munkatársak

munkatársak

tanszéki munkatársak

Dr. Barna R. Emília, egyetemi adjunktus

Dr. Barna R. Emília adjunktus, szociológus és a populáris zene kutatója. 2011-ben szerzett doktori fokozatot a Liverpooli Egyetem Populáris Zenei Intézetében, disszertációja a zenei színterek, hálózatok és az internet viszonyát vizsgálta kortárs liverpooli zenekarok tevékenységén keresztül. Főbb kutatási témái közé tartoznak a zenei színterek és műfajok mellett a populáris zene médiareprezentációjának és –diskurzusainak vizsgálata, valamint a zenei közösségek, zenei tevékenység szociológiai vizsgálata. Oktatóként részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem nevű populáris zenei tanulmányok képzésében is. Alapító tagja az IASPM (a populáris zene tudományos tanulmányozásáért alakult nemzetközi szervezet) magyar ágaként létrejött Zenei Hálózatok Egyesületnek, az IASPM nemzetközi folyóirata (IASPM@Journal) szerkesztői tanácsadói bizottságának, valamint szerkesztője a Zenei Hálózatok Folyóiratnak.

R. Emília Barna, PhD, Assistant Professor, sociologist and popular music studies scholar acquired her doctoral degree at the University of Liverpool Institute of Popular Music in 2011. Her thesis examined the relationship between music scenes, networks and the internet through a case study of contemporary Liverpool indie rock bands. Her main areas of research include the study of music scenes and genres, media representations and discourses of popular music, as well as the sociological study of music communities and music making. She also teaches as part of the ‘University of Music’ programme of the University of Pécs. She is a founding member of the Hungarian branch of the International Association of the Study of Popular Music, a member of the editors’ Advisory Board of IASPM@Journal, and editor of the Hungarian-language Music Networks Journal.

Dr. Bárány Tibor, egyetemi adjunktus

Bárány Tibor egyetemi tanársegéd, filozófus 2012 januárjában védte meg „Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok” című doktori disszertációját (ELTE, Filozófiatudomány). Kutatási területek: intenzionalitás, figuratív nyelvhasználat, képi aktusok, a kommunikáció pragmatikai elméletei, fikcióelméletek, a kortárs irodalomkritika módszertani kérdései, magasművészet és populáris kultúra megkülönböztetése. Rendszeresen közöl hosszabb-rövidebb kritikákat filozófiai, társadalomtudományos és irodalmi tárgyú kötetekről.

Dr. Bátori Zsolt, egyetemi docens

Dr. Blaskó Ágnes, egyetemi adjunktus

Dr. Dúll Andrea, habilitált egyetemi docens

Dúll Andrea pszichológus, habilitált docens 1998-ban védte meg Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata című disszertációját. A Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszicológiai Szekciójának alapítója, az ELTE Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, emellett több egyetemen ismerteti meg a hallgatókat a témakör alapjaival. Tanszékünkön a kommunikáció képzés környezeti kommunikáció specializációját és a Környezeti Kommunikáció Műhelyt irányítja.

Dr. Farkas János, professor emeritus

Farkas János (1933) professzor emeritus, szociológus, a filozófiai tudományok kandidátusa (Moszkva, 1967), a szociológiai tudományok doktora (1980). Sok egyéb tisztésge mellett az MTA Szociológiai Intézet igazgatóhelyettese (1969–1973), a Nemzetközi Szociológiai Társaság Tudományszociológiai Kutatási Bizottságának elnöke (1982–1986) és a Magyar Szociológiai Társaság elnöke (1997) volt. 1971 óta tanít a Műegyetemen. A Szociológia Tanszék alapító tanszékvezető egyetemi tanára (1985–1998) Kutatásai során elsősorban tudományszociológiával foglalkozott, a tudomány és az ipar kapcsolatának társadalmi feltételeit vizsgálta. Ma is aktív óraadó.

Dr. Hamp Gábor, egyetemi docens

Hamp Gábor kommunikációkutató, egyetemi docens, 2005-ben védte meg Kölcsönös tudás című disszertációját. Az interaktív episztemiológia társadalomelméleti alapjai mellett kiemelten foglalkozott az írás-módszertan oktatásának kérdéseivel. E tárgyban készült egyetemi jegyzetét széles körben használják. Részt vett a BME Etikai Kódexének kidolgozásában és vezetője volt a tanszéken 2009-ben induló kommunikáció- és médiatudományi képzés előkészítésének. 2009-től vezeti a Szociológia és Kommunikáció Tanszéket.

Dr. Janky Béla, egyetemi docens

Janky Béla docens, szociológus-közgazdász 2003-ban védte meg Szolidaritás és jóléti preferenciák című disszertációját. Többek között gazdaságszociológiával, a kollektív cselekvések elméletével és a hazai romák integrációjával foglalkozott. Számos publikációjában vizsgálta a társadalompolitikai vélemények gyökereit. Jelenlegi kutatásainak fókuszában az etnikai sztereotípiák jóléti preferenciákra gyakorolt hatása áll. A BME kutatóegyetemi program Fenntartható Energetika projektjének tanszéki témavezetője.

Béla Janky, associate professor, studied sociology and economics in Budapest, finishing his PhD on solidarity and welfare preferences in 2003, and has published a book and several articles on the roots and consequences of norms of solidarity in modern welfare states. His current research focuses on social capital in local communities in Hungary. His research interests also include the integration of the Roma population in Hungary, economic sociology and rational choice models of non-selfish behavior.

Dr. Kocsis János Balázs, egyetemi docens

Kocsis János Balázs, egyetemi docens, okleveles villamosmérnök (BME, 1995), okleveles szociológus (ELTE, 1999), várostörténész (Leicester-i Egyetem, Egyesült Királyság) 2008-ban védte meg doktori fokozatát az ELTE Társadalomtudományi Karán „Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985” című dolgozatával. Kutatási területei kiterjednek a városi folyamatok szociológiájára, történetére, lakáspolitikára, helyi fejlesztésre; illetve a városi és a szuburbán területek társadalmi és gazdasági átalakulására az elmúlt száz esztendőben. Jelenlegi kutatása a budapesti agglomeráció délnyugati szektorának társadalmi és gazdasági átalakulását vizsgálja a rendszerváltás óta.

János B. Kocsis, associate professor of sociology, received diploma in Sociology from ELTE University in Budapest, Hungary, in 1999 and received MA in Urban History from the University of Leicester, UK, in 2002. He earned his PhD in Sociology from ELTE in 2008. He is specialised in urban studies, major foci of his researches are present phenomena and history of urban affairs, housing policy and local development, transformation of urban and suburban society and economy in the last hundred years. He had carried out some large-scale researches related to suburbanisation of the south-western metropolitan area of Budapest, social and institutional background of energy effcient urban planning in EU, gentrification of near-core areas of Budapest and practice of participation and involvement of local population in Hungarian municipalities. (See detailed CV)

Dr. Lakatos Zoltán, egyetemi tanársegéd

Lakatos Zoltán szociológus, tanársegéd Besançonban a Franche-Comté Egyetemen és Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult. A végzését követő 10 évben a piac- és közvélemény-kutató Szonda Ipsos munkatársaként fogyasztói viselkedést és attitűdöket kutatott. Az ELTE Társadalomtudományi Kar doktorjelöltje, disszertációjában a kulturális értékváltás kritikai kutatásának lehetőségeit vizsgálja. További kutatási területe a katonai-ipari komplexum kapcsolatai a médiagazdasággal és az eliteket kiszolgáló propagandarendszerekkel.

Zoltán Lakatos, sociologist, lecturer studied at the University of Franche-Comté, Besançon and Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest. Upon graduation he went to work at the opinion and market research institute Szonda Ipsos where he would spend 10 years specializing in research into consumer behavior and attitudes. Currently he is a doctoral candidate at ELTE’s Faculty of Social Sciences, working on a dissertation on critical approaches to research into value change. His other research areas include the connections between the military-industrial complex and the media, with special focus on elite propaganda.

Dr. Mészáros József, egyetemi docens

Mészáros József okleveles matematikus és szociológus, a szociológiai tudományok kanditátusa (1991). A Nyugat-magyarországi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az Országos  Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója. Többek között a játékelmélet szociológiai- és politikatudományi alkalmazásaival, szervezetelmélettel és a társadalombiztosítás elméletével foglalkozott. E témákban kilenc könyvet publikált az elmúlt bő két évtizedben. 1986 óta oktat tanszékünkön.

 

Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs

Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs, okleveles építészmérnök (BME, 1980) a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezetője, a RÉV8 Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Igazgatóságának elnöke, a DRO Studio tervezési igazgatója, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségének, a Falu, Város, Régió szerkesztőbizottságának, és az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak tagja. 1997-2010 között 13 nemzetközi kutatási és alkalmazás-fejlesztési projekt hazai alprojektjének megvalósítását irányította. Érdeklődésének fókuszában a stratégiai tervezés, a tervezési kommunikáció és tudatosság növelés, a társadalmi részvétel, és a környezeti stratégia tervezése, szervezése, a tervezés innovációja áll.

Richárd Ongjerth, research fellow, Diplome architect (BME, 1980), managing director of the Hungarian Urban Knowledge Centre, Leader of the UN-Habitat Hungarian Information Office, chair of Board of the RÉV8 Józsefváros Urban Renewal and Development Co., planning director of the DRO Studio, member of the Presidium of the Hungarian Urban Planner’s Association, member of the editorial board of the periodical Falu, Város, Régió (Village, Town, Region) periodical and of the National Board of Crime Prevention. His professional activity covers wide scale of urban planning and research. He has up till now led 13 mainly EU-co-financed international research projects between 1997 and 2010. In the focus of his work lie strategic planning, planning communication and awareness raising, public participation, environment strategy planning, and innovation of planning.

Dr. Orbán Annamária, egyetemi docens

Orbán Annamária közgazdász, docens, 2003-ban védte politikatudományi Ph.D. fokozatát angol nyelven a Közép-Európai Egyetemen. Érdeklődési köre, kutatási és oktatási területe multidiszciplináris, a gazdaságszociológiától az összehasonlító gazdaságtanon át a nemzetközi és Európa tanulmányokig terjed. Fő kutatási témái az elmúlt években a kooperáció, bizalom, társadalmi tőke, szolidaritás, fenntartható fejlődés, helyi közösségek, önsegítő közösségi modellek, energiapolitika. Az elmúlt években több nemzetközi kutató (HOPES/How to Progress European Solidarity) és oktatási programban (CoDe/Joint European Master in Comparative Development) vett illetve vesz részt.

Annamária Orbán, senior lecturer is asenior lecturer at the Department of Sociology and Communication of Budapest University of Technology and Economics (BME), has an MA in Economics and earned her PhD in Political Science at the Central European University in 2003. Her teaching as well as research interests are multidisciplinary: ranging from economic sociology through comparative and international studies to European politics, while her main field of interests are cooperation, trust, social capital, solidarity, sustainable local/community development, self-help community models.

Dr. Rajkó Andrea, egyetemi adjunktus

Rajkó Andrea adjunktus, szociológus, life és business coach. A BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Programjának doktorjelöltje. Disszertációját a modern kori tabuképzés kommunikációs mechanizmusáról írja. Kutatási területek: tabu és titok társadalmi funkciója, művészeti kommunikáció, a képi kifejezés eszközei, valamint munka és magánélet egyensúlya a vállalati kultúra kialakításában, különös tekintettel a női közép- és felsővezetőknél.

Andrea RAJKÓ (Ms.) assistant professor, sociologist, life and business coach. PhD student at the Doctoral Program of Communication / Arts Department, University of BCE/. Writing her thesis on the communicational mechanisms of modern age taboo. Research areas: social functions of taboo and secret, communication in arts, means of visual expression, as well as poising career and private life in corporate cultures, especially in case of female executives and top managers.

Dr. S.Nagy Katalin, egyetemi tanár

S.Nagy Katalin egyetemi tanár, művészettörténész, a szociológai tudományok doktora (1997). A hetvenes-nyolcvanas években a lakókörnyezetet, mint kulturális tényezőt vizsgálta: a lakásmódot, a lakberendezés alapmodelljeit,a lakás térkihasználatát, a tárgyak elrendezését, mint az életmódok és kulturális különbségek mutatóit. Később érdeklődése a nyilvános városi terek, mint kommunikációs szinterek felé fordult. 1998-2009 között a Szociológia és Kommunikáció Tanszék vezetője volt. 1998-ban Nagykanizsán főiskolát hozott létre (www.pen.hu), amiért 2000-ben díszpolgári kitüntetésben részesült. Három tankönyvet írt, ötöt szerkesztett, 25 könyve jelent meg.

