Dr. Horányi Özséb, egyetemi tanár

 

elérhetőségek publikációk


Iskolai végzettség

1967 BME gyengeáramú villamosmérnök

Tudományos minősítés

1971 egyetemi doktori diploma (általános nyelvészet) KLTE
1982 nyelvtudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Angol – kandidátusi

Kutatási területek

Kommunikáció,
Vizuális kommunikáció
Szemiotika
Logika

Oktatás

Graduális:Kommunikáció (közgazdászok részére)
Kommunikáció (bevezetés a személyközi kommunikációba)
Vizuális kommunikáció
Médiatervező szakrészvétel a kurrikulum kidolgozásában és indításának előkészítésében
PhDkommunikáció; kurzusok tartása, a program vezetése

BME-n kívüli oktatás

1992-1996 PTE BTK, dékán
1996-         PTE (PTE) BTK, a Kommunikáció doktori program vezetője
1997-         KÁE, Államigazgatási Főiskola: kommunikáció
1996-2002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar: kommunikáció
2003-         BCE KTK, kommunikáció

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

2003-    az Intézeti Tanács tagja, a Kari Tanács tagja
2001-    Médiatervező szak, a Szakmai Bizottság tagja
2000-    Kari Tudományos és Nemzetközi Bizottság
1996-    a Kommunikáció doktori program vezetője     

Konferenciák

Az ikonikus kategorizációról- Pólya Tamással együtt; előadás a visegrádi MAKOGon (2002. január 20)
Az újságíróképzés két hagyományáról- Előadás az egri Esterházy Károly Főiskola Kommunikáció: elmélet és gyakorlat című konferencián (2002. február 4.); az előadás pubikálása 2003-ra várható;
Léteznek-e propozíciók?- Előadás az ELTE TTK Tudományfilozófiai és Tudománytörténeti Tanszék szemináriumában (2002. március 4.);
Tolerancia a keresztény értékrendben- Előadás a szombathelyi Szociális hét című, az Országos Szociális- és Gyermekvédelmi Továbbképzési Szakbizottság által akkreditált képzés keretében (2002. április 9.);
Társadalmi kommunikáció- Előadás a BKÁE és a Piac és Profit magazin, valamint a Business Online konferenciáján (2002. április 18);

Kutatások és pályázatok

Kulturális fogalmak változása az információs társadalom kialakulásának idején- Széchenyi pályázat (SZT-1-2001/140)
- 2002. július 31.
- Témavezető

A kommunikáció participációs modellje- OTKA T034663
- 2002. december 31.
- Témavezető

Apertus-kutatás- 2002. december 31.
- Tananyag készítés (Társadalmi kommunikáció)

A gyakorlati képzés fejlesztése, tehetséggondozás támogatása
Felsőoktatási Fejlesztési Projekt (PF1) JPTE/BTK
1998       
A kommunikáció kiegészítő szak indítása

A kommunikáció szak fejlesztése
Felsőoktatási Fejlesztési Projekt (PfP 0639) JPTE/BTK
1997       

Tudományos közéleti tevékenység

Magyar Nyelvtudományi Társaság
North American Society for Semiotic Studies
MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabizottság, titkár
MTA PAB Informatikai és Kommunikációs Munkabizottság, elnök
Neumann János Társaság
MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Szemiotikai Társaság
MAB Kommunikációs Szakbizottság
MKPK Médiabizottság
ERASMUS Tudományos Tanács
Magyar Kommunikációtudományi Társaság, elnök

 

Publikációk

Tankönyvek

1999 Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest.

Könyvek

2007A kommunikáció mint participáció. Budapest, AKTI Typotex.
2005 Hamp G. - Horányi Ö. (szerk.): Szöveggyűjtemény a társadalmi kommunikáció tanulmányozásához.
Műegyetemi Kiadó, Budapest.
2003 (szerk.): Kommunikáció. I–II. General Press (átdolgozott kiadás), Budapest.
        (szerk.): A sokarcú kép. Typotex (átdolgozott kiadás), Budapest.
1983 (szerk.): A sokarcú kép. MRT–TK, Budapest.
1977-1978 (szerk.): Kommunikáció. I–II. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.
Horányi Ö. - Matolcsy Gy. (szerk.): Tanulmányok a magyar animációs filmről. Filmtudományi Intézet, Budapest.
1977 (szerk.): Montázs. MRT–TK, Budapest.
        (szerk.): Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. Vigilia, Budapest.
1975 Horányi Ö. - Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. Gondolat, Budapest.
        Jel, jelentés, információ. Magvető, Budapest.
1974 Hoppál M. - Horányi Ö. - Szekfű A. (szerk.): A mozgókép szemiotikája. MRT, Szakkönyvtár.

Legfontosabb publikációk

2002 Jegyzetek a felsőfokú újságíróképzés két hagyományáról. In H. Varga Gy. (szerk.)

Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Eger, 161–168.

A zsidó–keresztény viszony 2001. szeptember 11. után. Mérleg, 4, 441–444. (Eredetileg előadás  a Konrad-Andenauer-Stiftung és a B'nai B'rith rendezvényén, Hotel Gellért, Budapest, 2003. január 30.)
1999 A kommunikációról. In Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris.
1998 A "kép jelentése" terminus használatáról. Filmspirál, IV, 2, 178–186.; Fotóművészet, 4, 26–29;         megjelent még a Jel és jelentés a társadalmi kommunikációban, Budapest, 24–50; magyar változata egy 1975-ös amerikai (Tampa) előadásnak
 Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez. Filmspirál, IV, 13, 70–83 és 14, 110–126. (Eredetileg: Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XI., 1976.)
 A panasz jogintézménye az elektronikus médiában. In Sárközy E. (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Osiris, Budapest, 112–127.
1997 Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. Európai Szemmel, 1, 12–27.
 Alkalmazott médiakritika. In Terestyéni T. (szerk.): Médiakritika. Osiris – MTA – ELTE         Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 43–59.
  A kommunikációról (szinopszis). In Petőfi S. J. – Békési I. – Vass L. (szerk.): Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez. (II), JGYTF, Szeged, 29–37.
 Jelek a filmben. Filmspirál, III, 3, 46–62; 4, 136–153; 5, 119–132. (Eredetileg 1971- ben MRT Tanulmányok, 13.)
1996 Kereszténynek lenni – itt és most. In Nyíri K. (szerk.): A vallásfilozófia Magyarországon. Áron, Budapest.
1991 Megjegyzések az ikon fogalmáról - természetesen mint szövegfogalomról. In Petőfi S.  J. (szerk.): A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. JGYTF, Szeged, 75–85/149–158.

Az én egyetememről. Magyar Felsőoktatás, 6–7, 56–57. (Újra megjelent Korunk, 1992, 2, 105–113.)
Replika Niedermüller P. "Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet-Európában" című írására. Replika, 15-16, 199–211.

Nemzetközi publikációk

2002  Simbolique et Communication. Degrés (Bruxelles), 109–110, b1–18.
1999 Ö. Horányi - P. Niedermüller: Kirche und Öffentlichkeit. In U. Nembach - H. Rusterholz - P. M. Zulehner (Hrsg.): Informationes Theologiae Europae. Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999,  249-274.
1994 Two Portrait Galleries. Remarks on Picturing Alice and her Company. In R. Fordyce - C. Marello (eds.): Semiotics and Linguistics in Alice's Worlds. Walter de Gruyter, Berlin -New York, pp209-235.
1991 Ö. Horányi – Gy. Szépe: Program in Communication and Semiotics at Janus Pannonius University, Pécs. in:J. Bernard - W. Enninger - A. Eschbach - G. Withaem, (Hrsg.): Theoretische und praktische Relevanz der Semiotik. ÖGS/ISSS, Wien, 311-320.

 

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu