kutatás

KKM (Környezeti Kommunikációs Műhely)

 ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓ MŰHELY 

(WORKGROUP FOR ENVIRONMENTAL COMMUNICATION) 

 

A BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszéke a Tanszék keretein belül létrehozta a Környezeti Kommunikáció Műhelyt (továbbiakban Műhely, illetve KKM; neve angolul: Workgroup for Environmental Communication). 

Az alapítás szakmai előzményei 

A Műhely elődje korábban, 2004−2008 szeptembere között Környezetpszichológiai Műhelyként a Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai szekciója keretén belül működött. A Műhely működését sikeres környezetpszichológiai kutatótevékenység jellemezte.

2008. szeptemberében a kommunikáció és médiatudomány alap- és mesterképzési szakok környezeti kommunikáció BA és MA specializációinak elindulásával a Műhely székhelye a Tanszékre került és profilja környezeti kommunikációra bővült. A Környezetpszichológiai Műhely utódjaként így jött létre a Környezeti Kommunikáció Műhely a Tanszéken. A műhely alapítója és igazgatója Dúll Andrea.

A Műhely és a Tanszék viszonya

A Műhely feladata a Tanszék környezeti kommunikációval és környezetpszichológiával kapcsolatos kutatásainak, pályázatainak és munkáinak koordinációja. A Műhely befogadása a Tanszékre segíti az itthoni és külföldi kutató- és munkapartnerekkel, illetve pályáztató szervezetekkel történő kapcsolatok felvételét és fenntartását.

A Műhely minden, tevékenységéhez kötődő specifikus kiadást saját kutatási és munkabevételekből fedez, semmilyen költségvetési támogatást nem igényel. Az általa koordinált kutatások és munkák pénzügyi elszámolására a Tanszék általános szabályai érvényesek.

A Műhely felépítése

A Műhelyt a tagok hálózatszerűen működtetik. Azaz a törzstagokon (igazgató: Dúll Andrea, törzstag: Brózik Péter) kívül az aktuális munka- illetve kutatási feladatokra bekapcsolódhatnak a forrásszervezet (Környezetpszichológiai Műhely ) tagjai, a Tanszék tagjai, illetve feladattól függően külsős munkatársak is. Mindezzel együtt a Műhely belső tagjai a Tanszék jelenlegi Szervezeti Működési Szabályzata szerint, az érvényben levő munkaköri leírások alapján végzik oktatói-kutatói tevékenységüket. 

 

Részletesen: a Műhely igazgatója és tanszéki tagjai feladataikat munkaköri leírásukban rögzítik. A Műhely hálózatszerűen, nyitottan működik: tagjai a jelenlegi tagok (a környezetpszichológia posztdoktori képzésben résztvevő hallgatók), és a Tanszék, a BME GTK vagy más kutatói vagy munkacsoport tagjai, akik részt vesznek bármely, a Műhely által koordinált kutatási programban vagy munkában. A tagok közötti munkamegosztást és felelősségi viszonyokat a munkavállalók munkaköri leírásai, illetve a munkaszerződések, kutatói szerződések rögzítik. 

A Műhely céljai és feladatai

A Műhely szakmai koncepciója illeszkedik a kutatási és gyakorlati munkafeladatok felsőoktatáson belüli szervezésének nemzetközi irányvonalába. A Műhely alapítása és működtetése a Tanszéken belül elvárásunk szerint növelheti a környezeti kommunikációs kutatások és munkák és ezáltal a Tanszék esélyeit arra, hogy környezetpszichológiai és környezeti kommunikációval kapcsolatos itthoni és nemzetközi projektekhez csatlakozhasson.

A Műhely (még Környezetpszichológiai Műhelyként) folytatott kutatásait és pályázatait lezárta. Ezentúl Környezeti Kommunikáció Műhelyként önállóan pályázik és kapcsolódik be kutatásokban, pályázatokba, valamint a kutatási területének megfelelő egyéb munkákba. 

 

Budapest, 2009. december 16.

 

 

Dúll Andrea

 

 

MOKK (Média Oktatási és Kutatóközpont)

A számítógépek és az informatikai alkalmazások széleskörű elterjedése, a távközlés, a média és az informatika összeolvadása új problémák elé állítja a fejlesztőket, a gazdasági döntéshozókat és a szabályozó hatóságokat egyaránt. Milyen új szolgáltatásokra lesz igény ebben a komplex információs térben, és hogyan kell egy ilyen szolgáltatást megtervezni? Milyen hatással van a technológia a fogyasztók viselkedésére, és hogyan hatnak a fogyasztói elvárások arra, hogy mely technológia tud elterjedni? Ezek a kérdések mérnöki, informatikai, illetve társadalom- és gazdaságtudományi ismeretek és módszerek együttes alkalmazását igénylik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Telekom Rt. 2002-ben a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén belül ezért létrehozta a Média Oktatási és Kutató Központot az új, konvergens média jelenségeinek vizsgálatára.

A kutatócsoport saját webszájtja bemutatja a csoport tagjait,illetve oktatási és kutatási tevékenységüket.

 

TTKK (Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja)

 a központ munkatársak kutatások konferenciák oktatás

 

 

A Központ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Kommunikáció Tanszék részeként működik 2009 óta.

 

A központ vezetője dr. Mészáros József.

 

A Társadalmi és Térbeli Kutatások Központjának (TTKK) célja, hogy társadalomtudományos megközelítésű tudományos és szakértői tevékenységet folytasson a város- és területfejlesztés területein. A kutatási témák közé tartozik a lakáspolitika, közpolitika, energia-hatékony városi környezet, fenntarthatóság, helyi fejlesztés, társadalmi tőke, társadalmi gazdaságtan, integráció, kohézió, migráció és etnicitás. A Központ törekvései kétirányúak: a fenti témakörökben olyan kutatásokat folytat, amelyek eredményei a gyakorlatban és az oktatásban is hasznosíthatók, és a tágabb tudományos, illetve szakmai közéletben megvitathatók, megoszthatók. A tudományos megközelítés és eredmények mellett ezért nagy hangsúlyt helyez a gyakorlatban hasznosítható ismeretek, eljárások és eredmények létrehozására és megosztására. E téren elősegíti a Központ működését, hogy szoros kapcsolatokat ápol a tevékenységi területeiért felelős magyar és német (szövetségi) minisztériummal. A Központ a tevékenységi területeihez kötődő magyarországi és európai műhelyek között kapcsolatot kiépítve tudásközpontként működik, és erősíti a különböző részterületeken dolgozók közötti tudományos és oktatási együttműködést kutatókkal, szakemberekkel és a kutatásokba bekapcsolódni kívánó hallgatók számára.

Céljai elérése érdekében a Központ kutatásokat, fórumokat, konferenciákat, találkozókat és tudományos párbeszédet szervez a tevékenységi területeibe tartozó témakörökben a tudományos és a szakmai közösségek képviselőinek bevonásával. Céljai között szerepel, hogy összefogja a gyakorlati szakembereket, tudásukat és tapasztalataikat fölhasználva szakmai hálózat építsen ki és működtessen, együttműködésben hasonló területeken működő más csoportokkal, szervezetekkel.

A Központ tagjainak tevékenységi területe a társadalomtudományok széles skáláját öleli át (szociológia, közgazdaságtan, urbanisztika, politológia, stb.) és gondolkodásukban a társadalom térbeli és közösségi vetülete egyaránt alapvető fontossággal bír. A Központ célja a tagok kutatásai és oktatási tevékenységei tapasztalatainak felhasználásával és összegzésével széles körű, gyakorlatias tudásbázis kialakítása és folyamatos fejlesztése. 2002-től a Központ tagjai a hagyományos képzésű közgazdász-gazdálkodási oktatás keretében „Regionális Gazdaságtan és Településfejlesztés” című nappali és kiegészítő tagozatú szakirányt működtettek, és ebben a Központ Budapesten lakó tagjai az oktatás oroszlánrészét végezték. A szakirányon több mint száz hallgató végzett az elmúlt években. A tanszék e szakirány hagyományait folytatva a Környezetgazdaságtan tanszék gesztorálásával 2009 óta megvalósuló „Regionális és Környezeti Gazdaságtan” mesterképzésben vesz részt a regionális- és városfejlesztéshez kötődő tárgyak oktatásával és diploma-témavezetéssel. A TTK-hoz kötődő oktatók az Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékével együtt alapítóként vesznek részt a 2015. őszén induló Jövőtudatos településfejlesztés mesterszak / MSc Sustainable Urban Development angol nyelvű MSc képzésben.

A képzések szervezése és az itt megvalósuló oktatási és konzultációs tevékenység adott alkalmat az e területen dolgozó szakemberekből és oktatókból hálózat kiépítésére, amely hosszabb távon előhívta a Központ megalapítását. A Központ multidiszciplináris jellege tükröződik tagjainak és a hozzá kötődő hálózat résztvevőinek változatos tudományos és szakmai összetételében. Tagságának alapját szociológusok, közgazdászok, város- és regionális kutatók, tervezők alkotják, míg a csatlakozó hálózatban megtalálhatók ezeken túl még építészek, építőmérnökök, geográfusok is. A Központ tagjainak publikációi a magyar, angol és német nyelvterület tudományos és szaksajtójában jelennek meg.

A szakemberek mellett a Központ fokozott hangsúlyt fektet a hallatók kutatásokba és a tudományos tevékenységekbe való bevonására.

A Központ legutóbbi kutatásai közül a legjelentősebb a 2010 májusától 2013. augusztusáig zajlott, kerületi szintű energiahatékony városfejlesztés lehetőségeit vizsgáló “EnSURE” EU Central Europe projekt, amelyben partnerként vett részt, feladata részben a projekt nemzetközi tudományos testületében való munka és az azt összefoglaló Kompendium elkészítése, illetve Óbuda-Békásmegyer fenntartható energiahatékonysági városfejlesztési stratégiájának kidolgozása (SEAP) volt. Ennek keretében kvalitatív és kvantitatív módszerekkel tárta föl a helyzetet és adatok felhasználásával készítette el a stratégiát külső energetikai szakemberek bevonásával. Mindemellett a TTKK 2009-től részt vesz a BME 'Fenntartható Energetika' kutatóegyetemi projektjében. Ennek a keretében az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékkel együttműködve végez innovatív jellegű méréseket a háztartási energiafogyasztás egyes rejtett aspektusainak feltárása érdekében.

Korábban az Újbuda Önkormányzata megbízásával 2009-ben a TÁRKI-val közösen végzett kutatást a központ, amely az Önkormányzat által vezetőpartnerként szervezett Q-Ageing nemzetközi Interreg kutatás kerületi helyzetfelmérését végezte el kvantitatív és kvalitatív módszerek fölhasználásával és készített ez alapján a kerület időskorú lakosságát elemző jelentést. Ezt megelőzőleg a Központ tagjai számos, a térbeliség és társadalom témaköréhez kötődő kutatásban vettek részt. A tanszékhez tartozó oktatók és kutatók jelenleg az alábbi témakörökben végeznek kutatásokat: Belföldi vándorlás, kisebbségek, Szociális gazdaság, Budapest külső területeinek és agglomerációjának fejlődésének társadalmi-gazdasági aspektusai, nagyvárosok belső területének megújításának társadalmi-gazdasági kérdései.

2010 tavaszán Összecsomózva címmel a Közgazdaságtan Tanszékkel közösen konferenciát szervezett a budapesti agglomeráció fejlődésének témakörében.  2011 és 2012 tavaszán konferencián jártuk körbe az energiahatékony városfejlesztés kérdéskörét, Energikus város és Kis rezsi - Nagy jövő címmel. 2012-ben az Urbanisztika Tanszékkel az angol nyelvű Fenntartható városfejlesztés MSc képzést előkészítendő tartottunk konferenciát Jövőtudatos városfejlesztés címmel.

CSSDS (Centre for Socio-Spatial Development Studies)

the centre members research conferences education

The mission of the Centre for Socio-Spatial Development Studies (CSSDS) is to foster and co-ordinate research and educational efforts in fields of urban and regional development, housing policy, public policy, energy policy and alternative energy, sustainability, local development, social capital, social economy, integration, cohesion, migration and ethnicity. Its ambitions are twofold: it aims at carrying out researches and disseminating their results in education as well as in wider professional circles in Europe and on global scale. Apart from the academic approach and results, it lays a great stress on delivering practical knowledge and applicable methods and outcomes. It seeks to establish connection with professionals of diverse disciplinary backgrounds in Hungary and in Europe and also to strengthen scientific and educational collaboration in related fields, for professionals, students and experts.

To implement its goals, the Centre organises workshops and forums and initiates discussions and researches within its scope with actors across academic and professional circles. It intends to host a web of experts working in practice and to build on their expertise and knowledge.

Founded in 2009 by members of the Department of Sociology and Communication at the Budapest University of Technology and Economics (BUTE), active in various fields of social sciences (sociology, economics, political science etc.) related to spatial and public aspects of the society, it aims at focusing and ameliorating the accumulated knowledge pool acquired in previous research and educational activities of the members. Since 2002, the members of the Centre have organised and taught in a graduate specialisation for economic students ‘Regional Economics and Urban Development’ that gave the opportunity to build up a group of academics and experts teaching in the programme that grounded the foundation of the Centre. One of the primary goals of the Centre is to improve accumulated knowledge base and make it fruitful in the future and in other areas as well. To retain, improve and further develop the acquired knowledge base the Centre actively participates in the graduated programme ‘MSc in Regional and Environmental Economics’, organised by the Department of Environmental Economics and started in 2009, and runs within it the specialisation ‘Urban Development’.

 
Members of the Centre take part in international education programmes in the field of local development. Since 2008, as invited lecturers, they have been teaching and consulting in the „Joint European Master in Comparative Local Development (CoDe)” program coordinated by University of Trento, and with the participation of University of Regensburg, University of Ljubljana and Corvinus University of Budapest. From 2011, in the framework of a successful Erasmus Mundus II EU project, BUTE would be an associate partner institution in this joint master programme.

The multidisciplinary approach of the Centre is reflected in the professional composition of its members and the web around it. Principal members are sociologists, economists, urban and regional planners, whereas the encircling network consists of architects, civil engineers, and geographers.

Recent activities of the Centre include qualitative and quantitative researches together with TÁRKI Social Research Institute for the Municipality of Újbuda, Budapest in their Q-Ageing Interreg project (www.q-ageing.eu) in 2009 (see overview), and organisation of workshops on housing policy at BUTE and at Hungarian Society for Urban Planning. Together with the Department of Economics it organised the confer-ence ‘Interlaced’ on spatial and social phenomena within the Greater Budapest Agglomeration. Moreover, principal members of the Centre had carried out various researches on Transformation of Public Places of Budapest, Housing Policy during socialism in Budapest, Urban Development of Buda-pest between 1930 and 1985, Suburbanisaton in Budapest since 1990, Social capital and sustainable local development, Social economy and Self-help community models, Re-inventing Social solidarity in Europe.

Some members of the Centre take part in HOPES („How to Progress European Solidarity”) international research network with the participation of Queen Margaret University, Scotland, University College, Ireland, Rotterdam University, Holland, Masaryk University, Czech Republic, and Polish Academy of Social Sciences, Warsaw, Poland among others. The consortium have organised several workshops (Warsaw, Budapest, Edinburgh), applied recently for an FP7 EU research project lead by Rotterdam University and working on a joint publication, titled “Re-inventing ‘Social Solidarity’ within Europe”.

The Centre is a project partner and a backbone in the scientific support team in the three-year En-SURE Interreg Central European Programme project lasting from 2010 to 2013, aimed at examining the status and prospects of energy efficient urban developments, advocating and proposing sustainable and viable means. The members of the Centre are collaborating with Hungarian Knowledge Centre and the Municipality of District of Óbuda to prepare a thorough description of the situation of energy consumption of the district, regarding both the institutional and residential sectors, to offer the viable means of improving and enhancing the efficiency by ameliorating its decision making chain and by finding new ways and means of reducing the costs and value of its consumption, and by participating in preparing its SEAP programme. Óbuda district is an experienced partner in activities related to improving energy efficiency: it ran a major EU programme to renovate a large block of flats (‘Faluház’) with such intent that, together with EnSURE, proved a success and forms a reliable base for future activities.

The members of the Centre are participating with other departments of the University in its ‘Research University’ programme focused around energetics and energy consumption.

Főutcák, ​ü​zletutcák – megújulás és fejlesztés​

 
 

Főutcák, üzletutcák – megújulás és fejlesztés​

 
Városaink átalakulásának manapság legszembetűnőbb jelensége a belső területek megújulása, átalakulása. Hosszú évtizedek után nagyvárosok főutcái ismét visszakaphatják korábbi fényüket​. ​Korábban más jellegű utcák és terek kapnak központi funkciót, új, a jelen kornak megfelelő módon.
Magyarországon jelenleg is számos ilyen jellegű átalakítás van folyamatban illetve tervezés alatt.​ ​
 
A jórészt spontán gazdasági és társadalmi folyamatok energiáinak kihasználása, kívánatos mederbe terelése a városokkal foglalkozó szakemberek és az egyre nagyobb számú város iránt érdeklődő számára fontos kérdéssé és a tervezők, döntéshozók számára jelentős kihívássá vált.
 
A könyv ​– a L'Harmattan Kiadó KívülBelül ​sorozatának (sorozatszerkesztő: Dúll Andrea) – legújabb köteteként hazai és nemzetközi példá​kon​ keresztül mutatja be a főbb szempontokat, lehetséges megoldásokat. 
 
A kötet ​​szerzői: ​

​- ​Dúll Andrea, ​Kocsis ​János Balázs, Ongjerth Richárd​ (​BM​E ​Szociológia és Kommunikáció Tanszék oktatói​)​,
​- ​Germán Tibor, Szendrei Zsolt​ (BME ​Urbanisztika Tanszék​ doktoranduszai)​,
​- ​Dékány Anett, Kassay Gergő, Katona Petra Eszter, Kozák Balázs, Ország Petra, Negyedes Liliána, Pintér Lívia,​ ​​Vakli Adrienn​ (​​BME Regionális és Környezeti Gazdaságtan MSc​ és a​ Kommunikáció és Médiatudomány MA képzések ​hallgatói)​.

​Támogatók: ​BME Szociológia és Kommunikáció​ Tanszék​,​ BME​ Urbanisztika Tanszék​Barankovics Alapítvány
 
 

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:

 • Dúll Andrea: Városi utcák, urbanisztika és környezetpszichológia
 • Szaló Péter: Előszó
 • Kocsis János Balázs – Dúll Andrea – Ongjerth Richárd:
 Előtte és utána: városnegyedek megújításának közösségi és várostervezési folyamatai
 • Germán Tibor: A pesti kiskörút megújítása – Budapest, Magyarország
 • Katona Petra: A „Mehr Mariahilfer Straße” projekt – Bécs, Ausztria
 • Szendrei Zsolt: Ulica Piotrkowska tengely – Łódź, Lengyelország
 • Kozák Balázs: A Friedrichstraße rekonstrukciója – Berlin, Németország
 • Germán Tibor: A Gran Vía elhúzódó átalakítása – Madrid, Spanyolország
 • Dékány Anett: A Broadway újjáélesztése – New York, USA
 • Pintér Lívia: A New Street állomás és környéke megújítása – Birmingham, Anglia
 • Kassay Gergő: A Georg Schwarz Straße projekt – Lipcse, Németország
 • Katona Petra – Vakli Adrienn – Ország Petra: Az Opera Lane kereskedelmi átalakítása – Cork, Írország
 • Pintér Lívia: Royal Mile és Princes Street – Edinburgh, Skócia
 • Negyedes Liliána: A Colorado Boulevard forgalomcsillapítása – Pasadena, Kalifornia, USA
 • Ongjerth Richárd: Kiskereskedelem és városfejlődés a hazai belvárosokban
 • Kocsis János Balázs – Dúll Andrea: A megújulás környezeti és társadalmi aspektusai
 • Kocsis János Balázs – Ongjerth Richárd – Dúll Andrea: Az üzletutcák megújításának tanulságai 

 

A szerzőkről

Dékány Anett, MSc, közgazdász regionális és környezetgazdaságtan szakon, geográfus. Tanulmányait Budapesten végezte.Főbb szakterületei: fenntartható városfejlesztés, városrehabilitáció, globalizáció-globális városok értékelése, városi élhetőségi illetve gazdasági teljesítmény vizsgálata, ezen összefüggések térbeli megjelenítése

Dúll Andrea, PhD, környezetpszichológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi docense. A környezetpszichológia és a környezeti kommunikáció szakterületeinek hazai megalapítója. Kutatási területei az épített környezet pszichológiai jellemzői, az  ember-környezet összeillés, közterek, környezeti kommunikáció. 

Germán Tibor Endre, MSc, építész, urbanista, a Budapesti Műszaki és Gazdaság- tudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének doktorandusza. Tanulmányait Budapesten és Valladolidban végezte. Kutatási tevékenysége a történeti belvárosi köz- területek megújításának komplex értékelésére fókuszál.

Kassay Gergő, MSc, geográfus, közgazdász. Tanulmányait Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, illetve Tübingenben végezte. Fő kutatási területe a városfejlesztés és városrehabilitáció, térbeli társadalmi és gazdasági folyamatok.

Katona Petra Eszter, MSc, közgazdász, regionális és környezetgazdaságtan szakon (BME). Tanulmányait Budapesten és Utrechtben végzi, utóbbiban a "Water Science and Management" MSc szakon. Főbb szakterületei: fenntartható városfejlesztés, városrehabilitáció, fenntartható vállalkozásfejlesztés, éghajlatváltozás, vízgazdálkodás.

Kocsis János Balázs, PhD, városszociológus, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja; tanulmányait Budapesten és Leicesterben végeze. Fő kutatási területe a városkörnyék, illetve a városok magjainak jelenleg zajló átalakulása, városfejlesztés és városirányítás, térbeli társadalmi és gazdasági folyamatok.

Kozák Balázs, MSc, környezetmérnök, közgazdász regionális és környezetgazdaságtan szakon (BME), urbanista. Európai Uniós projektmenedzser. Tanulmányait Budapesten, Bécsben, Grazban ás Lundben végezte. Főbb szakterületei: fenntartható városfejlesztés, stratégiai tervezés, helyi szintű éghajlatváltozási és energiagazdálkodás, fenntartható közlekedés.

Negyedes Liliána, MSc, közgazdász, regionális és környezetgazdaság valamint gazdálkodás és menedzsment szakon. Tanulmányait Budapesten és Los Angelesben végezte Főbb kutatási területei: fenntarthatóság hármasának hatékony együttműködése a városi szöveten, (fenntartható gazdaság, társadalom és környezet); élhető azaz „okos” város hatékony működésének alapjai, fenntartható építészet, IT szerepe a fenntarthatóságban, vízgazdálkodás

Ongjerth Richárd, urbanista és építész, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék tudományos munkatársa, Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja tagja; a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető igazgatója, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja. Tervezési és kutatási tevékenységnek fókuszában a területi tervezés innovációja, a gazdaságorientált integrált stratégiai tervezés áll, ehhez kapcsolódóan számos rangos hazai és nemzetközi projektben vett részt.

Ország Petra, MA, Kommunikáció és médiatudomány szakértő Környezeti kommunikáció és Kommunikációtervező specializációkon; Business management és Youth work (MAMK). Tanulmányait Budapesten és Mikkeliben végezte. Érdeklődési területei: humánorientált városi környezet kialakítása, innovatív és környezetttudatos városfejlesztések, valamint városmárkázás – és kommunikáció.

Pintér Lívia MA, kommunikáció és médiaszakértő, specializációi a kommunikációtervezés és a környezeti kommunikáció. Tanulmányait Budapesten és Edinburgh-ben végezte. A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont kommunikációs és partnerkapcsolati vezetője. Fő kutatási területe a városi terek környezeti olvashatóságot meghatározó jellemzői, a participációs folyamatok hatása, és a településfejlesztés és a kommunikáció viszonya.

Szendrei Zsolt, MSc, építész, urbanista, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének doktorandusza. Tanulmányait Budapesten és Madridban végezte. Kutatási területe a nagyvárosok városmagjainak kiskereskedelemi térszerkezetének átalakulása, a földszinti funkciók időbeli átalakulásának vizsgálata a városmegújítási projektekhez kötődően.

Vakli Adrienn, MA, kommunikáció és médiatudomány szakértő, környezeti kommunikáció és kommunikációtervezés specializáció. Tanulmányait Budapesten végezte. Főbb érdeklődési területei: városfejlesztés, városkommunikáció, stratégiai tervezés, környezeti tényezők szerepe a mediáció során, tárgyalási stratégiák.

 

Főutcák, üzletutcák – könyvbemutató

2016. március 2., 17:00

 

Főutcák, ​ü​zletutcák – megújulás és fejlesztés​ (szerkesztő: Kocsis János Balázs)​

 

Magyar Urbanisztikai Társaság székháza, Nagyterem
1094 Budapest, Liliom utca 48.

 

 

Városaink átalakulásának manapság legszembetűnőbb jelensége a belső területek megújulása, átalakulása. Hosszú évtizedek után nagyvárosok főutcái ismét visszakaphatják korábbi fényüket​. ​Korábban más jellegű utcák és terek kapnak központi funkciót, új, a jelen kornak megfelelő módon.
Magyarországon jelenleg is számos ilyen jellegű átalakítás van folyamatban illetve tervezés alatt.​ ​
 
A jórészt spontán gazdasági és társadalmi folyamatok energiáinak kihasználása, kívánatos mederbe terelése a városokkal foglalkozó szakemberek és az egyre nagyobb számú város iránt érdeklődő számára fontos kérdéssé és a tervezők, döntéshozók számára jelentős kihívássá vált.
 
A könyv ​– a L'Harmattan Kiadó KívülBelül ​sorozatának (sorozatszerkesztő: Dúll Andrea) – legújabb köteteként hazai és nemzetközi példá​kon​ keresztül mutatja be a főbb szempontokat, lehetséges megoldásokat. 
 
A kötet ​​szerzői: ​
​- ​Dúll Andrea, ​Kocsis ​János Balázs, Ongjerth Richárd​ (​BM​E ​Szociológia és Kommunikáció Tanszék oktatói​)​,
​- ​Germán Tibor, Szendrei Zsolt​ (BME ​Urbanisztika Tanszék​ doktoranduszai)​,
​- ​Dékány Anett, Kassay Gergő, Katona Petra Eszter, Kozák Balázs, Ország Petra, Negyedes Liliána, Pintér Lívia,​ ​​Vakli Adrienn​ (​​BME Regionális és Környezeti Gazdaságtan MSc​ és a​ Kommunikáció és Médiatudomány MA képzések ​hallgatói)​.


​Támogatók: ​BME Szociológia és Kommunikáció​ Tanszék​,​ BME​ Urbanisztika Tanszék​Barankovics Alapítvány

​ 
A kötetet bemutatja​:
- ​Vitézy Dávid, a BME GTK-n végzett városfejlesztési-közlekedési szakember, a BKK volt vezérigazgatója, a Közlekedési Múzeum megbízott főigazgatója
​- ​Szabó Árpád, építész/településtervező, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens, BME Urbanisztika Tanszék oktatója

A bemutatót megnyitja​:
-​ Hamp Gábor, tanszékvezető egyetemi docens, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
​- ​Mészáros József, kuratóriumi elnök, Barankovics Alapítvány

összecsomózva


 a központ munkatársak kutatások konferenciák oktatás

 

 

ÖSSZECSOMÓZVA

 

Város, agglomeráció és szuburbanizáció

Társadalmi és gazdasági folyamatok különösen a Budapesti Agglomerációban

 

Helyszín: Műegyetem, Oktatói Klub, Központi épület K I. 66. Időpont: 2010. március 2. 9.30 óra

Köszöntő: Hamp Gábor

Levezető: Mészáros József

 

V. Visy Erzsébet
TTKK
A településhálózat átalakulása az agglomerációban
Janky Béla
TTKK 
Migráció, városi szétterülés, sokszínűség és társadalmi tőke – nemzetközi tapasztalatok
Orbán Annamária
TTKK
Szolidáris gazdaság, társadalmi tőke, önsegítő közösségi modellek városi környezetben
Kocsis János Balázs
TTKK
Dél-nyugat budai agglomeráció társadalmi-gazdasági térszerkezetének átalakulása 1995-2009
Brenner János
TTKK
„Gazdag szuburbia, szegény belváros?“
Szaló Péter
TTKK
A budapesti agglomeráció lehatárolása, terv- és intézményrendszere és igazgatásszervezési dilemmái
Ongjerth Richárd
TTKK
A városi terjeszkedés lakás-, munkahelyi és rekreációs viszonylatai
Hevér Boglárka
Közgazdaságtan Tanszék
Martin és Krugman – kísérlet egy szintézisre
 Mészáros József
TTKK
Összefoglaló

pályázati naptár - BME Pályázati Iroda

BME Pályázati Iroda pályázati naptára

tanszéki kutatások

A tanszéken vagy a tanszék részvételével zajlott kutatások listája

(Projekt nevének, címének, témavezetőjének és időtartamának megjelölésével).

 

A TÁRKI és a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének konzorciuma 7,8 millió Ft értékű kutatási megbízást kapott Újbuda önkormányzatától az Újbuda 60+ és az INTERREG idősügyi kutatás módszertanának kidolgozására és kivitelezésére. Témavezető: dr. Janky Béla

OTKA - Térbeli statisztikai mintavétel kutatás részbeszámolója a lap alján a csatolmányban pdf formátumban van. Letölthető! Témavezető dr. Mészáros József

PD 77410 -  "Városi szétterülés folyamatai Budapesten és környékén" című pályázat 3 évre 22150 EFt támogatást nyert. Témavezető: Kocsis János Balázs

K 76223 - „ Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás”. című pályázat 4 évre 9822 EFt támogatást nyert. Témavezető: Janky Béla

K+F  KK 35133 - A jövő médiaszabályozása a folyíamatban levő jogalkotás nyomán. dr. Szakadát István 2008.

K+F  KK - 35132 - Kommunikációs helyzetek és szolgáltatások elemzése. dr. Szakadát István 2008.

K+F  KK - 35131 - Konvergens televíziózás formái. dr. Szakadát István 2008. 

KK 34664 - Bank dr. Szakadát István 2008.

K+F  KK 33581 - ELRA. 2007.

K+F  KK 33506 - MetaCarta. 2007.

K+F  KK 32714 - Gépi tanulás hálózatokon. 2007.

K+F  KK 32713 - Emergens szemantika. dr. Szakadát István 2007.

K+F  KK 32712 - Digitális tartalom-előállítás a magyar nyelvi kulturális termelés méretgazdaságosság kérdésköre. dr. Szakadát István 2007.

K+F  KK 32711 - Digitális tartalom fogyasztói viselkedésének felmérése. Csigó Péter 2007.

