A szövetségi kormány „Városátépítés keleten”  programja.) Ismételten előadva 2001-2004 években a BMVBW építési igazgatási továbbképző szaktanfolyama keretében.

 

4.7.         A zsugorodó városok problémája Németország új tartományaiban - a szövetségi kormány „Városátépítés keleten” programja. Savaria Nyári Egyetem, Szombathely, 2002.VIII.5.

 

4.8.        Das Programm „Stadtumbau Ost“ der Bundesregierung. (A szövetségi kormány „Városátépítés keleten” programja.) MOE-konferencia, 2002.XI.5., Berlin, valamint lényegében azonos szöveggel Lipcsei Építési Vásár német-orosz szakmai napja keretében, 2003.XI.8. Internet-hozzáférés: www.iemb.de/moe/moe19/brenner-stadtumbau-ost.pdf.

 

4.9.        Stadterneuerung bei knappen öffentlichen Kassen. (Városfejlesztés a szűkös közpénzekkel.) Német Városépítési és Területtervezési Akadémia (Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung), Berlin, 2003.XI.11.

 

4.10.      Ausländische Erfahrungen im Städtebaurecht – Fallbeispiele Äthiopien und Ungarn. (Külföldi tapasztalatok a településrendezési jogban – Etiópia és Magyarország mint esettanulmány.) Humboldt Egyetem, „Praktiker-Seminar Bau- und Planungsrecht“ (Prof. Dr. Battis és Prof. Dr. Krautzberger vezetésével), Berlin, 2004.IV.14.

 

4.11.       „Baukultur trotz Stadtumbau?“ („Építési kultúra városátépítés ellenére?”) Ünnepi előadás diplomaátadás alkalmából, Brandenburgi Műszaki Egyetem, Cottbus, 2004.X.20.

 

4.12.      Städtebauförderung als Instrument der Stadtentwicklungspolitik. (A városépítés-támogatás mint a városfejlesztés eszköze.) Ismételten előadva 2005 január óta a BMVBW építési igazgatási továbbképző szaktanfolyama keretében.

 

4.13.      Der Beitrag der Städtebauförderung zur Begrenzung der Flächeninanspruchnahme. (A városépítés-támogatás része a területigénybevétel korlátozásában.) TU Bergakademie Freiberg és több szövetségi minisztérium közös rendezvénye keretében, Freiberg, 2005.IX.21.

 

4.14.      A német városok arculatának változása a településfejlesztés eredményeként. Savaria Nyári Egyetem, Szombathely, 2006.VIII.1.

 

4.15.      Hochhaussiedlungen im Spannungsfeld von Stadtplanung, Politik und sozialem Alltag im 21. Jahrhundert – einige Aspekte des Problemfeldes in Deutschland. (Magasházas lakóterületek a várostervezés, a poltika és a társadalmi mindennapok feszültségi terében – a probléma néhány szempontja Németországban.) A Deutschen Kulturzentrum Klausenburg szimpozionja keretében, Kolozsvár (Cluj-Napoca / Klausenburg), 2006.XI.23.

 

4.16.      Építésügyi hatóságok feladatköre és telepítése Németországban. II. Építésügyi Hatósági Konferencia keretében, Noszvaj, 2007.IV.11.

 

4.17.       Építési minőség – német törekvések a nemzetközi trendek részeként. CONSTRUMA vásár építésgazdasági fóruma keretében, Budapest, 2007.IV.12.

 

4.18.      Berlin – egy európai metropolisz újjászületése. „Budapest-Kör” előadássorozata keretében, Budapest, 2007.IV.16.

 

4.19.      Die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. (A Lipcsei Charta a fenntartható fejlődési típusú európai város érdekében.) „ADHOC” INTERREG III B projekt keretében, Bamberg, 2007.IV.18.

 

4.20.     Urban Renewal Policy of the German Federal Government. (A szövetségi kormány városrehabilitációs politikája.) „ADHOC” INTERREG III B projekt keretében, Bamberg, 2007.IV.19.

 

4.21.      Aktuális településfejlesztési és -rendezési kérdések Németországban. MUT és ÉTE közös rendezvény keretében, Budapest, 2007.V.2.

 

4.22.     Some aspects of urban development in Germany. (A németországi városfejlesztés néhány aspektusa.) „Urban Forum Buildup of the Sustainable Spatial Development System of Lithuania” címü, a litván miniszterelnök jelenlétében tartott rendezvény keretében, Vilnius, Litvánia, 2007.X.25.

 

4.23.     Aktuális településfejlesztési és -rendezési kérdések Németországban, különös tekintettel közgazdasági kérdésekre. BME Szociológiai és Kommunikációs Tanszéke szervezésében közgazdaságtudományi hallgatók számára, Budapest, 2007.XI.22.

 

4.24.     Stadtumbau Ost und West – Ziele und Eckdaten. (Városátépítés Keleten és Nyugaton.) Bund Deutscher Architekten (BDA) szimpozionja keretében, Halle (Saale), 2008.V.8.

 

4.25.     Területfejlesztési politika Németországban. BME Szociológiai és Kommunikációs Tanszéke szervezésében közgazdaságtudományi hallgatók számára, Budapest, 2008.XI.3.

 

4.26.     Das ExWoSt-Forschungsfeld „Eigentümerstandortgemeinschaften im Stadtumbau“ und die Modellvorhaben im Überblick. (Ingatlantulajdonosi Fejlesztési Körzetek a városátépítésben – az „ExWoSt“-kutatási projekt és a modellprojektek áttekintése.) A BMVBS rendezvénye keretében, Magdeburg, 2009.V.13.

 

4.27.      Történelmi városközpontok és városrészek rehabilitációja Németországban. XXV. Országos Müemléki Konferencia keretében, Szombathely, 2009.IX.5., valamint módosítva a BME Szociológiai és Kommunikációs Tanszéke szervezésében közgazdaságtudományi hallgatók számára, Budapest, 2009.X.2.

 

4.28.     Innovációk az élhetö városnegyedekért. Megnyitóbeszéd az „Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere“ (IFAS) vándorkiállítás megnyitója alkalmából, a Magyar Urbanisztikai Társaság szervezésében (témafelelös: Ongjerth Richárd), Budapest, 2009.X.1. Internet-hozzáférés: www.epiteszforum.hu/files/Brenner%20Janos%20beszede.doc, továbbá www.epiteszforum.hu/node/14196.

 

4.29.     Ingatlantulajdonosi Fejlesztési Körzetek (IFK) Németországban. BME Szociológiai és Kommunikációs Tanszéke szervezésében közgazdaságtudományi hallgatók számára, Budapest, 2009.X.2.

 

4.30.     Das Problem der „Schrottimmobilien“ im Kontext der Eigentümerstandortgemein-schaften. (Az „ócskavas-ingatlanok“ problémája az ingatlantulajdonosi fejesztési körzetek összefüggésében.) 2009-ben és 2010-ben hasonló címmel és kissé módosított tartalommal többször elöadva az Instituts für Städtebau Berlin, a Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, és a Berlini Humboldt-Egyetem különbözö rendezvényein.

 

4.31.      „Gazdag suburbia, szegény belváros?“ Az „Összecsomózva - város, agglomeráció és szuburbanizáció - társadalmi és gazdasági folyamatok különösen a Budapesti Agglomerációban“ címü, a BME Közgazdasági, valamint Szociológia és Kommunikáció Tanszéke közös konferenciája keretében, Budapest, 2010.III.2.

 

4.32.      Urbane Strategien zum Klimawandel – Kommunale Strategien und Potentiale. Zu Problemen und zur Leitbilddiskussion. (A klímaváltozás városi stratégiái – önkormányzati stratégiák és lehetőségek.) Azonos nevü „ExWoSt“ kutatási projekt megnyitó konferenciája keretében, Berlin, 2010.VI.7.

 

4.33.      Bontás és felértékelés – a zsugorodó városok fejlesztés Németországban. „Budapest-Kör”, Budapest, 2011.III.21.

 

4.34.      A fenntartható városfejlesztés jó példái a Lipcsei Charta alapján Németországban. Urb:Icon konferencia keretében, Budapest, 2011.IV.5.

 

4.35.      Kulturális örökség, nemzeti erőforrás. Részvétel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által szervezett pódiumbeszélgetésen, Budapest, 2011.IV.18. A beszélgetés dokumentációja az Interneten: http://www.koh.hu/download/orokseg_11_05_webre.pdf.

 

4.36.      Barnamezős területek revitalizációja: keretfeltételek és aktuális fejlemények Németországban. Előadás a „B-Team” INTERREG-projekt keretében, Debrecen, 2011.IV.19.

 

4.37.       Városfejlesztés, energetikai városrehabilitáció és klímaadaptációs stratégiák. „EnSURE” INTERREG-projekt konferencia keretében, BME, Budapest, 2011.IV.20.

 

4.38.      Demográfiai átalakulás és városfejlesztés Németországban. BME Urbanisztikai Tanszéke, Budapest, 2011.IV.28.

 

4.39.      Városi terek értékörzö rehabilitációja Németországban. Román András Müemlékvédelmi Nyári Egyetem keretében, Noszvaj, 2011.VII.4.

 

4.40.      „Schrottimmobilien” – Umgang mit stadtbildprägenden, verwahrlosten Gebäuden und Möglichkeiten der Förderung. („Ócskavas-ingatlanok“ – városképi szempontból fontos, elhanyagolt ingatlanok problémáinak kezelése, támogatási lehetöségek.) VHW tanfolyam, 2011.XI.10. és 2012..IV.16., Essen és Hannover.

 

4.41.       Városfejlesztés és városgazdaság Németországban. Mosonmagyaróvár, Magyar Urbanisztikai Társaság konferenciája, 2013.IV.18.

 

4.42.      Energetische Stadterneuerung und Urbane Strategien zum Klimawandel (Energetikai városrehabilitáció és városi klímaadaptációs stratégiák). Energieeffizienzhaus, Berlin, 2013.VI.16.

 

4.43.      Anpassung an den Klimawandel als Aufgabe der Stadtplanung (Klímaváltozás-adaptáció mint várostervezési feladat). Algériai tisztviselök továbbképzési tanfolyama, Europäische Akademie Berlin (EAB), 2103.IX.3.

 

4.44.      Erweiterung der kommunalen Handlungsspielräume durch neue Instrumente der Städtebauförderung? (Önkormányzati cselekvési opciók bövítése a városrehabilitáció új eszközeivel?) Technische Universität Kaiserslautern tudományos konferenciája, 2013.IX.17.

 

4.45.      Energieeffizienz, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel (Energiahagtékonyság, klímavédelem és adaptáció a klímaváltozáshoz). Berlin, GIZ, kínai delegáció fogadása alkalmából, 2013.X.23.

 

4.46.     Terület- és településfejlesztési trendek Európában és a világban. Magyar Urbanisztikai Társaság XX. Országos Konferenciája, Budapest, 2014.V.15.

 

 

 

5. Közép- és kelet-európai, valamint fejlődő országoknak történő tanácsadás

 

 

 

5.1.         Tanácsadás a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumának településrendezési és építésügyi jogszabályok fogalmazásánál (különösen az 1997. évi LXXVIII. törvény és az OTÉK előkészítésénél), 1993 óta. Ezen tevékenység elismeréseként az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) tiszteletbeli tagsága 1996 óta.

 

5.2.        Tanácsadás a Lengyel Köztársaság Belügyminisztériumának az Építési Termék-Direktíva (89/106/EGK) átültetésénél a lengyel jogba, 1997.

 

5.3.        Tanácsadás a Lett Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának az Építési Termék-Direktíva (89/106/EGK) átültetésénél a lett jogba, 1997.

 

5.4.        Tanácsadás a Szlovén Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának, valamint a Szlovén Köztársaság Miniszterelnőki Hivatalának az Építési Termék-Direktíva (89/106/EGK) átültetésénél a szlovén jogba, 1998 és 2000. A jogszabály 2000-ben hatályba lépett.

 

5.5.        Tanácsadás a Litván Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának az Építési Termék-Direktíva (89/106/EGK) átültetésénél a litván jogba, 1999. A jogszabály 1999-ben hatályba lépett.

 

5.6.        Tanácsadás a Litván Köztársaság Miniszterelnőki Hivatalának az építési engedélyezési eljárás kérdéseinél, 2000.

 

5.7.         Tanácsadás az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Közmunkaügyi és Városfejlesztési, valamint Szövetségi Ügyi Minisztériumának településrendezési és építésügyi jogszabályok koncepcionális előkészítésénél, 2000-2005. Az új etióp városépítési törvény 2008-ban lépett hatályba.

 

5.8.        Tanácsadás a Román Köztársaság Közmunkaügyi, Közlekedés és Lakásügyi Minisztériumának az Építési Termék-Direktíva (89/106/EGK) átültetésénél a román jogba, 2001-2002.

 

5.9.        Tanácsadás a Magyar Köztárság Országos Építés- és Lakásügyi Hivatalának az építésügyi törvény reformjánál (lásd 5.1. pont), különösen a településrendezési szerződés mint új településrendezési eszköz bevezetésénél, 2004.VIII.16.-IX.30-ig német vendégtisztviselői kiküldetés keretében. A törvénymódosítás 2006. évi L. törvényként lépett életbe.

 

5.10.      Tanácsadás a Magyar Köztárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumának a német EU tanácsi elnökséggel összefügő ügyekben (Lipcsei Charta, építési kultúra stb.), a településfejlesztési koncepciók tartalmi követelményeit szabályozó rendelettel, az OTÉK módosításával és az építésügyi hatóságok telepítésével kapcsolatban, valamint egyéb szakmai kérdésekben, 2007 első félévében német vendégtisztviselői kiküldetés keretében.

 

5.11.       Tanácsadás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának városfejlesztési kérdésekben: „Budapest Szíve” program, Budapest városrehabilitációs programjának felülvizsgálata, Belső-Erzsébetváros fejlesztési és rendezési kérdései, Dél-Budapest fejleszthetősége témákban. A tanácsadásra 2007 első félévében az ÖTM-hez történt vendégtisztviselői kiküldetés keretében került sor (lásd 5.10. pont).

 

 

5.12.       Tanácsadás folytatása Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának városfejlesztési kérdésekben a fent említett kiküldetés után: Kettös önkormányzati rendszer – összehasonlítás Budapest és Hamburg között, valamint észrevételek az SMB által szervezett „Futurbia” projekthez, 2008.

 

5.13.       Tanácsadás a Magyar Köztárság Belügyminisztériumának a magyar EU tanácsi elnökséggel, valamint – elsősorban – a városfejlesztés és településrendezés renszerének továbbfejlesztésével, a településrendezési tervek végrehajtásával és az építési engedélyezési eljárással, valamint a településrendezési tervek előzetes normakontrolljával kapcsolatban, valamint egyéb szakmai kérdésekben, 2011. március-május hónapokban német vendégtisztviselői kiküldetés keretében.

 

5.14.       Tanácsadás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának városfejlesztési kérdésekben a fent említett kiküldetés idején: Kettős önkormányzati rendszer – összehasonlítás Budapest és Hamburg között (2008. évi tanácsadás aktualizálása), észrevételek a készülő új városfejlesztési koncepcióhoz, az agglomerációval szükséges koordinációhoz és a településrendezési tervek rendszerének felülvizsgálatához, 2011.

 

 

 

6. Irodalmi és képzőművészeti tevékenység

 

 

 

6.1.         Habent sua fata libelli. Botticelli képciklusa Dante Isteni Színjátékához, Berlin, 2000. április 15. –június 18. In: Magyar Szemle, Budapest, 7-8/2000. (Megjegyzés: ez és a többi, a Magyar Szemlében megjelent cikk hozzáférhetö az Interneten www.magyarszemle.hu/szerzo/brenner_janos címen.)

 

6.2.        Egy jubileum alkalmából <megj.: az első porosz király koronázásának 300. évfordulója>. In: Magyar Szemle, Budapest, 9-10/2001.

 

6.3.        Választások után – válaszok nélkül. Hangulatjelentés Berlinből – 2002 ősze a politikában és kultúrában. In: Magyar Szemle, Budapest, 11-12/2002.

 

6.4.        Európa beteg embere? In: Magyar Szemle, Budapest, 7-8/2003.

 

6.5.        Németország elmozdul a holtpontról. In: Magyar Szemle, Budapest, 1-2/2004.

 

6.6.         Ünnep után <megj.: a 2004. május 1-i EU-bővités után>. In: Magyar Szemle, Budapest,
9-10/2004.

 

6.7.         Résztvétel két rajzzal a „Planer und Architekten sehen die Metropolregion“ (Várostervezők és építészek látják a metropolisz-régiót) című, Brandenburg Tartomány Infrastrukturális és Területrendezési Minisztériuma, valamint Berlin Városfejlesztési Hatósága által a német egység évfordulója alkalmából rendezett kiállításon, Potsdam, 2005.X.3.-XII.20.

 

6.8.         Katonakoromból. In: Magyar Szemle, Budapest, 7-8/2006.

 

6.9.         Pályák és kényszerpályák. In: Magyar Szemle, Budapest, 1/2007.

 

6.10.      Közérzet és közgyűjtemények. In: Magyar Szemle, Budapest, 5-6/2007.

 

6.11.        Német bizonytalanságok. In: Magyar Szemle, Budapest 4-5/2008.

 

6.12.       Fal és torony. In: Magyar Szemle, Budapest, 3-4/2009.

 

6.13.       Egy villanásnyi régi Németország <megj.: esszé Helmstedt város arculatáról és történelméről>. In: Magyar Szemle, Budapest, 9-10/2009.

 

6.14.            A délnyugati sarokban <megj.: Stuttgart és Ludwigsburg építészeti arculatáról és aktualitásairól>. In: Magyar Szemle, Budapest, 2/2010.

 

6.15.            Vendégség egyenruhában. In: Magyar Szemle, Budapest, 5-6/2011.

 

6.16.            Németország „energikus” arculata. In: Magyar Szemle, Budapest, 3-4/2012.

 

6.17.            A háborúellenes hadtörténeti múzeum. In: Magyar Szemle, Budapest, 11-12/2012 (lényegében azonos szöveggel megjelent angolul The anti-war war museum címen, in: Hungarian Review 5/2013).

 

6.18.            Alvajárók és áldozataik. In: Magyar Szemle, Budapest, 2014/5-6.

 

 

 

Dr. Kornai András, c. egyetemi tanár

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. 313. szoba
Telefon (+36 1) 463 3528
Fax (+36 1) 463
E-mail kornai[at]mokk.bme.hu

 

Kornai András saját weboldala erre a linkre kattintva nyílik meg.

Dr. Vajdovichné dr. Visy Erzsébet, c. egyetemi docens

Név:       Vajdovichné dr. Visy Erzsébet

 

Iskolai végzettség:                        

               1960-65 ELTE Bölcsészettudományi Kar, angol-orosz-népművelés szak

               1968 Oxford University Summer School, 17th Cent. English History and Literature

               1970 George Washington University /USA/, Summer Term, Regional Planning

               1972 ELTE Bölcsészettudományi kar egyetemi doktorátus

               1976-81 ELTE Természettudományi Kar, geográfus szak

               1990 University of Bristol, Fellowship in Public Administration

               1993 Cambridge University Summer School, European Land Policy

               1994 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, teológia (levelező, abszolutórium)

               2006 Szent István Egyetem, Környezettudományi doktor (PhD)

Nyelvismeret: angol, német, francia. orosz

Szakmai egyesületi tagság:  

                       Magyar Urbanisztikai Társaság

Magyar Építész Kamara , Területrendezési Minősítő Bizottság

MTA Településtudományi Bizottság                                                

Korábbi munkahelyek:

1965-1972 BME Városépitési Tanszék, dokumentátor, könyvtáros

1972-1990 VÁTI I.Tudományos Iroda, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, osztályvezető

