Kitalált világok? Intézményes valóság

1. A téma

Kitalált világok? Az intézményes valóság

2. A téma relevanciája

Az ember a környezetével való érintkezése során jeleket, szimbólumokat használ. Ezeknek az az egyik legfőbb ismérvük, hogy valami helyett állnak: csak utalnak azokra a dolgokra, amelyek nincsenek a jelhasználó közvetlen környezetében. A jelhasználó ezért egy mesterséges burokban él, nem a világgal érintkezik, hanem csak jelekkel. Vannak olyan elvont jelek is, amelyek már nem is a világ egyes eseményeire utalnak, hanem más jelekre. Így épül fel az intézményes világ. Kitalált, mesterséges világ ez? Jelekben való gondolkodás nélkül megérthető egyáltalán a világ? Vagy akár az én? Akár az álmaink, akár a genetikai kódunk?

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak). Elsősorban, de nem kizárólagosan, a szemiotikában vitézkedőknek ajánlom. Az esetleges konkrét téma megválasztásában teljes a szabadsága e témát vállalónak.

A munka várható lépései:

  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható.