Dr. Hamp Gábor, egyetemi docens

 PhD (kommunikáció, PTE, 2005) 

elérhetőségek  publikációk

Iskolák és végzettség

1997- Kommunikáció doktori iskola Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs - BME, Budapest
1985-1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Filozófia és magyar nyelv és irodalom középiskolai tanári diploma

Munkahelyek

2000- BME, Szociológia és Kommunikáció tanszék
1997-2000 Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
1996-1998 Polgár Kiadó
1992-1997 Karinthy Frigyes Gimnázium

Oktatási tapasztalat

BME (2000. szeptembertől)

Szabadon választott tárgyak:

A tömegkommunikáció szociológiája
Vizuális kommunikáció média

Okleveles mérnöktanár és mérnöktanár képzés: Kommunikáció

Közgazdász képzés: Kommunikáció KG

Médiatervező szakirányú képzés: Bevezetés a kommunikációs rendszerek vizsgálatába

MIE (2005. szeptembertől):Bevezetés a kommunikációelméletbe

BKÁE ÁFK (BÁIF) (1999–2003)

Filozófiatörténet
Írásbeli kommunikáció

PTE (JPTE) 1997–2000

Nyelvfilozófia
Logika
JPTE–Uniworld (1997–1998)Az internet elmélete és gyakorlata (JPTE–Uniworld)

Karinthy Frigyes Gimnázium(1992–1997)

Magyar nyelv és irodalom
Filozófia
Theory of Knowledge

 

Kutatás

2004–    Hunpars mondatelemző (természetes magyar nyelvű mondatok szintaktikai elemzése) (Szakadát Istvánnal, Babarczy Annával és Gábor Bálinttal [Kognitívtudomány Tanszék], Rung Andrással [Nyelvtudományi Intézet], Kárpáti Andrással [T-ONline és PTE Klasszika Filológia Tanszék])
2004–2005    A kommunikáció mint participáció (ORTT Stratégiai Kutatások Horányi Özsébbel, Szabó Leventével, Szilczl Dórával, Bátori Zsolttal, Pete Krisztiánnal, Domschitz Mátyással)
2002–2003    Szavak hálójában BME-T-ONline (Axelero) közös NKFP-kutatása: kérdéselemző modul fejlesztő csoport tagja
2002    Kulturális változások az információs társadalom küszöbén című kutatás (SZT-1-140/2001) 2001–2002 (Horányi Özsébbel)
2002    E-learning módszertan és tananyag fejlesztés című kutatás Apertus pályázat, BME-ELTE-Mimoza konzorcium.
2001    Felsőoktatási online tankönyek elterjedésének lehetősége című kutatás kutatási jelentése (társszerző a BME Szociológiai és Kommunikáció Tanszéknek a kutatásban résztvevő munkatársaival, 2001)
2001–2002    A kommunikáció participációs modellje (OTKA T/34663) 2001–2002 (Horányi Özséb vezetésével)

Tanszéki, kari, egyetemi szervezési tevékenység

Kommunikáció BA szak előkészítése
BME Etikai Bizottság, titkár
2001- A gazdaság és társadalomtudományi karon, kari tanács tagja
2000- Az egyetemi etikai kódex kidolgozó csoport tagja (Dr. S. Nagy Katalin vezetésével és Rajkó Andrea közreműködésével)

Tananyagfejlesztés, képzési programok fejlesztése

Résztvétel Kommunikáció BA szak kidolgozásásban
Szöveggyűjtemény a társadalmi kommunikáció tanulányozásához (Horányi Özsébbel közösen

Közéleti, szakmai tevékenység

2005– Magyar Kommunikációtudományi Társaság

Nyelvismeret

angol - ír, olvas, beszél
német - olvas

 

Publikációk

 

Könyv, cikk, könyvfejezet

2007
Irás 1.0 (szerk. Blaskó Ágnessel). Budapest: Typotex, 2007.
Domschitz M. – Hamp G., 2007, A színtérről. In Horányi Ö. (szerk.) Tanulmányok a participációról. Budapest: Typotex.