K+F  KK 32710 - Magyar nyelvű szöveg-feldolgozás gépi mód-szerekkel. Halácsy Péter 2007.

K+F  KK 32709  - Új típusú interfészek és a mobil kommunikáció. dr. Szakadát István 2007.

K+F  KK 32708 - Emergens archivumok. Vályi Gábor 2007.

K+F  KK 32672 - Információs igények és információkeresés mérése. dr. Szakadát István 2007.

P2P-Fusion EU Project - Az audio és videotartalmak legális internetes újrahasználása jelenlegi nehézségeinek kiküszöbölését célozza meg dr. Szakadát István 2006. jún.1.

STUDIO METROPOLITANA (weboldal: www.studiometropolitana.hu) -
Közterek és közterületek arculatának megváltoztatása az 1990-2005-ig terjedő időszakban, összefüggésben a privatizáció folyamatával, a közterületi reklámok mennyiségének és minőségének lakossági megítélése. Kocsis János Balázs - dr. Janky Béla 2006. szeptember-

REFLEX - Ritkábban tanított nyelvek projektben a magyar nyelvvel kapcsolatos feladatok ellátása. Halácsy Péter
2006. márc.1-júl.1.

HEFOP - A kommunikáció médiatudomány BA-alapszakjainak kidolgozása. Dr. Horányi Özséb 2005-2006.

K+F/KK - Kollaboratív és tartalomalapú információszűrés. Halácsy Péter 2005-2006.

K+F/KK - A közösségi publikációs rendszer szociológiai alapjai és specifikációja. Vályi Gábor 2005-2006.

K+F/KK - Telekommunikációs hálózatok strukturális elemzése. Varga Dániel 2005-2006.

K+F/KK - A Magyar Telekom Rt. Kompetenciatérképének kifejlesztése. Halácsy Péter 2005-2006.

K+F/KK - A wifi hálózatok összefüggései a városi térhasználattal. Bodó Balázs 2005-2006.

K+F/KK - Ontológiákban tárolt szemantikai tudás hasznosításának kérdései. Dr. Szakadát István 2005-2006.

K+F/KK - Médiaszegmentációs modell internetfogyasztók szegmentálása. Csigó Péter 2005-2006.

4G - Mobil Kommunikációs Kutatásfejlesztési Központ és Innovációs Centrum létesítése. Dr. Szakadát István 2005-2009.

NKFP - Demográgiai folyamatok és az időskori biztonság Dr. Mészáros József 2005-2006.

NKFP- Magyar egységes ontológia MEO Dr. Szakadát István 2005-2006.

Mindentudás Egyeteme 
Mindentudás Egyeteme portál - Aklan András 2005. január - 2005. szeptember

ITEM K+F - Hunglish - Szabadon flehasználható, magyar-angol, statisztikai gépi nyersfordító rendszer Halácsy Péter
2004-2005.

IHM ITP - Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése. Szigeti Péter 2004.

NDA/KK (weboldal: www.nda.hu) Nemzeti Digitális Adattár. Dr. György Péter 2003-2004.

IKTA - Agyfarm - az akadémiai kutatás kollaboratív kommunikációs és tudásszervezési modellje online technológiai környezetben. Bodó Balázs 2003-2004.

IHM - K+F ITEM -Szószablya - Szabad forrású, magyar nyelvű morfológiai elemző. Dr. Szakadát István 2003-2004.

MEH/KK - Az államigazgatási adatvagyonra építhető lehetőségek, tudásmenedzsment kérdései. Dr. Szakadát István
2003-2004.

L.L.konf. - Language Learning konferencia szervezése. Dr. Horányi Özséb, Dr. Hamp Gábor 2003.

OM - Jugoszlávia utódállamaiban az egyetemisták értékeit vizsgáló kutatás. Dr. Mészáros József 2003.

APERTUS - A felsőoktatásban bevezethető e-tananyag fejlesztése. Bodó Balázs 2002-2003.

Támogatás könyvkiadásra - Magyarország politikai atlasza. Dr. Mészáros József 2002-2003.

NKFP -
A népesedés az emberi, emberbarát környezet alakítása, különös tekintettel a gyermekekre, idősekre és fogyatékosokra. Dr. S.Nagy Katalin 2002-2004.

OTKA - A kommunikáció participációs modellje. Dr. Horányi Özséb 2001-2004.

OTKA - A deontikus logika számítógépes alkalmazásának lehetőségei. Dr. Szakadát István 2001-2002
 

CsatolmányMéret
otka-minta.pdf212.29 KB

Szervezetek mint kommunikációs ágensek

Feltöltés alatt...