Katalin S.Nagy, professor. In the seventies-eighties, she investigated the living environment as a cultural factor: the ways of housing, the basic models of interior decoration, the utilisation of space, the arrangement of objects as indicator of lifestyle on the one hand and cultural inequalities on the other, in Budapest, in the counties of Borsod-Abauj-Zemplén and Zala. In the eighties and nineties her fields of research were: public space and urban space as scenes of communication in Budapest, in Mosonmagyaróvár as well as in Nagykanizsa.  She has been carrying on research work in the field of the sociology of art since 1969, including the reception of paintings and the changing role of the artist.  She has published three textbooks, 25 books and has compiled and edited five textbooks and seven books. Between 1998 and 2009 she was head of the Department of Sociology and Communication at the Budapest University of Technology and Economics. She founded a college, Nagykanizsa Campus of Pannon University in 1998 in Nagykanizsa, for which she was awarded the honorary citizenship of the named town in 2000.

Dr. Szabó Levente, egyetemi adjunktus

Szabó Levente, egyetemi adjunktus, kommunikációkutató, 2013-ban védte a PTE Kommunikáció Doktori Programban a „Terek színterei. A fizika egyes nyelveinek kommunikációelméleti rekonstrukciói” c. disszertációját. Gépészmérnök (1992, Kolozsvári Műszaki Egyetem), kulturális antropológus (2000, ELTE) Kutatási területei: fizikai elméletek és változásaik kommunikációs rekonstrukciói, a kommunikáció participációs elmélete, kommunikációelméletek, a kommunikáció káoszelmélete, logika, interkulturális kommunikáció. A tanszéki Tudományos Diákkonferenciák felelőse, koordinálója. A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának titkára volt. A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Communicatio Alumni tagozatának alapítója, a Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia projektjének résztvevője, a communicatio.hu portál szerkesztője.

Szabó Levente, assistant professor, researcher of communication. He is participating in the Communication Doctorate Programme (PhD) of the University of Pécs. The title of his thesis is The Scenes of Spaces. Communicational reconstructions of certain languages of physics. He graduated as a mechanical engineer at the Technical University of Cluj Napoca in 1992. Between 1994 and 2000 he did his studies at the Cultural Antropology Department of Eötvös Loránd University Faculty of Humanities. The research areas he is specialized in are phisical theories and their changes, communicational reconstructions, participation theory of communication, communication theories, the chaos theory of communication, logics and intercultural communication. He is at the department responsible for the coordination of the Scientific Student's Association Conference (TDK). He was the coordinator of the XXIXth National Scientific Students’ Association Conference (OTDK) in Social Sciences. He is a member of the Hungarian Communication Society and a founder of the department Communicatio Alumni. He was participating in the Open Encyclopedia in Communication Sciences. He is the editor of the communicatio.hu homepage.

Dr. Tófalvy Tamás, egyetemi adjunktus

Tófalvy Tamás, egyetemi adjunktus, kultúrakutató, kommunikációs szakember és szakújságíró. Jelenleg a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) főtitkára, az International Association for the Study of Popular Music (IASPM) magyar tagozata, a Zenei Hálózatok Egyesület vezetője, és a Magyar Narancs külső munkatársa. Doktori disszertációját a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájának doktorjelöltjeként írja. Kutatóként közösségek és médiaplatformok változásaival és interakcióival, valamint zenei színterekkel foglalkozik, kommunikációs szakemberként leginkább a média-önszabályozás és a média közpolitikái érdeklik. Kommunikációs szakújságíróként főleg internetről, közösségi médiáról és technológiáról ír. A 2012-13-as tanévet New Yorkban töltötte a Columbia Egyetem Fulbright-ösztöndíjas Phd-kutatójaként, korábban az Indiana University Bloomington kutatója és az École normale supérieure és a Centre national de la recherche scientifique (CNRS) által működtetett párizsi Institute Nicod PhD-hallgatója is volt.
Blog: http://kontent.blog.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/Kontentblog
Honlap: https://sites.google.com/site/tofalvytamas/
Twitter: https://twitter.com/tamastofalvy
Academia.edu: http://columbia.academia.edu/TamasTofalvy
Prezi: http://prezi.com/user/tamastofalvy/

Tamas Tofalvy, assistant professor, researcher, analyst and journalist interested in recent developments and interactions of knowledge communities and media platforms. Currently he is the secretary general of the Association of Hungarian Content Providers (MTE), and the chair of the Hungarian branch of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM), the Music Networks Association. In the 2012-13 academic year he lived in New York City as a Fulbright fellow at Columbia University Graduate School of Journalism. Previously he held a Julius Rezler visiting research fellowship at Indiana University Bloomington, College of Humanities and Arts, and was an associate PhD-student at Institute Nicod, Paris, a research institute maintained by the École normale supérieure and the Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Web: https://sites.google.com/site/tamastofalvy/
Twitter: https://twitter.com/tamastofalvy
Academia.edu: http://columbia.academia.edu/TamasTofalvy
Prezi: http://prezi.com/user/tamastofalvy/

Dr. Szakadát István, tanszékvezető, egyetemi docens

Szakadát István docens, matematikus-mérnök, szociológus 1999-ben szerezte meg a kandidátusi (Ph.D) minősítését a szociológiai tudományok terén. 1987-től oktat a tanszéken. Kutatási témái közé tartoznak a cselekvéselméletek, a politikai cselekvések, az új média, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeinek bemutatása, kutatása. A magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva résztvett különböző kísérleti projektekben, majd csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is. 1984-87 között egyik vezetője volt az ABCD Magazin CD-ROM-os periodikának, majd részt vállalt a Matáv internetes projektjeinek tervezésében, irányításában. Legutóbb a Mindentudás Egyeteme 2.0 portál felépítését irányította. 2002-től a Magyar Telekom és a BME által közösen alapított Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) szakmai vezetője.

István Szakadát graduated as mathematical engineer in 1982, and as a sociologist in 1985. He got his PhD in Sociology in 1999. From 1987 he is working for the Technical University of Budapest as a teacher at the Department of Sociology. During his academic career he was CD-ROM editor and developer for IDG Hungary between 1994 and 1997, and adviser, finally chief scientist for Hungarian Telekom between 1997 and 2004. From 2002 he participated in a lot of R&D-projects like Web of Words (developing deep web search engine based on semantic-like standards) and Data Riddle (building a web traffic analyzer for the largest Hungarian portal). He designed the metadata model of National Audiovisual Archive (2005) and the open archive based architecture for the Hungarian National Digital Archive (2003-2004). In 2005-2006 he was the leader of a big national R&D Consortium called MEO. The most important objective of the MEO project was to build a top ontology and to form an ontology infrastructure. In 2009 he joined the ENCOMPASS 2.0 team, and he is responsible for the portal development. In 2007 he published a book about the new media (‘All in One‘), and in 2008 another one about the theory of action. Recently, he is trying to develop a formal approach of the theory of action.

Dr. Szaló Péter, tudományos munkatárs

Szaló Péter tudományos munkatárs, okleveles építészmérnök, közgazdász egyetemi doktor (1988). 8 évig regionális tervező a VÁTI-ban, 4 évig kutató az MTA Regionális Kutatások Központjában. A rendszerváltás óta állami vezető, jelenleg a Belügyminisztérium területrendezési és építésügyi helyettes államtitkára. A csatlakozási tárgyalásokon a kohéziós politika felelőse volt, majd az NFH elnökeként a végrahajtásért felelt. Regionális politikát és tervezést tanít.

Péter Szaló, reseach fellow, state secretary of Ministry for National Development and Economy responsible for regional development and construction. Regional planner for 8 years, researcher for 4 years, high level representative of government since the Transition and the socio-economic changes of 1990. Responsible for negotiation before accession and later the implementation of cohesion policy. Teaches regional policy and planning. Married, four children.

 

CsatolmányMéret
Curriculum Vitae KJB 2016 autumn.pdf447.36 KB