2006   
Kölcsönös tudás. Budapest: Typotex (Doktori disszertáció átdolgozott kiadása)
Babarczy A. – Gábor B. – Hamp G. – Kárpáti A. – Rung A. – Szakadát I., 2005, Argumentumstruktúrák gépi azonosítása. (Szemantikai modul a Hunpars elemzőhöz). In Alexin Zoltán – Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2006, Szeged: SZTE.
 

2005    
A színtérről. In Horányi Ö. (szerk.) Tanulmányok a participációról. Budapest: Typotex (Megjelenés előtt).
Kommunikációoktatás a BME-n. In [sine editor], Társadalmi térben. A Szociológia és Kommunikáció Tanszék 20. éffordulójára rendezett emlékülésen elhangzott előadások. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 115–121.
A. Babarczy – B. Gábor – G. Hamp – A. Kárpáti – A. Rung – I. Szakadát,  2005, Hunpars: A Rule-based Sentence Parser for Hungarian. In [sine editor], Proceedings of the 6th Internatioanl Sympozium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, 2005 november 18–19. Budapest. Budapest: Budapesti Műszaki Főiskola – Magyar Fuzzy Társaság, 639–649.
Vizuális és nyelvi üzenetek. Individualitás a képek kontextusában. In Kapitány Á. – Kapitány G. (szerk.), Vizuális üzenetek tervezése és alkalmazása. Budapest: MIE, 41–54.
Hamp G. – Horányi Ö., Szöveggyűjtemény a társadalmi kommunikáció tanulányozásához. Budapest: Műegyetemi Kiadó.

Babarczy A. – Gábor B. – Hamp G. – Kárpáti A. – Rung A. – Szakadát I., 2005, Mondattani elemző alkalmazás. In Alexin Zoltán – Csendes Dóra (szerk.), III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 2005, 20–28.
 

2004   
The Participation Theory of Communication: Philosophical and Methodological Analysis of Interlingua Perspectives. Language Learning (Horányi Özsébbel és Bátori Zsolttal közösen) (beküldve)

2003   
Néhány kérdés a kommunikáció participációs elméletéről. (Témafelvető tanulmány a Language Learning Roundtable Conference on Participation Theory of Communication-hoz, 2003. május, BME, Budapest); (Bátori Zsolttal közösen)
Társadalmi kommunikáció. e-learning tankönyv (Horányi Özsébbel és Szabó Leventével közösen).

1999   
A (társadalmi) kommunikáció filozófiai aspektusairól in Béres I. – Horányi Ö., Társadalmi kommunikáció, Osiris, Budapest, 1999, 290–297.

Szerkesztés

2005  
J. A. Anderson, A kommunikáció ismeretelméleti alapjai.
L. Leydesdorff, A kommunikáció szociológiai elmélete (2005)

2003  
Társadalmi kommunikáció, könyvsorozat. Typotex, Budapest, (Bátori Zsolttal és Horányi Özsébbel közösen).
Rosengren, K. E., Kommunikáció. (Fordította: Domján Krisztina)

2000   
A család, Balassi, Budapest, 2000 (Kelemen Lászlóval közösen).
A vallások és az európai integráció II. Balassi, Budapest (Glózer Ritával és Horányi Özsébbel közösen)
Egyház és kommunikáció. Balassi, Budapest (Szőllősy Ágnessel közösen)

1999   
Magyar megfontolások a Soáról, Balassi, Budapest, (Horányi Özsébbel és Rábai Lászlóval közösen).

Fordítás, lektorálás

2005 - Korpics M. – Szilczl D. (szerk.), Szakrális kommunikáció. Szöveggyűjtemény. Budapest: Typotex. (Megjelenés előtt) [lektorálás]
2003  - Fejezetek K. B. Jensen, Semiotics and Communication (Sage, London, 1995) című könyvéből in Horányi Ö. (szerk.), Kommunikáció, General Press, Budapest, 2003.
2003 - Rosengren, K. E., Kommunikáció. (Fordította: Domján Krisztina) [lektorálás]
1999 - Moshe Herzl, Kereszténység és a magyar zsidóság holokausztja. Polg-Art, Budapest.

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004322