1991 BME Városépitési Tanszék, egyetemi adjunktus

1991-1994 KTM Kutatás- és Oktatásszervezési főosztályvezető

1994-2001 VÁTI Területi tervezési Iroda, irodaigazgató

2001-2004 VÁTI Nemzetközi Iroda, nemzetközi igazgató

Jelenleg: nyugdíjas, egyéni vállalkozó

Szakmai tevékenységi kör:             

település-, regionális és környezettudományi kutatás

területfejlesztési tervezés

területrendezési tervezés

környezetgazdálkodás tervezése

szociálpolitikai tervezés

Külföldi kutatási és tervezési gyakorlat:

- 1981-88 részvétel az IRC-CIC európai nemzetközi kutatásban

- 1995-1998  részvétel a WAG, Nyugateurópai (francia-német) Munkacsoport kutatásában --  1997-2000 magyar témavezetőként részvétel a Vision Planet (Interreg IIC) programban

-          2001 óta a Task Force tagjaként részvétel az Európa Tanács Területi Tervezési Miniszterek Konferenciája (CEMAT) szakmai munkájában

-          2002-2006 részvétel az ESPON 2006 Interreg III C programban

Kitüntetések:

-          1990 Miniszteri Dicséret

-          2002 Pro Régió díj

-          2008 Címzetes egyetemi docens (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)    

Szakmai gyakorlat, jelentősebb munkák:

1965-1972, BME Városépitési Tanszék

- a századforduló városépitészete

- a XX. századi városfejlődés

- a városközpontok épitése és rekonstrukciója

- a város és regionális tervezés elméletének és gyakorlatának összefüggései

1972-1980 VÁTI Településtudományi Iroda

- városökológiai elemzés

- a regionális és településtervezés környezetvédelmi követelményei

- a Balaton üdülőkörzet területfelhasználásával összefüggő környezeti konfliktusok       

- levegőtisztaság-védelem országos programjának területi aspektusai

1980-1990 VÁTI Településtudományi Iroda

- a középtávú területfejlesztési tervek érvényesülése

- a településtervezés nemzetközi tapasztalatai

- az agglomerációk kialakulása és fejlődése Kelet- és nyugat-Európában

- a területi településtervezés korszerüsítésének szempontjai

1991 BME Városépitési Tanszék

- urbanisztikai szakmérnök oktatás előkészítése és megszervezése

1991-1994 KTM Kutatás és Oktatásszervezési Főosztály

- környezetvédelmi, természetvédelmi, területfejlesztési kutatásiok szervezése, tervezése

- környezeti oktatás stratégiájának kialakítása

- alap-, közép- és felsőfokú valamint posztraduális környezeti oktatási programmok szervezése, ennek keretében közreműködés környezetgazdálkodással foglalkozó egyetemi szakok /tanszékek megalapításában valamint környezeti oktatással valamint szociálpolitikával foglalkozó civil szervezetek létrehozásában

1994-2001 VÁTI kht Területi Tervező és Kutató Iroda igazgatója

- a területfejlesztés és területrendezés tervezésének megalapozása

- a területrendezési tervezési jogszabályok megalapozása

- az Országos Területrendezési Terv kidolgozása

- nemzetközi együttműködés keretében a dunai-adriai térség országai fenntartható területi -: társadalmi, gazdasági környezeti - fejlesztési stratégiájának kidolgozása

2001-2004  a VÁTI kht nemzetközi igazgatója

-          az Országos Területrendezési Terv egyeztetése  a szomszédos országokkal

2004 óta egyéni vállalkozó, szakmai tanácsadó tevékenység

-          a Magyarországgal határos országokkal közös tanulmánytervek kidolgozása a határmenti térségekre

-          a nemzetközi szervezetek (Európa Tanács – CEMAT, ENSZ EGB, OECD, KEK) munkájában való magyar részvétel szakmai előkészítése

-          részvétel az EU Interreg III C ESPON 2006  Program kutatási és koordinációs munkájában, közreműködés az ESPON szemináriumokon és regionális konferenciákon

-          részvétel az EU EuropeanTerritorial Cooperation Objective ESPON 2013 Program előkészítésében

-          közreműködés az EU Területi Agendája című dokumentum (Lipcse, 2007 május) előkészítésében, véleményezésében és felülvizsgálatában

-          2004 – 2006 Steering Committee tagként közreműmödés az EU Interreg III B RePUS „Strategy for a Regional Polycentric Urban System  in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone”című projekt kidolgozásában

2008-tól  Steering Committee tagként közreműmödés az EU EGTC South-East Europe Programme Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism Datourway és Tisa Catchment Area Development TICAD című projektek kidolgozásában

2009-től Monitoring Committee tagként közreműködés az EU FP7 COST Ptogramme Cities Regrowing Smaller CIRES című projektben

Felsőoktatási tevékenység:

-          1991-ben a BME Urbanisztikai Tanszékén városépítés-városgazdaság szakmérnöki tanfolyam megszervezése és levezetése,

-          1994 óta részvétel a Környezetgazdálkodási Agrármérnöki Szak Területi tervezési Szakirány államvizsga bizottságában és a szakdolgozatok bírálatában

-          2005 - : „Területi konfliktusok és kommunikáció” című tárgy oktatása a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán

-          2007 -  : EU politiák oktatása a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, települémérnök továbbképzési programjában

-          2007 óta: a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának oktatója

-          2008-től Közszolgáltatási rendszerek, Közszolgáltatás tervezése és szervezése valamint Terület- és városfejlődés és Urban and Regional Development című tantárgyak oktatása az Általános Vállalkozási Főiskolán

Szakmai publikációk:

Több magyar és külföldi szakmai publikáció

 

A szociálpolitika területén részvétel a következő programokban:

1982-1990 ELTE Szociálpedagógiai Műhely, szervezőbizottság tagja

1981-1987 ENSZ EGB A gazdasági szerkezetváltozás területi hatásai”című nemzetközi összehasonlító kutatás „

1988-91 Budapest VII. kerület szociális helyzetének elemzése, ennek alapján részvétel az Esély Családsegítő Központ és ingyenkonyha megalakításában

1989 - 91 Pest Megyei Munkaügyi Központ, szervezetépítés, munkatársak felkészítése

1994-98  Idősgondozás szervezeti rendszerének fejlesztése (British Council által támogatott program), ennek nyomán a Szociális Innovációs Alapítvány megalakítása

1997-98 Humán Szolgáltató Szervezetek, ezen belül a munkanélküliekkel foglalkozó szervezetek működési standardjainak kidolgozása (Phare program keretében)

1999  Nemzeti Családpolitikai Koncepció lakás és település alapanyag

2000    részvétel az International Council for Caring Communities munkájában: nemzetközi építész tervpályázat bonyolítása, nemzetközi szeminárium szervezése Budapesten, konferencia előadások Caring in the Community, Caring for the Elderly címmel (Chicago, New York ENSZ Palota)

2001    Budapest International Workshop előkészítése, szervezése, kiadvány szerkesztés

2008  közreműködés Encs kistérség terület- és településfejlesztési lehetőségei szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozásában 

2010 Measures for Roma integration in Hungary (LSI – project for the European Parliament)

Dr. Virányi Péter, c. egyetemi docens

Cím 1111 Budapest, Egry József u, 1. E épület 703. szoba
Telefon (+36 1) 463 24 10
Fax (+36 1) 463 42 94
E-mail peterviranyi[AT]t-online.hu

 

elérhetőségek 

publikációk

 

CV és publikációk

 

Végzettség

ELTE  (szociológia-nevelésszociológia, pedagógia)

Beosztás

c. egyetemi docens

Tudományos fokozatok

egyetemi doktori 1995, kandidátusi 1998

Nyelvismeret

német, orosz, angol

Oktatási területek

Lakáspolitika szociológiája, életmód szociológia, kommunikáció szociológia, reklám szociológia

Kutatási területek, témák

Reklám és nyelv, reklám, média kutatások

Tudományos és oktatási közéleti tevékenység, fontosabb megbízatások

MSZT tagság, Kamera Hungária zsűritagság (2007)

Díjak, kitüntetések

Minisztériumi Dicsérő Oklevél (1999)

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel

Graz, (1999, 2000) Innsbruck, Frankfurt Goethe Institut (2003,2004,2005, 2006) média és közönség, Miami (MIT) Eger, Újságíró személyisége (2005)
 

 

Publikációs jegyzék

 

Politikai fogalmakhoz kapcsolódó attitűdök szerveződése (doktori disszetáció)

Politikai attitűdök és választások (Kossuth Kiadó 1990)

FÁMA Lakossági információs rendszerek (DR. Gelléri Péterrel közösen)

A holló elszállt. A MATÁV arculatváltása, belső nyilvánosság. Tanulmány (Gelléri Péter-Kovalcsik József- Krémer András)

Bevezetés a településszociológiába (BME)

Életmód szociológiája szöveggyűjtemény BME 1991)

Lakáselosztás, lakáspolitika szociológiája szöveggyűjtemény. (BME 1991)

Reklám nyelve. Van-e reklámnyelv? ( Magyar Hírlap 2001)

Nyelv és ami mögötte van (Előadások a nyelvi játékokról  Heft 2000/5 TU Graz)

A nyelvről (ÖffUni)

Reklám és nyelve (TTk 1999)

Nyelvi veszedelem. Nyelvi sztereotípiák a kitüntetési felterjesztésekben (kandidátusi értekezés (Kossuth kiadó)

Fogalomtár a reklámról (I-II)  (KOTK 1996, 1998),

A reklám fogalomtára (2005 Gondolat)

Nem igaz, hogy a reklámtól lettem ilyen (2007 Gondolat)

Reklámszociológia (2010 Gondolat)

1998-2007 között több könyv, kalendárium, prospektus, reklámanyag, prospektus szerkesztése, nyomdai előkészítésében, reklámfilm elkészítésében való részvétel

Nádasi Eszter, egyetemi tanársegéd

 
A BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója. Az alapképzést a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán végezte, kommunikáció és médiatudomány képzésen, nyomtatott sajtó szakirányon. Első mesterdiplomáját a BME kommunikáció és médiatudomány szakon szerezte, kulturális iparágak szakirányon. Ezt követően elvégezte a Central European University Gender Studies M.A. képzését. A 2014/2015-ös tanévben a Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíjasaként az orvosi ismeretterjesztés gyakorlatairól írt tanulmányt. Az őszi félévben egy ösztöndíjprogram keretében a nők helyzetét kutatja a tudományos életben.
 
Kutatási területe: Gender és Cultural Studies, tudománykommunikáció, bioetika, az orvostudomány filozófiája, poszthumanista elméletek, STS.
 
Oktatott tárgyak: a Szociológia és Kommunikáció Tanszéken „Kultúraszociológia”, illetve „Társadalmi és Vizuális Kommunikáció’ kurzust tart,  utóbbit angol nyelven. A Filozófia és Tudománytörténet Tanszéken a „Gólem- Esettanulmányok a modern technológia történetéből” című tárgyat oktatja.  
 
Elérhetőség: eszter.nadasi [at] filozofia.bme.hu
 
Fogadóóra: hétfő 16:30-17:30 (előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben) 
 
 
 
 

tanszéki előadók

A névre kattintva nyílik meg a személyes oldal.

Muzslai Róbertné - pénzügyi előadó

Muzslai Katalin, pénzügyi előadó

 • BME E. épület 7. emelet 716.
 • 1111 Budapest, Egry J. u. 1. 7., 716.
 • telefon:   +361 463 2953
 • fax:   +361 463 4294
 • e-mail:   mk(at)eik.bme.hu

Zsarkó Zsuzsa - irodavezető

Zsarkó Zsuzsa, irodavezető

 • BME E. épület 7. emelet 715.
 • 1111 Budapest, Egry J. u. 1. 7., 715.
 • telefon:   +361 463 2410
 • fax:   +361 463 4294
 • e-mail:   szocio(at)eik.bme.hu